สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567
รายการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ ดู
1. งบดำเนินงาน  23,003,362.00 20,468,892.46 88.98 2,534,469.54 11.02
2. งบลงทุน  3,679,600.00 3,679,600.00 100.00 0.00 0.00
3. งบบุคลากร  91,195,300.00 87,480,868.36 95.93 3,714,431.64 4.07
4. งบอุดหนุน  103,139,707.00 103,025,207.00 99.89 114,500.00 0.11
5. งบรายจ่ายอื่น  47,056,492.00 43,100,289.24 91.59 3,956,202.76 8.41
6. เงินกันเหลื่อมปี  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ทั้งหมด  268,074,461.00 257,754,857.06 96.15 10,319,603.94 3.85  
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน  
                 งบประมาณโครงการ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

ติดต่อผู้พัฒนา


USER ONLINE
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
14 คน
สถิติเดือนนี้
215 คน
สถิติปีนี้
1625 คน
สถิติทั้งหมด
6304 คน

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved