รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (0000)
  งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909 610012 000 000360)
  1. กิจกรรม : รายการเงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0000000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอาหารนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือน สิงหาคม - กันยายน 2566 (ง 241/ว3863 (ครีั้งที่ 845) ครั้งที่ 196/2566 ลว. 6  ก.ย. 2566) งบโรงเรียน  3,927,640.00  0.00  0.00  3,927,640.00  0.00 100.00
- รวม  3,927,640.00  0.00 0.00 3,927,640.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,927,640.00  0.00 0.00 3,927,640.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved