รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  1. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2760)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  5,038,150.00  0.00  0.00  5,038,150.00  0.00 100.00
1.2  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ บ้านบูเกะสูดอ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  5,038,150.00  0.00  0.00  5,038,150.00  0.00 100.00
1.3  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  3,797,990.00  0.00  0.00  3,797,990.00  0.00 100.00
1.4  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  3,797,990.00  0.00  0.00  3,797,990.00  0.00 100.00
1.5  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016911059 ร.ร.วัดกำแพง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนวัดกำแพง  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.6  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016914328 ร.ร.บ้านทรายขาว (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทรายขาว  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.7  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016911091 ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.8  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016915221 ร.ร.บ้านจืองา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจืองา  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.9  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016914352 ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.10  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016912254 ร.ร.บ้านโคกตีเต (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
1.11  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016911054 ร.ร.บ้านโคกสุมุ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.12  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016912424 ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.13  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016912625 ร.ร.บ้านโคกแมแน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.14  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016914334 ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.15  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016914386 ร.ร.บ้านทำเนียบ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.16  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016914868 ร.ร.บ้านบือเระ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบือเระ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.17  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916184 ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.18  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016873111 ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.19  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016912246 ร.ร.บ้านจอเบาะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
1.20  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016912228 ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
1.21  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016914834 ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.22  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016915287 ร.ร.บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.23  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016915201 ร.ร.บ้านกำปงปีแซ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.24  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916615 ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.25  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916151 ร.ร.บ้านยาแลเบ๊าะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
1.26  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016897148 ร.ร.บ้านนาโอน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านนาโอน  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
1.27  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916698 ร.ร.บ้านสะแนะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสะแนะ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.28  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916168 ร.ร.บ้านดือแย (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านดือแย  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
1.29  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916158 ร.ร.บ้านสาวอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสาวอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.30  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916190 ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.31  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016910233 ร.ร.สามัคคีวิทยา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
1.32  โครงการส่งเสริมศักยภาพการใช้ภาษาไทยในเขตพื้นที่ให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็นด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อสอดรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) งบดำเนินงาน PO 7016916144 ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 187/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
1.33  โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016863675 ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 164/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยี่งอ  37,800.00  0.00  0.00  37,800.00  0.00 100.00
- รวม  21,190,080.00  0.00 0.00 21,190,080.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (13039)
  2. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (P2761)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง บ้านกลูบี (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกลูบี  1,024,800.00  0.00  0.00  1,024,800.00  0.00 100.00
2.2  อาคาร สปช. 201/26 บ้านสุเป๊ะ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  642,000.00  0.00  0.00  642,000.00  0.00 100.00
2.3  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน2ชั้น6ห้องเรียน(ชั้นล่าง2ห้องชั้นบน4ห้อง บ้านลาเวง (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 20/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านลาเวง  3,043,800.00  0.00  0.00  3,043,800.00  0.00 100.00
2.4  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016864229 ร.ร.เมืองนราธิวาส (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  294,375.00  0.00  0.00  294,375.00  0.00 100.00
2.5  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016859789 ร.ร.บ้านกาแนะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาแนะ  168,800.00  0.00  0.00  168,800.00  0.00 100.00
2.6  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016855856 ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  171,700.00  0.00  0.00  171,700.00  0.00 100.00
2.7  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016859771 ร.ร.บ้านจืองา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจืองา  181,200.00  0.00  0.00  181,200.00  0.00 100.00
2.8  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016854860 ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยี่งอ  237,530.00  0.00  0.00  237,530.00  0.00 100.00
2.9  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016860990 ร.ร.บ้านบูเกะบากง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  215,150.00  0.00  0.00  215,150.00  0.00 100.00
2.10  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016859784 ร.ร.บ้านลุโบะบายะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  226,750.00  0.00  0.00  226,750.00  0.00 100.00
2.11  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016914854 ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  190,900.00  0.00  0.00  190,900.00  0.00 100.00
2.12  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016910206 ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  194,230.00  0.00  0.00  194,230.00  0.00 100.00
2.13  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016914861 ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  203,400.00  0.00  0.00  203,400.00  0.00 100.00
2.14  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016914857 ร.ร.บ้านกาโดะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาโดะ  271,430.00  0.00  0.00  271,430.00  0.00 100.00
2.15  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016910208 ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  145,300.00  0.00  0.00  145,300.00  0.00 100.00
2.16  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016909799 ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  367,300.00  0.00  0.00  367,300.00  0.00 100.00
2.17  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016910215 ร.ร.บ้านดาฮง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านดาฮง  242,250.00  0.00  0.00  242,250.00  0.00 100.00
2.18  โครงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการแพร่ระบาดที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งบดำเนินงาน PO 7016911525 ร.ร.บ้านบือแนนากอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 180/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  117,650.00  0.00  0.00  117,650.00  0.00 100.00
- รวม  7,938,565.00  0.00 0.00 7,938,565.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC4 (โรงเรียน 4 โรง) (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 101/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  1,673,200.00  0.00  0.00  1,673,200.00  0.00 100.00
3.2  ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก ผอ./รอง ผอ. สพป. (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 181/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  663,400.00  0.00  0.00  663,400.00  0.00 100.00
3.3  ครุภัณฑ์สำนักงาน 13 รายการ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 194/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  340,060.00  0.00  0.00  340,060.00  0.00 100.00
3.4  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877733 ร.ร.วัดกำแพง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนวัดกำแพง  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.5  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877713 ร.ร.บ้านเปล (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านเปล  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.6  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877715 ร.ร.บ้านทรายขาว (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทรายขาว  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.7  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877729 ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.8  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877706 ร.ร.บ้านจืองา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจืองา  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.9  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877710 ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.10  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877708 ร.ร.บ้านโคกตีเต (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
3.11  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016910405 ร.ร.บ้านโคกสุมุ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.12  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877711 ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.13  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877720 ร.ร.บ้านโคกแมแน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.14  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877709 ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.15  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877712 ร.ร.บ้านทำเนียบ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.16  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016892899 ร.ร.บ้านบือเระ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบือเระ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.17  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 70168789689 ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.18  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016878153 ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.19  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877718 ร.ร.บ้านจอเบาะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.20  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877704 ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.21  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877716 (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.22  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877702 ร.ร.บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.23  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016877200 ร.ร.บ้านกำปงปีแซ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.24  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016891188 ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.25  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016916637 ร.ร.บ้านยาแลเบ๊าะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
3.26  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016898526 ร.ร.บ้านนาโอน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านนาโอน  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
3.27  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016989921 ร.ร.บ้านสะแนะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสะแนะ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.28  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016916625 ร.ร.บ้านดือแย (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านดือแย  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.29  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016893734 ร.ร.บ้านสาวอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสาวอ  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.30  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016879155 ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.31  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสะเต็มศึกษา (Stem Education) งบดำเนินงาน PO 7016916642 ร.ร.สามัคคีวิทยา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 190/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  140,000.00  0.00  0.00  140,000.00  0.00 100.00
3.32  สื่อส่่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน PO 7016965706 (362,435) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  301,484.56  0.00  0.00  301,484.56  0.00 100.00
3.33  วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  50,166.72  0.00  0.00  50,166.72  0.00 100.00
3.34  สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน PO 7016947747 (350,000) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  350,000.00  0.00  0.00  350,000.00  0.00 100.00
3.35  วัสดุสำนักงาน PO 7016994931 (101,210) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  101,210.00  0.00  0.00  101,210.00  0.00 100.00
3.36  สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร PO 7016999811 (350,000) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  85,973.16  0.00  0.00  85,973.16  0.00 100.00
- รวม  7,045,494.44  0.00 0.00 7,045,494.44 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  4. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (P2796)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 18/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  323,600.00  0.00  0.00  323,600.00  0.00 100.00
4.2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3 เมตร บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 18/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  257,600.00  0.00  0.00  257,600.00  0.00 100.00
4.3  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6 เมตร บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 18/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  117,100.00  0.00  0.00  117,100.00  0.00 100.00
4.4  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 18/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  552,000.00  0.00  0.00  552,000.00  0.00 100.00
4.5  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น5ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 18/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  1,630,800.00  0.00  0.00  1,630,800.00  0.00 100.00
- รวม  2,881,100.00  0.00 0.00 2,881,100.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (P2792)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  สื่อส่่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน PO 7016965706 (362,435) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  60,950.44  0.00  0.00  60,950.44  0.00 100.00
5.2  สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาระดับปฐมวัย PO 7016964865 (487,565) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  485,253.56  0.00  0.00  485,253.56  0.00 100.00
5.3  สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร PO 7016999811 (350,000) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  64,026.84  0.00  0.00  64,026.84  0.00 100.00
- รวม  610,230.84  0.00 0.00 610,230.84 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกา่สทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  39,998.00  0.00  0.00  39,998.00  0.00 100.00
- รวม  39,998.00  0.00 0.00 39,998.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  7. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (P2794)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาระดับปฐมวัย PO 7016964865 (487,565) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  2,311.44  0.00  0.00  2,311.44  0.00 100.00
7.2  โปรแกรมตรวจสอบเงินฝากคลัง PO 7016962971 (10,000) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  12,311.44  0.00 0.00 12,311.44 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002)
  8. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  3,760.00  0.00  0.00  3,760.00  0.00 100.00
- รวม  3,760.00  0.00 0.00 3,760.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (36003)
  9. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (P2797)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (610,000) งบลงทุน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 193/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  170,000.00  0.00  0.00  170,000.00  0.00 100.00
9.2  วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  48,106.00  0.00  0.00  48,106.00  0.00 100.00
- รวม  218,106.00  0.00 0.00 218,106.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (36004)
  10. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (P2803)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (610,000) งบลงทุน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 193/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  440,000.00  0.00  0.00  440,000.00  0.00 100.00
10.2  วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  6,103.88  0.00  0.00  6,103.88  0.00 100.00
- รวม  446,103.88  0.00 0.00 446,103.88 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (36004)
  11. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  วัสดุสำนักงาน PO 7016965728 (150,760) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  2,625.40  0.00  0.00  2,625.40  0.00 100.00
- รวม  2,625.40  0.00 0.00 2,625.40 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (36007)
  12. กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (P2807)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร PO 7016999811 (350,000) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  200,000.00  0.00  0.00  200,000.00  0.00 100.00
- รวม  200,000.00  0.00 0.00 200,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (350B6)
  13. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านนาดา (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 131/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านนาดา  348,800.00  0.00  0.00  348,800.00  0.00 100.00
13.2  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น บ้านปลักปลา (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 48/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านปลักปลา  635,000.00  0.00  0.00  635,000.00  0.00 100.00
13.3  โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง บ้านคอลอกาเว (งบลงทุน) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 48/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  4,412,850.00  0.00  0.00  4,412,850.00  0.00 100.00
13.4  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน : IC3 (โรงเรียน 9 โรง) งบลงทุน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 104/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบสำนักงาน  2,675,700.00  0.00  0.00  2,675,700.00  0.00 100.00
- รวม  8,072,350.00  0.00 0.00 8,072,350.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู (35045)
  14. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (P2772)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรและทรัพยากรในการเรียนการสอนในสามจังหวัดชายดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016873138 ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 186/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  2,473,600.00  0.00  0.00  2,473,600.00  0.00 100.00
- รวม  2,473,600.00  0.00 0.00 2,473,600.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและเสริมสร้างศักยภาพครู (35045)
  15. กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (P2773)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) งบดำเนินงาน PO 7016922083ร.ร. บ้านคอลอกาเว (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 191/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  350,000.00  0.00  0.00  350,000.00  0.00 100.00
15.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) งบดำเนินงาน PO 7016854842 ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 191/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00  0.00 100.00
- รวม  500,000.00  0.00 0.00 500,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (350B6)
  16. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (P2788)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017007441 ร.ร.บ้านไร่พญา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 198/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านไร่พญา  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
16.2  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017007431 ร.ร.วัดโคกโก (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 198/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนวัดโคกโก  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
16.3  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017007588 ร.ร.บ้านกูแบสาลอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 198/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
16.4  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017008014 ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 198/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
16.5  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบดำเนินงาน PO 7017010709 ร.ร.วัดกำแพง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 198/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนวัดกำแพง  500,000.00  0.00  0.00  500,000.00  0.00 100.00
- รวม  2,500,000.00  0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ : สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (43067)
  17. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (P2814)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016907299 ร.ร.บ้านบางมะนาว (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.2  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016907293 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  400,000.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00 100.00
17.3  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016911800 ร.ร.บ้านหัวเขา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านหัวเขา  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.4  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016908763 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.5  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016912211 ร.ร.บ้านโคกสยา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกสยา  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.6  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016911006 ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.7  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016911031 ร.ร.บ้านเปล (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านเปล  249,988.00  0.00  0.00  249,988.00  0.00 100.00
17.8  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016897159 ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.9  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016855374 ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  250,000.00  0.00  0.00  250,000.00  0.00 100.00
17.10  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016879222 ร.ร.บ้านปาหนัน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านปาหนัน  400,000.00  0.00  0.00  400,000.00  0.00 100.00
17.11  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016879166 ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
17.12  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016878200 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  250,000.00  0.00  0.00  250,000.00  0.00 100.00
17.13  สื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะเพื่อประกอบการเรียนรู้ รูปแบบ On Hand งบดำเนินงาน PO 7016879145 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10 (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 185/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  250,000.00  0.00  0.00  250,000.00  0.00 100.00
- รวม  3,899,988.00  0.00 0.00 3,899,988.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อส้นติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (040B1)
  18. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง (P2758)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  วัสดุโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียน งบดำเนินงาน PO 7016845632 ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 178/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  16,330.00  0.00  0.00  16,330.00  0.00 100.00
18.2  สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา งบดำเนินงาน PO 7016894054  (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 161/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  415,720.00  0.00  0.00  415,720.00  0.00 100.00
18.3  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016774931 ร.ร.บ้านไร่พญา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านไร่พญา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.4  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016878123 ร.ร.บ้านโคกตีเต (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.5  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016863134 ร.ร.บ้านโคกสุมุ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016879102 ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.7  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016845326 ร.ร.บ้านจูดแดง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจูดแดง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.8  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844789 ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.9  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016825678 ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  47,600.00  0.00  0.00  47,600.00  0.00 100.00
18.10  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016890090 ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.11  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016812706 ร.ร.บ้านดูกู (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านดูกู  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.12  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016853166 ร.ร.บ้านบือเระ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบือเระ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.13  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016807335 ร.ร.บ้านคลอแระ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านคลอแระ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.14  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844764 ร.ร.บ้านตันหยง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตันหยง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.15  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016847436 ร.ร.บ้านกะลูแป (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกะลูแป  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.16  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016876331 ร.ร.บ้านอีโยะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านอีโยะ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.17  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016811472 ร.ร.บ้านปะลุกาแปเราะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.18  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016811478 ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.19  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844760 ร.ร.บ้านสุไหงบาตู (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.20  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016848923 ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.21  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016863135 ร.ร.บ้านกูเล็ง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.22  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016909794 ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.23  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016909787 ร.ร.บ้านยาแลเบ๊าะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.24  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016909791 ร.ร.บ้านบากง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบากง  47,600.00  0.00  0.00  47,600.00  0.00 100.00
18.25  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016898043 ร.ร.บ้านนาโอน (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านนาโอน  9,995.00  0.00  0.00  9,995.00  0.00 100.00
18.26  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844770 ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.27  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016890084 ร.ร.บ้านบลูกา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบลูกา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.28  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016847441 ร.ร.บ้านกาโดะ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกาโดะ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.29  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016825683 ร.ร.บ้านอีนอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านอีนอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.30  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016911779 ร.ร.บ้านกูยิ (รือเสาะ) (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.31  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016827704 ร.ร.บ้านบือแรง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบือแรง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.32  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844776 ร.ร.บ้านมะนังปันยัง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.33  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016854104 ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.34  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844041 ร.ร.บ้านสาวอ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านสาวอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.35  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844779 ร.ร.บ้านจือแร (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านจือแร  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.36  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016876804 ร.ร.บ้านมือและห์ (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านมือและห์  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.37  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016876349 ร.ร. บ้านตายา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตายา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.38  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016844758 ร.ร.บ้านดือแยหะยี (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.39  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016845636 ร.ร.สว่างวัฒนา (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนสว่างวัฒนา  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.40  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016911540 ร.ร.บ้านตะมะยูง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.41  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016853415 ร.ร.บ้านตอหลัง (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านตอหลัง  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.42  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบดำเนินงาน PO 7016911759 ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (ง 241/เงินกันปี 2564 ครั้งที่ 159/2564 ลว. 1  ต.ค. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
- รวม  907,245.00  0.00 0.00 907,245.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  58,941,558.00  0.00 0.00 58,941,558.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved