รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 140008 001 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (66 79456)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพน้กงานราชการ 488อัตรา ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว4811 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 4/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  60,696,000.00  0.00  0.00  60,696,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) (ง 241/ว110 (ครั้งที่ 186) ครั้งที่ 48/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  27,600.00  0.00  0.00  0.00  27,600.00 0.00
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566) (ง 241/ว700 (ครั้งที่ 332) ครั้งที่ 81/2566 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  40,211,000.00  0.00  0.00  40,211,000.00  0.00 100.00
1.4  เงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว700 (ครั้งที่ 332) ครั้งที่ 81/2566 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,441,000.00  0.00  0.00  2,441,000.00  0.00 100.00
1.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 489 อัตรา ครั้งที่ 3 (เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2566) (ง 241/ว2030 (ครั้งทื่ 549) ครั้งที่ 121/2566 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  37,840,000.00  0.00  0.00  37,825,649.02  14,350.98 99.96
1.6  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 489 อัตรา ครั้งที่ 4 (เดือนกันยายน 2566) (ง 241/ว3360 (ครั้งที่ 757) ครั้งที่ 180/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  9,463,000.00  0.00  0.00  8,661,148.18  801,851.82 91.53
- รวม  150,678,600.00  0.00 0.00 149,834,797.20 843,802.80 99.44  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  150,678,600.00  0.00 0.00 149,834,797.20 843,802.80 99.44  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved