รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 140008 001 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (65 79456)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) (ง 241/ว1139 (ครั้งที่ 299) ครั้งที่ 62/2565 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  109,797,300.00  0.00  0.00  109,797,300.00  0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2481 (ครั้งที่ 576) ครั้งที่ 111/2565 ลว. 1  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  35,260,000.00  0.00  0.00  34,897,946.90  362,053.10 98.97
- รวม  145,057,300.00  0.00 0.00 144,695,246.90 362,053.10 99.75  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  145,057,300.00  0.00 0.00 144,695,246.90 362,053.10 99.75  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved