สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 140008 001 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  75,722,000.00  0.00  0.00  75,717,935.48  4,064.52 99.99
1.2  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 45/2567 ลว. 25  ม.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  36,000.00  0.00  0.00  26,689.66  9,310.34 74.14
1.3  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เมษายน 2567) (ง 241/ว1016 (ครั้งที่ 210) ครั้งที่ 65/2567 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  12,609,400.00  0.00  0.00  9,138,881.61  3,470,518.39 72.48
1.4  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเลื่อน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/ว1016 (ครั้งที่ 210) ครั้งที่ 65/2567 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,827,900.00  0.00  0.00  2,597,361.61  230,538.39 91.85
1.5  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567) (ง 241/ว1775 (ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 71/2567 ลว. 3  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  37,829,000.00  0.00  0.00  12,524,461.15  25,304,538.85 33.11
- รวม  129,024,300.00  0.00 0.00 100,005,329.51 29,018,970.49 77.51  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  129,024,300.00  0.00 0.00 100,005,329.51 29,018,970.49 77.51  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved