รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้่งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 004 100xxx)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6651993000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  4,822,880.00  0.00  0.00  4,822,624.50  255.50 99.99
1.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  5,906,560.00  0.00  0.00  5,906,560.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  25,068,225.00  0.00  0.00  25,068,225.00  0.00 100.00
1.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ (ง 241/ว5382 (ครั้งที่ 95) ครั้งที่ 30/2566 ลว. 28  พ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  41,432.00  0.00  0.00  41,432.00  0.00 100.00
1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว73 (ครั้งที่ 174) ครั้งที่ 43/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  8,426,413.00  0.00  0.00  8,426,413.00  0.00 100.00
1.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน (100154) (ง 241/ว73 (ครั้งที่ 174) ครั้งที่ 43/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,893,425.00  0.00  0.00  1,893,315.50  109.50 99.99
1.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308) (ง 241/ว73 (ครั้งที่ 174) ครั้งที่ 43/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,319,251.00  0.00  0.00  2,319,251.00  0.00 100.00
1.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,836,100.00  0.00  0.00  10,836,100.00  0.00 100.00
1.9  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าหนังสือเรียน (100077)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  14,211,288.00  0.00  0.00  14,211,288.00  0.00 100.00
1.10  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (100231)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  9,173,675.00  0.00  0.00  9,173,675.00  0.00 100.00
1.11  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  4,806,635.00  0.00  0.00  4,806,635.00  0.00 100.00
1.12  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,919,993.00  0.00  0.00  5,919,993.00  0.00 100.00
- รวม  93,425,877.00  0.00 0.00 93,425,512.00 365.00 100.00  -
  แผนงาน : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 004 100385)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว319 (ครั้งที่ 242) ครั้งที่ 65/2566 ลว. 10  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนโยบายและแผน  11,342,000.00  0.00  0.00  11,319,000.00  23,000.00 99.80
- รวม  11,342,000.00  0.00 0.00 11,319,000.00 23,000.00 99.80  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 004 100001)
  3. กิจกรรม : โ่รงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาตใต้ (6600030000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) (ง 241/ว5749 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 41/2566 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  4,639,198.00  0.00  0.00  4,639,198.00  0.00 100.00
3.2  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) (ง 241/ว382 (ครั้งที่ 275) ครั้งที่ 70/2566 ลว. 6  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  3,804,877.00  0.00  0.00  3,804,877.00  0.00 100.00
- รวม  8,444,075.00  0.00 0.00 8,444,075.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โ่ครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 004 1000XX)
  4. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (0003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกลูบี (100069) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.2  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบลูกาสนอ (100070) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  87,100.00  0.00  0.00  87,100.00  0.00 100.00
4.3  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (100071) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.4  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (100072) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  57,000.00  0.00  0.00  57,000.00  0.00 100.00
4.5  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (100073) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.6  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (100074) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  544,100.00  0.00 0.00 544,100.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 35002 004 100005)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ง 241/ว429 (ครั้งที่ 280) ครั้งที่ 72/2566 ลว. 7  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  590,000.00  0.00  0.00  590,000.00  0.00 100.00
- รวม  590,000.00  0.00 0.00 590,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  114,346,052.00  0.00 0.00 114,322,687.00 23,365.00 99.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved