รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (0000)
  โครงการ : ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (E2701)
  1. กิจกรรม : ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (P9600)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองในอัตรา 2000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (ง 241/ว4554 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2565 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนโยบายและแผน  236,000.00  0.00  0.00  226,000.00  10,000.00 95.76
1.4  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองในอัตรา 2000 บาทต่อนักเรียน 1 คน (ง 241/ว4943 (ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 21/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนโยบายและแผน  4,000.00  0.00  0.00  4,000.00  0.00 100.00
1.8  ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครองในอัตรา 2000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ให้กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ (ง 241/ว5423 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 30/2565 ลว. 23  ธ.ค. 2564) งบกลุ่มนโยบายและแผน  20,000.00  0.00  0.00  20,000.00  0.00 100.00
- รวม  260,000.00  0.00 0.00 250,000.00 10,000.00 96.15  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 430022 004)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (65 51993)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (500385) (ง 241/ว4763 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 9/2565 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนโยบายและแผน  22,895,500.00  0.00  0.00  22,895,500.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน (500154) (ง 241/ว4763 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 9/2565 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนโยบายและแผน  3,945,570.00  0.00  0.00  3,945,570.00  0.00 100.00
2.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (70%) รายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (500308) (ง 241/ว4763 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 9/2565 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนโยบายและแผน  5,587,485.00  0.00  0.00  5,587,485.00  0.00 100.00
2.11  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน (500154) (ง 241/ว5148 (ครั้งที่ 82) ครั้งที่ 26/2565 ลว. 3  ธ.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  1,855.00  0.00  0.00  1,855.00  0.00 100.00
2.14  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (500308) (ง 241/ว5148 (ครั้งที่ 82) ครั้งที่ 26/2565 ลว. 3  ธ.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  2,375.00  0.00  0.00  2,375.00  0.00 100.00
2.17  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (500385) (ง 241/ว5148 (ครั้งที่ 82) ครั้งที่ 26/2565 ลว. 3  ธ.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  36,725.00  0.00  0.00  36,725.00  0.00 100.00
2.20  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (500385) (ง 241/ว264 (ครั้งที่ 159) ครั้งที่ 38/2565 ลว. 21  ม.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  10,960,500.00  0.00  0.00  10,947,000.00  13,500.00 99.88
2.21  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%) รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (500385) (ง 241/ว372 (ครั้งที่ 175) ครั้งที่ 41/2565 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  8,890,050.00  0.00  0.00  8,890,050.00  0.00 100.00
2.22  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%) รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน (500154) (ง 241/ว372 (ครั้งที่ 175) ครั้งที่ 41/2565 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  1,551,890.00  0.00  0.00  1,551,890.00  0.00 100.00
2.23  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%) รายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (500308) (ง 241/ว372 (ครั้งที่ 175) ครั้งที่ 41/2565 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  2,198,515.00  0.00  0.00  2,198,515.00  0.00 100.00
2.24  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (500385) (ง 241/ว1162 (ครั้งที่ 303) ครั้งที่ 63/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  11,458,800.00  0.00  0.00  11,458,800.00  0.00 100.00
2.25  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) รายการ ค่าหนังสือเรียน (500077) (ง 241/ว1162 (ครั้งที่ 303) ครั้งที่ 63/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  13,963,383.00  0.00  0.00  13,963,383.00  0.00 100.00
2.26  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) รายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน (500154) (ง 241/ว1162 (ครั้งที่ 303) ครั้งที่ 63/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  3,955,380.00  0.00  0.00  3,955,380.00  0.00 100.00
2.27  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) รายการ ค่าเครื่องแบบนักเรียน (500231) (ง 241/ว1162 (ครั้งที่ 303) ครั้งที่ 63/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  8,041,770.00  0.00  0.00  8,041,770.00  0.00 100.00
2.28  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (70%) รายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (500308) (ง 241/ว1162 (ครั้งที่ 303) ครั้งที่ 63/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  5,611,510.00  0.00  0.00  5,611,510.00  0.00 100.00
- รวม  99,101,308.00  0.00 0.00 99,087,808.00 13,500.00 99.99  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 004)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (65 00030)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 (500001) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 5 โรงเรียน (ง 241/ว5248 (ครั้งที่ 98) ครั้งที่ 28/2565 ลว. 14  ธ.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  5,667,840.00  0.00  0.00  5,667,840.00  0.00 100.00
3.4  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 เดือนมกราคม 2565 (500001) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 5 โรงเรียน (ง 241/ว625 (ครั้งที่ 216) ครั้งที่ 49/2565 ลว. 15  ก.พ. 2565) งบโรงเรียน  1,915,821.00  0.00  0.00  1,915,821.00  0.00 100.00
3.5  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 (100001) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 5 โรงเรียน (ง 241/ว1391 (ครั้งที่ 323) ครั้งที่ 69/2565 ลว. 8  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  3,622,350.00  0.00  0.00  3,622,350.00  0.00 100.00
- รวม  11,206,011.00  0.00 0.00 11,206,011.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 320061 004)
  4. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (65 00038)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500123) ร.ร.บ้านบลูกาสนอ (ง 241/ว169 (ครั้งที่ 149) ครั้งที่ 33/2565 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.4  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500152) ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (ง 241/ว169 (ครั้งที่ 149) ครั้งที่ 33/2565 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.7  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500161) ร.ร.บ้านกลูบี (ง 241/ว169 (ครั้งที่ 149) ครั้งที่ 33/2565 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.10  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500162) ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (ง 241/ว169 (ครั้งที่ 149) ครั้งที่ 33/2565 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.13  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500168) ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว169 (ครั้งที่ 149) ครั้งที่ 33/2565 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
4.16  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (500214) ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว169 (ครั้งที่ 149) ครั้งที่ 33/2565 ลว. 14  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  600,000.00  0.00 0.00 600,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  111,167,319.00  0.00 0.00 111,143,819.00 23,500.00 99.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved