สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 704 100005)
  1. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 (ร้อยละ 70) (ง 241/ว5074 (ครั้งที่ 24) ครั้งที่ 8/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  431,200.00  0.00  0.00  431,200.00  0.00 100.00
1.2  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ ภาคเรียนที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 30)  (ง 241/ว5555 (ครั้งที่ 85) ครั้งที่ 23/2567 ลว. 12  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  174,800.00  0.00  0.00  174,800.00  0.00 100.00
- รวม  606,000.00  0.00 0.00 606,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 704 1xxxxx)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) 100308 (ง 241/ว5085 (ครั้งที่ 23) ครั้งที่ 9/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  6,283,085.00  0.00  0.00  6,283,085.00  0.00 100.00
2.2  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) 100385 (ง 241/ว5085 (ครั้งที่ 23) ครั้งที่ 9/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  25,479,630.00  0.00  0.00  25,479,630.00  0.00 100.00
2.3  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) 100154 (ง 241/ว5085 (ครั้งที่ 23) ครั้งที่ 9/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  4,830,505.00  0.00  0.00  4,830,505.00  0.00 100.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว5554 (83) ครั้งที่ 22/2567 ลว. 12  ธ.ค. 2566) งบสำนักงาน  43,575.00  0.00  0.00  43,575.00  0.00 100.00
2.5  ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) 100154 (ง 241/ว5681 (ครั้งทื่้ 99) ครั้งที่ 29/2567 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,884,300.00  0.00  0.00  1,884,300.00  0.00 100.00
2.6  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) 100308 (ง 241/ว5681 (ครั้งทื่้ 99) ครั้งที่ 29/2567 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,447,915.00  0.00  0.00  2,447,915.00  0.00 100.00
2.7  ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 (30%) 100385 (ง 241/ว5681 (ครั้งทื่้ 99) ครั้งที่ 29/2567 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบโรงเรียน  9,993,380.00  0.00  0.00  9,993,380.00  0.00 100.00
2.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2566 เพิ่มเติม สำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (ง 241/ว289 (ครั้งที่ 147) ครั้งที่ 42/2567 ลว. 22  ม.ค. 2567) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  24,879.00  0.00  0.00  24,879.00  0.00 100.00
2.9  ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2566 (ง 241/ว417 (ครั้งที่ 159) ครั้งที่ 48/2567 ลว. 30  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  11,311,000.00  0.00  0.00  11,308,500.00  2,500.00 99.98
- รวม  62,298,269.00  0.00 0.00 62,295,769.00 2,500.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 704 100001)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0003000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) (ง 241/ว5359 (ครั้งที่ 62) ครั้งที่ 17/2567 ลว. 22  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  5,761,432.00  0.00  0.00  5,761,432.00  0.00 100.00
3.2  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 เดือน (มกราคม 2567 ถึงมีนาคม 2567) (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 46/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  4,174,606.00  0.00  0.00  4,174,606.00  0.00 100.00
- รวม  9,936,038.00  0.00 0.00 9,936,038.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  72,840,307.00  0.00 0.00 72,837,807.00 2,500.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved