รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้่งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 004 100xxx)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6651993000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  4,822,880.00  0.00  0.00  4,822,880.00  0.00 100.00
1.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  5,906,560.00  0.00  0.00  5,906,560.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  25,068,225.00  0.00  0.00  25,068,225.00  0.00 100.00
1.4  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 3 รายการ สำหรับจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ (ง 241/ว5382 (ครั้งที่ 95) ครั้งที่ 30/2566 ลว. 28  พ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  41,432.00  0.00  0.00  41,432.00  0.00 100.00
1.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว73 (ครั้งที่ 174) ครั้งที่ 43/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  8,426,413.00  0.00  0.00  8,426,413.00  0.00 100.00
1.6  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน (100154) (ง 241/ว73 (ครั้งที่ 174) ครั้งที่ 43/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,893,425.00  0.00  0.00  1,893,425.00  0.00 100.00
1.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (30%) รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308) (ง 241/ว73 (ครั้งที่ 174) ครั้งที่ 43/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,319,251.00  0.00  0.00  2,319,251.00  0.00 100.00
1.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  10,836,100.00  0.00  0.00  10,836,100.00  0.00 100.00
1.9  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าหนังสือเรียน (100077)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  14,211,288.00  0.00  0.00  14,211,288.00  0.00 100.00
1.10  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (100231)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  9,173,675.00  0.00  0.00  9,173,675.00  0.00 100.00
1.11  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  4,806,635.00  0.00  0.00  4,806,635.00  0.00 100.00
1.12  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (70%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308)  (ง 241/ว1028 (ครั้งที่ 385) ครั้งที่ 90/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,919,993.00  0.00  0.00  5,919,993.00  0.00 100.00
1.13  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 5 รายการ สำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครอบครัวและสถานศึกษาประกอบการ (ง 241/ว3044 (ครั้งที่ 705) ครั้งที่ 161/2566 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  53,701.00  0.00  0.00  53,701.00  0.00 100.00
1.14  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) ค่าจัดการเรียนการสอน (100345) (ง 241/ว3038 (ครั้งที่ 713) ครั้งที่ 162/2566 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  22,727,155.00  0.00  0.00  22,727,155.00  0.00 100.00
1.15  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) ค่าหนังสือเรียน (100037) (ง 241/ว3038 (ครั้งที่ 713) ครั้งที่ 162/2566 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,676,581.00  0.00  0.00  5,676,581.00  0.00 100.00
1.16  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) ค่าอุปกรณ์การเรียน (100114) (ง 241/ว3038 (ครั้งที่ 713) ครั้งที่ 162/2566 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  1,925,705.00  0.00  0.00  1,925,705.00  0.00 100.00
1.17  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (100191) (ง 241/ว3038 (ครั้งที่ 713) ครั้งที่ 162/2566 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  3,671,825.00  0.00  0.00  3,671,825.00  0.00 100.00
1.18  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100268) (ง 241/ว3038 (ครั้งที่ 713) ครั้งที่ 162/2566 ลว. 24  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,359,298.00  0.00  0.00  2,359,298.00  0.00 100.00
- รวม  129,840,142.00  0.00 0.00 129,840,142.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตัังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 004 100385)
  2. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว319 (ครั้งที่ 242) ครั้งที่ 65/2566 ลว. 10  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนโยบายและแผน  11,342,000.00  0.00  0.00  11,295,000.00  47,000.00 99.59
- รวม  11,342,000.00  0.00 0.00 11,295,000.00 47,000.00 99.59  -
  แผนงาน : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 004 100345)
  3. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5199300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว3431 (ครั้งที่ 766) ครั้งที่ 175/2566 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,103,000.00  0.00  0.00  5,097,000.00  6,000.00 99.88
- รวม  5,103,000.00  0.00 0.00 5,097,000.00 6,000.00 99.88  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 004 100001)
  4. กิจกรรม : โ่รงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาตใต้ (6600030000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2565) (ง 241/ว5749 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 41/2566 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบโรงเรียน  4,639,198.00  0.00  0.00  4,639,198.00  0.00 100.00
4.2  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566) (ง 241/ว382 (ครั้งที่ 275) ครั้งที่ 70/2566 ลว. 6  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  3,804,877.00  0.00  0.00  3,804,877.00  0.00 100.00
4.3  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 (เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว1085 (ครั้่งที่ 398) ครั้งที่ 91/2566 ลว. 15  มี.ค. 2566) งบโรงเรียน  2,014,322.00  0.00  0.00  2,014,322.00  0.00 100.00
4.4  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566 (ง 241/ว2663 (ครั้งที่ 642) ครั้งที่ 141/2566 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบโรงเรียน  5,418,860.00  0.00  0.00  5,418,860.00  0.00 100.00
4.5  ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2566  (ง 241/ว3863 (ครั้งที่ 845) ครั้งที่ 196/2566 ลว. 6  ก.ย. 2566) งบโรงเรียน  334,596.00  0.00  0.00  334,596.00  0.00 100.00
- รวม  16,211,853.00  0.00 0.00 16,211,853.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โ่ครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 004 1000XX)
  5. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (0003800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านกลูบี (100069) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
5.2  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบลูกาสนอ (100070) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  87,100.00  0.00  0.00  87,100.00  0.00 100.00
5.3  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (100071) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
5.4  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (100072) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  57,000.00  0.00  0.00  57,000.00  0.00 100.00
5.5  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (100073) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
5.6  งบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (100074) (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 66/2566 ลว. 30  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  100,000.00  0.00  0.00  100,000.00  0.00 100.00
- รวม  544,100.00  0.00 0.00 544,100.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 35002 004 100005)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ง 241/ว429 (ครั้งที่ 280) ครั้งที่ 72/2566 ลว. 7  ก.พ. 2566) งบโรงเรียน  590,000.00  0.00  0.00  590,000.00  0.00 100.00
6.2  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ร้อยละ 60) (ง 241/ว1924 (ครั้งที่ 520) ครั้งที่ 112/2566 ลว. 12  พ.ค. 2566) งบโรงเรียน  354,000.00  0.00  0.00  354,000.00  0.00 100.00
6.3  ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ภาคเรียนที่ 1/2566 (ร้อยละ 40) (ง 241/ว3472 (ครั้งที่ 790) ครั้งที่ 184/2566 ลว. 21  ส.ค. 2566) งบโรงเรียน  262,000.00  0.00  0.00  262,000.00  0.00 100.00
- รวม  1,206,000.00  0.00 0.00 1,206,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โ่ครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้่นที่ (20004 040118 0004 100001)
  7. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0010900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ทุนการศึกษาภูมิทายาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง 241/ว2758 (ครั้งที่ 662) ครั้งที่ 150/2566 ลว. 10  ก.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  4,570,000.00  0.00  0.00  4,570,000.00  0.00 100.00
- รวม  4,570,000.00  0.00 0.00 4,570,000.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  168,817,095.00  0.00 0.00 168,764,095.00 53,000.00 99.97  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved