รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้่งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 420022 004 100xxx)
  1. กิจกรรม : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6651993000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  4,822,880.00  0.00  0.00  4,822,880.00  0.00 100.00
1.2  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (100308) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  5,906,560.00  0.00  0.00  5,906,560.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจัดการเรียนการสอน (100385) (ง 241/ว4832 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 5/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  25,068,225.00  0.00  0.00  25,068,225.00  0.00 100.00
- รวม  35,797,665.00  0.00 0.00 35,797,665.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  35,797,665.00  0.00 0.00 35,797,665.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved