รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 140008 002 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (65 79456)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) 2565) (ง 241/ว2481 (ครั้งที่ 576) ครั้งที่ 111/2565 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,944,300.00  0.00  0.00  3,070,871.00  873,429.00 77.86
1.4  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการ (มกราคม-ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4451 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  296,800.00  0.00  0.00  280,000.00  16,800.00 94.34
1.7  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) (ง 241/ว2481 (ครั้งที่ 576) ครั้งที่ 111/2565 ลว. 15  ต.ค. 2564) [ใบเงินงวด] [ใบจัดสรร] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  14,433,500.00  0.00  0.00  14,386,836.21  46,663.79 99.68
1.10  ค่าเช่าบ้านสำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน (ตุลาคม 2564 - สิงหาคม 2565) (ง 241/ว2483 (ครั้งที่ 579) ครั้งที่ 113/2565 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนโยบายและแผน  2,900,500.00  0.00  0.00  2,402,897.05  497,602.95 82.84
1.13  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มพนักงานราชการ (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) (ง 241/ว506 (ครั้งที่ 195) ครั้งที่ 47/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,938,300.00  0.00  0.00  2,938,300.00  0.00 100.00
1.16  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มพนักงานราชการ เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2565 (ง 241/ว2038 (ครั้งที่ 497) ครั้งที่ 97/2565 ลว. 30  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,355,700.00  0.00  0.00  1,355,700.00  0.00 100.00
1.17  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มพนักงานราชการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2803 (ครั้งที่ 665) ครั้งที่ 140/2565 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,462,190.00  0.00  0.00  1,459,734.61  2,455.39 99.83
1.18  ค่าเช่าบ้านสำหรับเบิกจ่ายให้ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 5 เดือนกันยายน 2565 (ง 241/ว4393 (ครั้งที่ 941) ครั้งที่ 191/2565 ลว. 28  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  254,000.00  0.00  0.00  0.00  254,000.00 0.00
- รวม  27,585,290.00  0.00 0.00 25,894,338.87 1,690,951.13 93.87  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 002 000000)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (65 00030)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4786 (ครั้งที่ 34) ครั้งที่ 12/2565 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
2.4  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ร.ร. บ้านยี่งอ (ง 241/ว4786 (ครั้งที่ 34) ครั้งที่ 12/2565 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
2.7  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว4786 (ครั้งที่ 34) ครั้งที่ 12/2565 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
2.10  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ร.ร. บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว4786 (ครั้งที่ 34) ครั้งที่ 12/2565 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
2.13  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว4786 (ครั้งที่ 34) ครั้งที่ 12/2565 ลว. 9  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
2.16  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว187 (ครั้งที่ 154) ครั้งที่ 34/2565 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
2.19  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว187 (ครั้งที่ 154) ครั้งที่ 34/2565 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
2.22  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว187 (ครั้งที่ 154) ครั้งที่ 34/2565 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
2.25  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร. บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว187 (ครั้งที่ 154) ครั้งที่ 34/2565 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
2.28  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2565) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว187 (ครั้งที่ 154) ครั้งที่ 34/2565 ลว. 17  ม.ค. 2565) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
2.31  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว698 (ครั้งที 233) ครั้งที่ 52/2565 ลว. 21  ก.พ. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
2.32  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว698 (ครั้งที 233) ครั้งที่ 52/2565 ลว. 21  ก.พ. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
2.33  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว698 (ครั้งที 233) ครั้งที่ 52/2565 ลว. 21  ก.พ. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
2.34  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว698 (ครั้งที 233) ครั้งที่ 52/2565 ลว. 21  ก.พ. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
2.35  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ  (ง 241/ว698 (ครั้งที 233) ครั้งที่ 52/2565 ลว. 21  ก.พ. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
2.36  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพป. นราธิวาส เขต 1  (ง 241/ว698 (ครั้งที 233) ครั้งที่ 52/2565 ลว. 21  ก.พ. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  9,279.00  0.00  0.00  9,279.00  0.00 100.00
2.37  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนเมษายน 2565 ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว1427 (ครั้งที่ 344) ครั้งที่ 74/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
2.38  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนเมษายน 2565 ร.ร. บ้านยี่งอ (ง 241/ว1427 (ครั้งที่ 344) ครั้งที่ 74/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
2.39  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนเมษายน 2565 ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว1427 (ครั้งที่ 344) ครั้งที่ 74/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
2.40  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนเมษายน 2565 ร.ร. บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว1427 (ครั้งที่ 344) ครั้งที่ 74/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  39,000.00  0.00  0.00  39,000.00  0.00 100.00
2.41  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนเมษายน 2565 ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว1427 (ครั้งที่ 344) ครั้งที่ 74/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
2.42  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว1818 (ครั้งที่ 444) ครั้งที่ 89/2565 ลว. 12  พ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
2.43  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ร.ร. บ้านยี่งอ (ง 241/ว1818 (ครั้งที่ 444) ครั้งที่ 89/2565 ลว. 12  พ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
2.44  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว1818 (ครั้งที่ 444) ครั้งที่ 89/2565 ลว. 12  พ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
2.45  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว1818 (ครั้งที่ 444) ครั้งที่ 89/2565 ลว. 12  พ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  78,000.00  0.00  0.00  78,000.00  0.00 100.00
2.46  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว1818 (ครั้งที่ 444) ครั้งที่ 89/2565 ลว. 12  พ.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
2.47  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดกรกฎาคม - กันยายน 2565 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว2566 (ครั้งที่ 597) ครั้งที่ 119/2565 ลว. 6  ก.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
2.48  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดกรกฎาคม - กันยายน 2565 ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว2566 (ครั้งที่ 597) ครั้งที่ 119/2565 ลว. 6  ก.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
2.49  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดกรกฎาคม - กันยายน 2565 ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว2566 (ครั้งที่ 597) ครั้งที่ 119/2565 ลว. 6  ก.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
2.50  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดกรกฎาคม - กันยายน 2565 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว2566 (ครั้งที่ 597) ครั้งที่ 119/2565 ลว. 6  ก.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
2.51  ค่าจ้างบุคลากรเหมาบริการแบบไม่ผูกพัน สำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดกรกฎาคม - กันยายน 2565 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว2566 (ครั้งที่ 597) ครั้งที่ 119/2565 ลว. 6  ก.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
2.52  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/ว2627 (ครั้งที่ 607) ครั้งที่ 121/2565 ลว. 8  ก.ค. 2565) งบพัฒนาบุคลากร  921,788.90  0.00  0.00  921,788.90  0.00 100.00
2.53  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว3226 (ครั้งที่ 773) ครั้งที่ 167/2565 ลว. 18  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  24,786.00  0.00  0.00  24,786.00  0.00 100.00
2.54  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านยี่งอ (ง 241/ว3226 (ครั้งที่ 773) ครั้งที่ 167/2565 ลว. 18  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  4,998.00  0.00  0.00  4,998.00  0.00 100.00
2.55  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว3226 (ครั้งที่ 773) ครั้งที่ 167/2565 ลว. 18  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  15,402.00  0.00  0.00  15,402.00  0.00 100.00
2.56  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว3226 (ครั้งที่ 773) ครั้งที่ 167/2565 ลว. 18  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  22,643.00  0.00  0.00  22,643.00  0.00 100.00
2.57  ค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว3226 (ครั้งที่ 773) ครั้งที่ 167/2565 ลว. 18  ส.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  22,290.78  0.00  0.00  22,290.78  0.00 100.00
2.58  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  66,033.32  66,033.32  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,225,221.00  66,033.32 0.00 3,159,187.68 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 002 000000)
  3. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (65 86186)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการชีแจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิาส ปัตตานี ยะลา) และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภา (ง 241/ว4687 (ครั้ัง่ที่ 14) ครั้งที่ 5/2565 ลว. 1  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มอำนวยการ  146,385.00  -26,005.00  26,005.00  146,385.00  0.00 100.00
3.4  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ง 241/ว2788 (ครั้งที่ 662) ครั้งที่ 141/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  13,330,970.04  0.00  0.00  13,330,970.04  -0.00 100.00
3.7  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ง 241/ว4929 (ครั้งที่ 54) ครั้งที่ 18/2565 ลว. 19  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,345,000.00  0.00  0.00  3,345,000.00  0.00 100.00
3.10  ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงกรประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/ว4960 (ครั้งที่ 62) ครั้งที่ 22/2565 ลว. 23  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มนิเทศน์  666,000.00  0.00  0.00  666,000.00  0.00 100.00
3.13  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565 (ง 241/ว2787 (ครั้งที่ 658)) ครั้งที่ 136/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  19,866,990.78  0.00  0.00  19,866,990.78  0.00 100.00
3.15  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 (ง 241/ว2480 (ครั้งที่ 578) ครั้งที่ 112/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,794,423.00  0.00  0.00  3,794,423.00  -0.00 100.00
3.16  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2797 (ครั้งที่ 664) ครั้งที่ 137/2565 ลว. 21  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,327,505.74  0.00  0.00  2,327,505.74  0.00 100.00
3.17  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ (ง 241/ว2494 (ครั้งที่ 590) ครั้งที่ 114/2565 ลว. 4  ก.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  1,725,295.00  0.00  115,450.00  1,609,845.00  0.00 100.00
3.18  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสม้ยใหม่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (ง 241/ว2905 (688) ครั้งที่ 151/2565 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  2,254,400.00  1,803,520.00  450,880.00  0.00  0.00 100.00
3.19  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสม้ยใหม่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (่บ้านใหม่) (ง 241/ว2905 (ครั้งที่ 688) ครั้งที่ 151/2565 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  1,120,155.00  896,124.00  224,031.00  0.00  0.00 100.00
3.20  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีสม้ยใหม่ให้กับโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร. บ้านสาคร (ง 241/ว2905 (ครั้งที่ 688) ครั้งที่ 151/2565 ลว. 2  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านสาคร  1,359,685.00  1,087,748.00  271,937.00  0.00  0.00 100.00
3.21  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ (ง 241/ว3238 (ครั้งที่ 767) ครั้งที่ 169/2565 ลว. 19  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  30,000.00  0.00  26,005.00  3,995.00  0.00 100.00
3.22  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  401,731.44  401,731.44  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  50,368,541.00  4,163,118.44 1,114,308.00 45,091,114.56 -0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 360001 002 000000)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (65 00080)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ง 241/ว331 (ครั้งที่ 172) ครั้งที่ 39/2565 ลว. 27  ม.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  70.00  0.00  4,930.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  70.00 0.00 4,930.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 002 000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (65 05164)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (ง 241/ว208(ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 37/2564 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  74,700.00  0.00  0.00  74,700.00  0.00 100.00
5.4  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ง 241/ว4555(ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2565 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,052,000.00  0.00  0.00  2,052,000.00  0.00 100.00
5.7  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ง 241/ว4623 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 4/2565 ลว. 28  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบสำนักงาน  2,000,000.00  6,769.00  0.00  1,993,231.00  0.00 100.00
5.10  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ง 241/ว4799 (ครั้งที่ 36) ครั้งที่ 13/2565 ลว. 10  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  600,629.03  0.00  0.00  600,629.03  0.00 100.00
5.13  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 สพป. นราธิวาส เขต 1 (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) งบกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ  22,500.00  0.00  0.00  22,500.00  0.00 100.00
5.14  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดกำแพง ((ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดกำแพง  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.15  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยาบี (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยาบี  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.16  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านไร่พญา (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านไร่พญา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.17  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกาแนะ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาแนะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.18  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกูแบสาลอ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.19  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโคกศิลา (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.20  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบางมะนาว (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.21  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านค่าย (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านค่าย  11,250.00  0.00  0.00  11,250.00  0.00 100.00
5.22  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปูลากาป๊ะ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  11,841.90  0.00  0.00  11,841.90  0.00 100.00
5.24  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านหัวเขา่ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านหัวเขา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.25  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.26  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโคกสยา (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคกสยา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.27  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านเปล (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านเปล  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.28  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดพนาสณฑ์ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.29  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโคกพะยอม (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.30  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือราเป๊ะ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/256 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.31  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านฮูแตทูวอ (/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.32  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านทอน (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านทอน  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
5.33  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านทรายขาว (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านทรายขาว  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.34  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.อนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
5.35  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.เมืองนราธิวาส (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
5.36  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.37  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านจืองา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจืองา  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.38  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  3,899.99  0.00  0.00  3,899.99  0.00 100.00
5.39  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยารอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยารอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.40  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโคกตีเต (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  3,852.00  0.00  0.00  3,852.00  0.00 100.00
5.41  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโคกสุมุ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.42  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านแคนา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านแคนา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.43  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.44  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านจูดแดง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจูดแดง  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.45  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านโคกแมแน (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.46  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.47  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  10,848.60  0.00  0.00  10,848.60  0.00 100.00
5.48  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสุไหงบาลา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.49  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดโคกโก (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดโคกโก  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.50  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านรามา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านรามา  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.51  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านทำเนียบ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.52  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปลักปลา  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.53  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดลำภู (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดลําภู  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.54  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  10,897.20  0.00  0.00  10,897.20  0.00 100.00
5.55  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.56  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยือลอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยือลอ  7,900.00  0.00  0.00  7,900.00  0.00 100.00
5.57  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
5.58  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือเจ๊าะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.59  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.60  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปะลุกานากอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.61  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านดูกู (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านดูกู  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.62  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือเระ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือเระ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.63  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.64  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านคลอแระ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านคลอแระ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.65  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตันหยง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตันหยง  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.66  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านฮูแตยือลอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.67  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกะลูแป (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกะลูแป  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.68  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านอีโยะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านอีโยะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.69  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านอาตะบือเระ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.70  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือแนปีแย (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.71  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.72  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.73  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านมะยูง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมะยูง  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.74  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
5.75  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปะลุกาแปเราะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.76  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.77  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสุไหงบาตู (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.78  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.79  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.80  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10 (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.81  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านต้นตาล (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านต้นตาล  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.82  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านแยะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านแยะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.83  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.84  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.85  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านจอเบาะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.86  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตะโละมีญอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.87  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบูเกะบากง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  10,900.00  0.00  0.00  10,900.00  0.00 100.00
5.88  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบลูกาสนอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.89  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกูยิ (ยี่งอ) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.90  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยี่งอ  10,900.00  0.00  0.00  10,900.00  0.00 100.00
5.91  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกูเล็ง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.92  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบูเกะกอตอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.93  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกาบุ๊ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาบุ๊  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.94  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกาเด็ง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.95  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.96  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  4,841.22  0.00  0.00  4,841.22  0.00 100.00
5.97  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปูตะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปูตะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.98  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.99  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลูโบะบายะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.100  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.101  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกำปงปีแซ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  3,900.00  0.00  0.00  3,900.00  0.00 100.00
5.102  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.103  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกาแร (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาแร  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
5.104  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบาโงปะแต (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  11,981.48  0.00  0.00  11,981.48  0.00 100.00
5.105  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสายน้ำทิพย์ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.106  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสวนพลู (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสวนพลู  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.107  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  7,581.90  0.00  0.00  7,581.90  -0.00 100.00
5.108  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบลูกาฮีเล (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.109  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ประชาพัฒนา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนประชาพัฒนา  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.110  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ่้านพนาทักษิณ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.111  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบาตง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาตง  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.112  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  11,091.32  0.00  0.00  11,091.32  0.00 100.00
5.113  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านนาดา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนาดา  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.114  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านรือเสาะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านรือเสาะ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.115  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยาแลเบ๊าะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.116  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบากง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบากง  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.117  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านนาโอน (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนาโอน  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.118  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.119  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบลูกา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบลูกา  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.120  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  14,999.88  0.00  0.00  14,999.88  -0.00 100.00
5.121  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกาโดะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาโดะ  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.122  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลาเมาะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.123  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลาเมาะฮีเล (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.124  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสะแนะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสะแนะ  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.125  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสุเป๊ะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.126  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านซือเลาะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.127  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลูโบะบูโละ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.128  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านอีนอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านอีนอ  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.129  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกูยิ (รือเสาะ) (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.130  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบริจ๊ะ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.131  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือแรง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือแรง  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.132  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.133  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านมะนังปันยัง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  5,679.20  0.00  0.00  5,679.20  0.00 100.00
5.134  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  10,836.58  0.00  0.00  10,836.58  0.00 100.00
5.135  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านละหาน (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านละหาน  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.136  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านดือแย (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านดือแย  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.137  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสาวอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสาวอ  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.138  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านจือแร (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจือแร  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.139  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านมือและห์ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมือและห์  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.140  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตายา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตายา  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.141  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยือลาแป (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านยือลาแป  11,196.29  0.00  0.00  11,196.29  0.00 100.00
5.142  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านดือแยหะยี (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.143  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือเล็งใต้ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.144  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.145  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.146  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.147  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลาเวง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลาเวง  5,940.38  0.00  0.00  5,940.38  0.00 100.00
5.148  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตามุง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตามุง  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.149  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.สว่างวัฒนา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนสว่างวัฒนา  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.150  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านดาฮง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านดาฮง  5,681.70  0.00  0.00  5,681.70  -0.00 100.00
5.151  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านสาคร (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสาคร  5,779.20  0.00  0.00  5,779.20  0.00 100.00
5.152  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านกลูบี (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกลูบี  11,196.29  0.00  0.00  11,196.29  0.00 100.00
5.153  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  14,783.38  0.00  0.00  14,783.38  0.00 100.00
5.154  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตะมะยูง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.155  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.สามัคคีวิทยา (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.156  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านตอหลัง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตอหลัง  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.157  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบือแนนากอ (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  3,862.60  0.00  0.00  3,862.60  0.00 100.00
5.158  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  3,755.70  0.00  0.00  3,755.70  -0.00 100.00
5.159  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านไอร์แยง (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านไอร์แยง  10,836.58  0.00  0.00  10,836.58  0.00 100.00
5.160  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปาหนัน (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปาหนัน  10,464.60  0.00  0.00  10,464.60  0.00 100.00
5.161  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านคอลอกาเว (ง 241/ว4940 (ครั้งที่ 57) ครั้งที่ 20/2565 ลว. 22  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  14,783.38  0.00  0.00  14,783.38  0.00 100.00
5.162  ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลเพศวิถีและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning) (ง 241/ว5113 (73) ครั้งที่ 23/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) งบกลุ่มนิเทศน์  4,620.00  0.00  0.00  4,620.00  0.00 100.00
5.163  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษารายขั่วโมงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ง 241/ว5488 (ครั้งที่ 129) ครั้งที่ 31/2565 ลว. 29  ธ.ค. 2564) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  536,000.00  0.00  0.00  536,000.00  0.00 100.00
5.164  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท เดือน มกราคม 2565.63-ก.ย.64) (ง 241/ว208 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 37/2565 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
5.165  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงืนเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท เดือนมกราคม 2565 (ง 241/ว208 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 37/2565 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  642,600.00  0.00  0.00  642,600.00  0.00 100.00
5.166  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ง 241/ว207 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 35/2565 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  553,500.00  0.00  0.00  553,500.00  0.00 100.00
5.167  ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ง 241/ว503 (ครั้งที่ 189) ครั้งที่ 45/2565 ลว. 8  ก.พ. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  4,050.00  0.00  0.00  4,050.00  0.00 100.00
5.168  งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565  (ง 241/ว627 (ครั้งที่ 219) ครั้งที่ 50/2565 ลว. 15  ก.พ. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  77,830.00  0.00  0.00  77,830.00  0.00 100.00
5.169  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565  (ง 241/ว648 (ครัังที่ 224) ครั้งที่ 51/2565 ลว. 17  ก.พ. 2565) งบโรงเรียน  658,132.12  0.00  0.00  658,132.12  -0.00 100.00
5.170  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงืนเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ง 241/ว842 (ครั้งที่ 250) ครั้งที่ 56/2565 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  642,600.00  0.00  0.00  642,600.00  0.00 100.00
5.171  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2565เดือน (ง 241/ว842 (ครั้งที่ 250) ครั้งที่ 56/2565 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,047,000.00  0.00  0.00  1,047,000.00  0.00 100.00
5.172  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้กับคณะทำงานสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรงลักซ์ บูติค ตำ (ง 241/ว906 (ครั้งที่ 263) ครั้งที่ 59/2565 ลว. 11  มี.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  8,120.00  0.00  0.00  8,120.00  0.00 100.00
5.173  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ง 241/ว1106 (ครั้ง 292) ครั้งที่ 61/2565 ลว. 21  มี.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6,480.00  0.00  0.00  6,480.00  0.00 100.00
5.174  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท เดือน มีนาคม - เมษายน 2565 (ง 241/ว ครั้งที่ 65/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  247,000.00  0.00  0.00  247,000.00  0.00 100.00
5.175  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือน มีนาคม - เมษายน 2565 (ง 241/ว ครั้งที่ 65/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  37,800.00  0.00  0.00  37,800.00  0.00 100.00
5.176  าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือน มีนาคม - เมษายน 2565 (ง 241/ว ครั้งที่ 65/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,345,178.57  0.00  0.00  1,345,178.57  0.00 100.00
5.177  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท เดือนมีนาคม - เมษายน 2565 (ง 241/ว ครั้งที่ 65/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,283,237.16  0.00  0.00  1,283,237.16  -0.00 100.00
5.178  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (ง 241/ว ครั้งที่ 66/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  1,500,000.00  35,278.52  126,562.00  1,338,159.48  0.00 100.00
5.179  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2565 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครน (ง 241/ว1182 (ครั้งที่ 313) ครั้งที่ 68/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00  0.00 100.00
5.180  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน 2565 (ง 241/ว1401 (ครั้งที่ 335) ครั้งที่ 70/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  378,000.00  0.00  0.00  378,000.00  0.00 100.00
5.181  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านการเงิน การบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ง 241/ว1614 (ครั้งที่ 399) ครั้งที่ 83/2565 ลว. 28  เม.ย. 2565) งบหน่วยตรวจสอบภายใน  20,032.00  0.00  0.00  20,032.00  0.00 100.00
5.182  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 สพป. นราธิวาส เขต 1  (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) งบสำนักงาน  52,500.00  0.00  7,500.00  45,000.00  0.00 100.00
5.183  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร. วัดกำแพง (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดกำแพง  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.184  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยาบี (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยาบี  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.185  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านไร่พญา (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านไร่พญา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.186  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกาแนะ (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาแนะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.187  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกูแบสาลอ (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.188  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโคกศิลา (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.189  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบางมะนาว (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.190  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านค่าย (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  27,300.00  3,900.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
5.191  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปูลากาป๊ะ (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.192  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่่ 153 (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  35,000.00  5,000.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
5.193  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านหัวเขา (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านหัวเขา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.194  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.195  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโคกสยา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกสยา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.196  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านเปล (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเปล  9,099.99  1,300.00  0.00  7,799.99  0.00 100.00
5.197  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.วัดพนาสณฑ์ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.198  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโคกพะยอม (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.199  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือราเป๊ะ (/ว1650,ว2917 (ครั้งที่ 406,694 ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.200  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านฮูแตทูวอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.201  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านทอน (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านทอน  35,000.00  5,000.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
5.202  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านทรายขาว (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านทรายขาว  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.203  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.อนุบาลนราธิวาส (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  35,000.00  5,000.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
5.204  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.เมืองนราธิวาส (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  35,000.00  5,000.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
5.205  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.206  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านจืองา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจืองา  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.207  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.208  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยารอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยารอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.209  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโคกตีเต (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  8,988.00  1,284.00  0.00  7,704.00  0.00 100.00
5.210  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโคกสุมุ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.211  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านแคนา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านแคนา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.212  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.213  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านจูดแดง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจูดแดง  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.214  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านโคกแมแน (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.215  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.216  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  27,300.00  3,900.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
5.217  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสุไหงบาลา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.218  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.วัดโคกโก (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดโคกโก  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.219  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านรามา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านรามา  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.220  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านทำเนียบ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.221  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปลักปลา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปลักปลา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.222  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.วัดลำภู (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดลําภู  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.223  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยสาร) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  27,300.00  3,900.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
5.224  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.225  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยือลอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยือลอ  27,300.00  3,900.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
5.226  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  35,000.00  5,000.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
5.227  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือเจ๊าะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.228  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.229  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปะลุกานากอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.230  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านดูกู (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดูกู  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.231  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือเระ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเระ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.232  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.233  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านคลอแระ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคลอแระ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.234  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตันหยง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตันหยง  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.235  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านฮูแตยือลอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.236  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกะลูแป (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกะลูแป  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.237  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านอีโยะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีโยะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.238  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านอาตะบือเระ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.239  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือแนปีแย (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.240  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.241  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.242  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านมะยูง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะยูง  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.243  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  35,000.00  5,000.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
5.244  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปะลุกาแปเราะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.245  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.246  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสุไหงบาตู (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.247  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 9 (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.248  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.249  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10 (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.250  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านต้นตาล (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านต้นตาล  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.251  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านแยะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านแยะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.252  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.253  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนกันยายน ถึงเดือนเมษายน 2565 ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.254  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านจอเบาะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  9,099.99  1,300.00  0.00  7,799.99  0.00 100.00
5.255  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตะโละมีญอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.256  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบูเกะบากง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  27,300.00  3,900.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
5.257  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบลูกาสนอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.258  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกูยิ (ยี่งอ) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.259  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยี่งอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  27,300.00  3,900.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
5.260  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกูเล็ง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.261  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบูเกะกอตอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.262  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกาบุ๊ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาบุ๊  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.263  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกาเด็ง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.264  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.265  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านทุ่งคา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.266  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปูตะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปูตะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.267  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  9,100.00  1,300.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
5.268  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลูโบะบายะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.269  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.270  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกำปงปีแซ ( ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  9,099.99  1,300.00  0.00  7,799.99  0.00 100.00
5.271  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.272  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกาแร (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาแร  14,000.00  2,000.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.273  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบาโงปะแต (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  34,978.30  4,996.90  0.00  29,981.40  0.00 100.00
5.274  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสายน้ำทิพย์ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.275  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสวนพลู (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสวนพลู  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.276  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  17,901.10  2,557.30  0.00  15,343.80  0.00 100.00
5.277  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบลูกาฮีเล (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.278  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ประชาพัฒนา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนประชาพัฒนา  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.279  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.280  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบาตง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาตง  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.281  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  26,964.00  3,852.00  0.00  23,112.00  0.00 100.00
5.282  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านนาดา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านนาดา  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.283  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านรือเสาะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านรือเสาะ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.284  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยาแลเบ๊าะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.285  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบากง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบากง  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.286  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านนาโอน (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านนาโอน  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.287  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.288  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบลูกา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบลูกา  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.289  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  34,999.72  4,999.96  0.00  29,999.76  0.00 100.00
5.290  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกาโดะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาโดะ  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.291  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลาเมาะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.292  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลาเมาะฮีเล (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.293  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสะแนะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสะแนะ  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.294  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสุเป๊ะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.295  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านซือเลาะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.296  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลูโบะบูโละ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.297  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านอีนอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีนอ  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.298  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกูยิ (รือเสาะ) (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.299  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบริจ๊ะ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.300  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือแรง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแรง  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.301  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.302  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านมะนังปันยัง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  13,417.80  1,990.20  0.00  11,427.60  -0.00 100.00
5.303  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  26,964.00  3,852.00  0.00  23,112.00  0.00 100.00
5.304  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านละหาน (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านละหาน  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.305  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านดือแย (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดือแย  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.306  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสาวอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสาวอ  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.307  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านจือแร (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจือแร  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.308  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านมือและห์ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมือและห์  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.309  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตายา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตายา  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.310  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านยือลาแป (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยือลาแป  26,910.50  3,841.30  0.00  23,069.20  0.00 100.00
5.311  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านดือแยหะยี (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.312  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือเล็งใต้ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.313  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.314  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านป่าไผ่ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.315  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.316  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลาเวง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลาเวง  13,931.40  1,990.20  0.00  11,941.20  -0.00 100.00
5.317  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตามุง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตามุง  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.318  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.สว่างวัฒนา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนสว่างวัฒนา  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.319  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านดาฮง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดาฮง  13,257.30  1,893.90  0.00  11,363.40  0.00 100.00
5.320  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสาคร (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสาคร  13,332.20  1,904.60  0.00  11,427.60  0.00 100.00
5.321  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านกลูบี (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกลูบี  26,953.30  3,841.30  0.00  23,112.00  0.00 100.00
5.322  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  34,603.80  4,943.40  0.00  29,660.40  0.00 100.00
5.323  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตะมะยูง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.324  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.สามัคคีวิทยา (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.325  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านตอหลัง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตอหลัง  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.326  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านบือแนนากอ (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  8,838.20  1,262.60  0.00  7,575.60  0.00 100.00
5.327  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  8,763.30  1,251.90  0.00  7,511.40  0.00 100.00
5.328  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านไอร์แยง (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านไอร์แยง  26,964.00  3,852.00  0.00  23,112.00  0.00 100.00
5.329  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านปาหนัน (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปาหนัน  26,739.30  3,819.90  0.00  22,919.40  -0.00 100.00
5.330  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านคอลอกาเว (/ว1650,2917 (ครั้งที่ 406,694) ครั้งที่ 84,145/256 ลว. 29  เม.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  34,603.80  4,943.40  0.00  29,660.40  0.00 100.00
5.331  ค่าเช่าที่ดินวัด ร.ร. เมืองนราธิวาส (ง 241/ว1663 (ครั้งที่ 411) ครั้งที่ 86/2565 ลว. 2  พ.ค. 2565) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  41,796.00  0.00  0.00  41,796.00  0.00 100.00
5.332  ค่าเช่าที่ดินวัด ร.ร. อนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว1663 (ครั้งที่ 411) ครั้งที่ 86/2565 ลว. 2  พ.ค. 2565) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  4,890.00  0.00  0.00  4,890.00  0.00 100.00
5.333  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการขัั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำหรับผู้นำเครือข่าย (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) ปีงบประมาณ 2565 (ง 241/ว2017 (ครั้งที่ 490) ครั้งที่ 96/2565 ลว. 27  พ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  3,540.00  0.00  0.00  3,540.00  0.00 100.00
5.334  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี (ง 241/ว2107 (ครั้งที่ 507) ครั้งที่ 100/2565 ลว. 2  มิ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
5.335  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว2223 (ครั้งที่ 534) ครั้งที่ 106/2565 ลว. 13  มิ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  4,699.00  0.00  0.00  4,699.00  0.00 100.00
5.336  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง (ป.1-ป.6) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว2495 (ครั้งที่ 584) ครั้งที่ 116/2565 ลว. 4  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  511,800.00  0.00  0.00  511,800.00  0.00 100.00
5.337  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ง 241/ว2610 (ครั้งที่ 610) ครั้งที่ 122/2565 ลว. 8  ก.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  500,000.00  76,115.64  97,890.00  325,994.36  0.00 100.00
5.338  ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (กิจกรรมที่ 2) (ง 241/ว2711 (ครั้งที่ 632) ครั้งที่ 131/2565 ลว. 18  ก.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  158,050.00  0.00  0.00  158,050.00  0.00 100.00
5.339  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ง 241/ว2748 (ครั้งที่ 648) ครั้งที่ 134/2565 ลว. 19  ก.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  19,030.00  0.00  0.00  19,030.00  0.00 100.00
5.340  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2802 (ครั้งที่ 663) ครั้งที่ 139/2565 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  252,000.00  0.00  0.00  252,000.00  0.00 100.00
5.341  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2802 (ครั้งที่ 663) ครั้งที่ 139/2565 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  37,800.00  0.00  0.00  37,800.00  0.00 100.00
5.342  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน (Best Practice) และเครื่องมือในการกำกับติดตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก ก (ง 241/ว2926 (ครั้งที่ 702) ครั้งที่ 152/2565 ลว. 2  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  7,580.00  0.00  0.00  7,580.00  0.00 100.00
5.343  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว3006 (ครั้งที่ 727) ครั้งที่ 156/2565 ลว. 5  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
5.344  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบ้ติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ (ง 241/ว3076 (ครั้งที่ 732) ครั้งที่ 158/2565 ลว. 10  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ  4,186.00  0.00  0.00  4,186.00  0.00 100.00
5.345  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว3074 (ครั้งที่ 734) ครั้งที่ 159/2565 ลว. 10  ส.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  27,900.00  0.00  0.00  27,900.00  0.00 100.00
5.346  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร. บ้านทุ่งคา (ง 241/ว3074 (ครั้งที่ 734) ครั้งที่ 159/2565 ลว. 10  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  13,650.00  0.00  0.00  13,650.00  0.00 100.00
5.347  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร. บ้านบาโงปะแต (ง 241/ว3074 (ครั้งที่ 734) ครั้งที่ 159/2565 ลว. 10  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  29,700.00  0.00  0.00  29,700.00  0.00 100.00
5.348  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร. บ้านหัวเขา (ง 241/ว3074 (ครั้งที่ 734) ครั้งที่ 159/2565 ลว. 10  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านหัวเขา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.349  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว3074 (ครั้งที่ 734) ครั้งที่ 159/2565 ลว. 10  ส.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
5.350  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ปีการศึกษา 2559  (ง 241/ว3127 (ครั้งที่ 750) ครั้งที่ 163/2565 ลว. 15  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  7,092.00  0.00  0.00  7,092.00  0.00 100.00
5.351  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2565 ณ โรง (ง 241/ว3538 (ครั้งที่ 870) ครั้งที่ 178/2565 ลว. 1  ก.ย. 2565) งบพัฒนาบุคลากร  7,600.00  0.00  0.00  7,600.00  0.00 100.00
5.352  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถะผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565 ณ สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว3590 (ครั้งที่ 874) ครั้งที่ 179/2565 ลว. 5  ก.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  729,912.00  0.00  7,346.00  722,566.00  0.00 100.00
5.353  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนสิงหาคม และกันยายน 2565 (ง 241/ว3732 (ครั้งที่ 892) ครั้งที่ 182/2565 ลว. 8  ก.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,952,000.00  0.00  0.00  3,952,000.00  0.00 100.00
5.354  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ (กิจกรรมที่ 5) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ง 241/ว3735 (ครั้งที่ 893) ครั้งที่ 183/2565 ลว. 8  ก.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  7,880.00  0.00  0.00  7,880.00  0.00 100.00
5.355  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพิธีรับโล่ห์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมที่ 4 ) ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ง 241/ว3734 (ครั้งที่ 894) ครั้งที่ 184/2565 ลว. 8  ก.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  12,778.00  0.00  0.00  12,778.00  0.00 100.00
5.356  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  425,916.18  425,916.18  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  23,978,726.00  865,910.00 239,298.00 22,873,518.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 002 000000)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (65 05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ง 241/ว4555(ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2565 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  372,000.00  0.00  0.00  372,000.00  0.00 100.00
6.4  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมงให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนอิสลามศึกษารายขั่วโมงในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ง 241/ว5488 (ครั้งที่ 129) ครั้งที่ 31/2565 ลว. 29  ธ.ค. 2564) [ใบจัดสรร] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  10,800.00  0.00  0.00  10,800.00  0.00 100.00
6.6  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ง 241/ว842 (ครั้งที่ 250) ครั้งที่ 56/2565 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  684,000.00  0.00  0.00  684,000.00  0.00 100.00
6.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ง 241/ว1474 (่ครั้งที่ 367) ครั้งที่ 76/2565 ลว. 19  เม.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  4,800.00  0.00  0.00  4,800.00  0.00 100.00
6.8  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) (ง 241/ว1875 (ครั้งที่ 459) ครั้งที่ 91/2565 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  11,340.00  0.00  0.00  11,340.00  0.00 100.00
6.9  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1906 (ครั้งที่ 462) ครั้งที่ 92/2565 ลว. 20  พ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ  4,106.00  0.00  0.00  4,106.00  0.00 100.00
6.10  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 1 สำหรับบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2565) (ง 241/ว2023 (ครั้งที่ 486) ครั้งที่ 99/2565 ลว. 27  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,250.00  0.00  0.00  5,250.00  0.00 100.00
6.11  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2817 (ครั้งที่ 667) ครั้งที่ 143/2565 ลว. 25  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  16,500.00  0.00  0.00  16,500.00  0.00 100.00
6.12  ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ง 241/ว3274 (ครั้งที่ 795) ครั้งที่ 170/2565 ลว. 22  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  500,000.00  1,530.00  100,000.00  398,470.00  0.00 100.00
6.13  ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 - 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ง 241/ว3940 (ครั้ง 908) ครั้งที่ 186/2565 ลว. 15  ก.ย. 2565) โรงเรียนบ้านหัวเขา  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
6.14  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ ้เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  51,524.00  51,524.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,690,320.00  53,054.00 100,000.00 1,537,266.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 002 000000)
  7. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกา่สทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (65 52015)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ (ง 241/ว5393 (ครั้งที่ 116) ครั้งที่ 29/2565 ลว. 22  ธ.ค. 2564) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
7.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับการรายงานผลการรับนักเรียนและดำเนินการในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา่ 2565 (ง 241/ว1919 (ครั้งที่ 468) ครั้งที่ 93/2565 ลว. 20  พ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10,980.00  0.00  0.00  10,980.00  0.00 100.00
7.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว2144 (ครั้งที่ 513) ครั้งที่ 101/2565 ลว. 7  มิ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
7.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับทีมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด่วนพิเศษ (Express Moral Service :EMS) และทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภา (ง 241/ว2210 ครั้งที่ 102/2565 ลว. 10  มิ.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
7.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง (SMART LEADERSHIP STUDENT AT HEART) ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว2236 (ครั้งที่ 536) ครั้งที่ 107/2565 ลว. 13  มิ.ย. 2565) งบพัฒนาบุคลากร  10,399.60  0.00  0.00  10,399.60  0.00 100.00
7.6  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (ง 241/ว2967 (ครั้งที่ 717) ครั้งที่ 154/2565 ลว. 4  ส.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  7,320.00  0.00  0.00  7,320.00  0.00 100.00
7.7  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษา หรือส่งเสริมให้มีงานทำ มีอาชีพ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เด็กที่กลับเข้าระบบการศึกษาหลุดซ้ำ (ง 241/ว3019 (ครั้งที่ 729) ครั้งที่ 157/2565 ลว. 8  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  9,355.00  0.00  0.00  9,355.00  0.00 100.00
7.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก และค่าพาหนะ) ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันท (ง 241/ว3251 (ครั้งที่ 766) ครั้งที่ 168/2565 ลว. 19  ส.ค. 2565) งบกลุ่มอำนวยการ  42,050.00  0.00  0.00  42,050.00  0.00 100.00
7.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (ง 241/ว3364 (ครั้งที่ 823) ครั้งที่ 175/2565 ลว. 24  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  5,260.00  0.00  0.00  5,260.00  0.00 100.00
7.10  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค  (ง 241/ว3365 (ครั้งที่ 822) ครั้งที่ 174/2565 ลว. 24  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  216,980.00  0.00  0.00  216,980.00  0.00 100.00
7.11  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี และผลงานที่ประสบความสำเร็จเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดและทรงเยี่ยมชมงานในงานวันลองกอง ปี พ.ศ. 2565 ร (ง 241/ว3470 (ครัั้งที่ 853) ครั้งที่ 177/2565 ลว. 29  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  234,000.00  0.00  0.00  234,000.00  0.00 100.00
7.12  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาไทยใน 5 จังหวัดภาคใต้ (ง 241/3985 (ครั้ง 913) ครั้งที่ 187/2565 ลว. 19  ก.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  3,000,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000,000.00 0.00
7.13  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  90,655.40  90,647.90  0.00  0.00  7.50 99.99
- รวม  3,731,000.00  90,647.90 0.00 640,344.60 3,000,007.50 19.59  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 002 000000)
  8. กิจกรรม : สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา (65 00054)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 (ง 241/ว4555(ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2564 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,897,200.00  0.00  0.00  1,897,200.00  0.00 100.00
8.4  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  42,840.00  42,840.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,940,040.00  42,840.00 0.00 1,897,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 002 000000)
  9. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (65 62408)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ง 241/ว194 (ครั้งทื่ 153) ครั้งที่ 36/2565 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  11,620.00  0.00  0.00  11,620.00  0.00 100.00
9.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเืพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (ง 241/ว385 (ครั้งที่ 179) ครั้งที่ 42/2565 ลว. 31  ม.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  647,628.00  0.00  0.00  647,628.00  0.00 100.00
9.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแนวการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งวดที่ 2 (ง 241/ว1600 (ครั้งที่ 394) ครั้งที่ 81/2565 ลว. 26  เม.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  9,494.00  0.00  0.00  9,494.00  0.00 100.00
9.4  ค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว2353 (ครั้งที่ 555) ครั้งที่ 109/2565 ลว. 24  มิ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
9.5  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  56,858.00  6,858.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
- รวม  730,600.00  6,858.00 0.00 723,742.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 002 000000)
  10. กิจกรรม : การขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (65 00092)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าพาหนะในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพี่เลี้ยงโรงเรียนนำร่องการทดลองใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ..... ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหว (ง 241/ว1423 (ครั้งที่่ 341) ครั้งที่ 71/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  11,670.00  0.00  0.00  11,670.00  0.00 100.00
10.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว3006 (ครั้งที่ 727) ครั้งที่ 156/2565 ลว. 5  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  16,120.00  0.00  0.00  16,120.00  0.00 100.00
10.3  โครงการส่งเสริมการอ่านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาชนฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ง 241/ว3135 (ครั้งที่ 752) ครั้งที่ 162/2565 ลว. 16  ส.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  30,000.00  0.00  30,000.00  0.00  0.00 100.00
10.4  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  1,170.00  1,170.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  58,960.00  1,170.00 30,000.00 27,790.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004 360003 002 000000)
  11. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (65 50194)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ง 241/ว1732 (419) ครั้งที่ 87/2565 ลว. 6  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  151,264.00  0.00  0.00  151,264.00  0.00 100.00
11.2  เงินเหลือจ่าย  (ง 241/บันทึกข้อความ ครั้งที่ เหลือจ่าย ลว. 26  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  16,936.00  16,936.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  168,200.00  16,936.00 0.00 151,264.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (20004 360004 002 000000)
  12. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ (65 87191)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม (ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) (ง 241/ว1181 (ครั้งที่ 315) ครั้งที่ 64/2565 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,982,544.00  0.00  0.00  2,982,544.00  0.00 100.00
12.2  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม พร้อมเงินสมทบเพิ่มพิเศษ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว3005 (ครั้งที่ 723) ครั้งที่ 146/2565 ลว. 5  ส.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  975,720.00  0.00  0.00  595,693.90  380,026.10 61.05
- รวม  3,958,264.00  0.00 0.00 3,578,237.90 380,026.10 90.40  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (20004 360007 002 000000)
  13. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (65 00093)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระำกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 (ง 241/ว ครั้งที่ 54/2565 ลว. 25  ก.พ. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  50,000.00  0.00  0.00  50,000.00  0.00 100.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 50,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004 320045 002 000000)
  14. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (65 00073)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2565) (ง 241/ว402 (ครั้งที่ 181) ครั้งที่ 44/2565 ลว. 2  ก.พ. 2565) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  240,000.00  0.00  0.00  62,903.23  177,096.77 26.21
- รวม  240,000.00  0.00 0.00 62,903.23 177,096.77 26.21  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 320061 002 000000)
  15. กิจกรรม : คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (65 87195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 15,000 บาท ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 (ง 241/ว208(ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 37/2565 ลว. 26  ต.ค. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  4,295,250.00  0.00  0.00  4,295,250.00  0.00 100.00
15.4  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือนมกราคม 2565 (ง 241/ว208 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 37/2565 ลว. 18  ม.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  684,000.00  0.00  0.00  684,000.00  0.00 100.00
15.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง 15,000 บาท ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม เดือนมีนาคม - เมษายน 2565 (ง 241/ว1186 (ครั้งที่ 312) ครั้งที่ 65/2565 ลว. 25  มี.ค. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  2,142,000.00  0.00  0.00  2,142,000.00  0.00 100.00
15.6  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง (ค่าจ้าง 15,000) เดือน สิงหาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2802 (ครั้งที่ 663) ครั้งที่ 139/2565 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,892,000.00  0.00  0.00  1,876,191.67  15,808.33 99.16
15.7  ค่าจ้างนักการภารโรง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2802 (ครั้งที่ 663) ครั้งที่ 139/2565 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,266,300.00  0.00  0.00  1,266,300.00  0.00 100.00
15.8  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท เดือนกันยายน 2565 (ง 241/ว3575 (ครั้งที่ 882) ครั้งที่ 181/2565 ลว. 5  ก.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  675,000.00  0.00  0.00  675,000.00  0.00 100.00
- รวม  10,954,550.00  0.00 0.00 10,938,741.67 15,808.33 99.86  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ : สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (20004 430067 002 000000)
  16. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (65 00017)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ง 241/ว842 (ครั้งที่ 250) ครั้งที่ 56/2565 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  126,000.00  0.00  0.00  126,000.00  0.00 100.00
- รวม  126,000.00  0.00 0.00 126,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0443)
  โครงการ : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004 430047 002 000000)
  17. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (65 86184)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2565 (ง 241/ว2220 (ครั้งที่ 528) ครั้งที่ 105/2565 ลว. 13  มิ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ  25,900.00  0.00  10,360.00  15,540.00  0.00 100.00
17.2  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ง 241/ว2674 (ครั้งที่ 627) ครั้งที่ 128/2565 ลว. 11  ก.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  5,500.00  0.00  0.00  3,285.00  2,215.00 59.73
- รวม  31,400.00  0.00 10,360.00 18,825.00 2,215.00 92.95  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (0657)
  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004 570037 002 000000)
  18. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (65 00068)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ง 241/ว1422 (ครั้งที่ 342) ครั้งที่ 72/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  50,000.00  0.00  0.00  49,910.00  90.00 99.82
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 49,910.00 90.00 99.82  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (0657)
  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004 570037 002 000000)
  19. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (65 00026)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2565 (ง 241/ว1607 (ครั้งที่ 393) ครั้งที่ 82/2565 ลว. 29  เม.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  5,080.00  1,820.00 73.62
19.2  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ (ง 241/ว2730 (ครั้งที่ 639) ครั้งที่ 132/2565 ลว. 19  ก.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  40,000.00  0.00  0.00  33,160.00  6,840.00 82.90
- รวม  46,900.00  0.00 0.00 38,240.00 8,660.00 81.54  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (0657)
  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004 570037 002 000000)
  20. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (65 00060)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ง 241/ว1698 (ครั้งที่ 418) ครั้งที่ 85/2565 ลว. 5  พ.ค. 2565) งบกลุ่มอำนวยการ  125,000.00  0.00  0.00  70,785.00  54,215.00 56.63
20.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร (ง 241/ว3300 (ครั้งที่ 802) ครั้งที่ 171/2565 ลว. 23  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  23,600.00  0.00  0.00  19,000.00  4,600.00 80.51
- รวม  148,600.00  0.00 0.00 89,785.00 58,815.00 60.42  -
  แผนงาน : งบกลาง (90909)
  เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909 00 00000 00000)
  21. กิจกรรม : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (62001200)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ง 241/ว1875 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 90/2565 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  360,000.00  0.00  0.00  360,000.00  0.00 100.00
21.2  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (ง 241/ว1875 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 90/2565 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  54,000.00  0.00  0.00  54,000.00  0.00 100.00
21.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง (15,000 บาท) (ง 241/ว1875 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 90/2565 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,970,000.00  0.00  0.00  2,970,000.00  0.00 100.00
21.4  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง (9,000 บาท) (ง 241/ว1875 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 90/2565 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,025,000.00  0.00  0.00  2,025,000.00  0.00 100.00
21.5  ค่าจ้างนักการภารโรง (ง 241/ว1875 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 90/2565 ลว. 18  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,809,000.00  0.00  0.00  1,809,000.00  0.00 100.00
21.6  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 (ง 241/ว2023 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 98/2565 ลว. 23  พ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  540,000.00  0.00  0.00  519,500.00  20,500.00 96.20
21.7  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง (9,000 บาท) เดือนสิงหาคม 2565 (ง 241/ว2802 (ครั้งที่ 6) ครั้งที่ 138/2565 ลว. 22  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  675,000.00  0.00  0.00  675,000.00  0.00 100.00
21.8  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 (ง 241/ว2817 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 142/2565 ลว. 25  ก.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  330,000.00  0.00  0.00  330,000.00  0.00 100.00
- รวม  8,763,000.00  0.00 0.00 8,742,500.00 20,500.00 99.77  -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 0400B1 002 000000)
  22. กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง (65 00045)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/ว2285 (ครั้งที่ 542) ครั้งที่ 108/2565 ลว. 17  มิ.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  343,000.00  0.00  0.00  343,000.00  0.00 100.00
22.2  ึค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/ว2497 (ครั้งที่ 585) ครั้งที่ 117/2565 ลว. 4  ก.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  446,000.00  443,000.00  0.00  0.00  3,000.00 99.33
22.3  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/ว2542 (ครั้งที่ 587) ครั้งที่ 118/2565 ลว. 5  ก.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  1,582,000.00  0.00  565,310.00  1,016,690.00  0.00 100.00
22.4  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารของนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว2662 (ครั้งที่ 615) ครั้งที่ 126/2565 ลว. 11  ก.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
22.5  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารของนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว2662 (ครั้งที่ 615) ครั้งที่ 126/2565 ลว. 11  ก.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  300,000.00  0.00  0.00  300,000.00  0.00 100.00
22.6  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการจัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ (ง 241/ว2872 (ครั้งที่ 669) ครั้งที่ 147/2565 ลว. 1  ส.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  1,516,220.00  0.00  1,005,984.00  510,235.00  1.00 100.00
- รวม  4,487,220.00  443,000.00 1,571,294.00 2,469,925.00 3,001.00 99.93  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  142,337,832.00  5,749,637.66 3,065,260.00 128,165,763.51 5,357,170.83 96.24  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved