รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (20004 140008 002 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (66 79456 0)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว4811 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 4/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,830,000.00  0.00  0.00  1,830,000.00  0.00 100.00
1.2  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว4811 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 4/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  292,000.00  0.00  0.00  140,031.00  151,969.00 47.96
1.3  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (2,500 บาท) พนักงานราชการ (ครั้งที่ 1) เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว4811 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 4/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  6,100,000.00  0.00  0.00  6,100,000.00  0.00 100.00
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลุ่มพน้กงานราชการ งวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว5002 (ครั้งที่ 39) ครั้งที่ 18/2566 ลว. 2  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,461,000.00  0.00  0.00  1,461,000.00  0.00 100.00
1.5  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) (ง 241/ว5197 (ครั้งที่ 67) ครั้งที่ 26/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) งบกลุ่มนโยบายและแผน  962,500.00  0.00  0.00  962,500.00  0.00 100.00
1.6  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างประจำที่ปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว110 (ครั้งที่ 186) ครั้งที่ 48/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,400.00  0.00  0.00  0.00  1,400.00 0.00
1.7  เงินสมทบกองทุนทดแทน (ลูกจ้างประจำที่ปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว110 (ครั้งที่ 186) ครั้งที่ 48/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  400.00  0.00  0.00  0.00  400.00 0.00
1.8  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (ลูกจ้างประจำที่ปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 (ง 241/ว110 (ครั้งที่ 186) ครั้งที่ 48/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
1.9  ค่าตอบแทนพิเศษ เงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กลุ่มพน้กงานราชการ งวดเดือนมกราคม - มีนาคม 2566  (ง 241/ว632 (ครั้งที่ 319) ครั้งที่ 79/2566 ลว. 17  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,422,250.00  0.00  0.00  1,422,250.00  0.00 100.00
1.10  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 (ง 241/วว700 (ครั้งที่ 332) ครั้งที่ 81/2566 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,090,000.00  0.00  0.00  612,783.00  477,217.00 56.22
1.11  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน (2,500 บาท) พนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566  (ง 241/ว700 (ครั้งที่ 332) ครั้งที่ 81/2566 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,680,000.00  0.00  0.00  3,535,129.04  144,870.96 96.06
1.12  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566) (ง 241/ว709 (ครั้งที่ 334) ครั้งที่ 82/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบกลุ่มนโยบายและแผน  761,500.00  0.00  0.00  437,900.00  323,600.00 57.50
1.13  ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มพนักงานราชการ (ง 241/ว1819 (ครั้งที่ 504) ครั้งที่ 110/2566 ลว. 3  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,456,254.00  0.00  0.00  970,801.62  485,452.38 66.66
1.14  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2566 (ง 241/ว2030 (ครั้งทื่ 549) ครั้งที่ 121/2566 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,095,000.00  0.00  0.00  0.00  1,095,000.00 0.00
1.15  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการ (2,500) ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2566 (ง 241/ว2030 (ครั้งทื่ 549) ครั้งที่ 121/2566 ลว. 23  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,667,500.00  0.00  0.00  0.00  3,667,500.00 0.00
- รวม  23,824,804.00  0.00 0.00 17,472,394.66 6,352,409.34 73.34  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 002 000000)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (6600030000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ง 241/ว5652 (ครั้งที่ 134) ครั้งที่ 38/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  3,500.00  0.00  0.00  2,040.00  1,460.00 58.29
2.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว712 (ครั้งที่ 337) ครั้งที่ 83/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10,000.00  0.00  0.00  6,581.70  3,418.30 65.82
2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว712 (ครั้งที่ 337) ครั้งที่ 83/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
2.4  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว712 (ครั้งที่ 337) ครั้งที่ 82/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
2.5  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว712 (ครั้งที่ 337) ครั้งที่ 83/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
2.6  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว712 (ครั้งที่ 337) ครั้งที่ 83/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
2.7  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ ประจำปีการศึกษา 2566 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว712 (ครั้งที่ 337) ครั้งที่ 83/2566 ลว. 23  ก.พ. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  38,500.00  0.00 0.00 13,621.70 24,878.30 35.38  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 002 000000)
  3. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (8618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่ง โครงการ Safe Zone School (CCTV) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว57 (ครั้งที่ 175) ครั้งที่ 44/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  24,000.00  0.00  0.00  22,877.00  1,123.00 95.32
3.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดนราธิวาส (ง 241/ว1806 (ครั้งที่ 500) ครั้งที่ 111/2566 ลว. 3  พ.ค. 2566) งบกลุ่มนโยบายและแผน  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  44,000.00  0.00 0.00 22,877.00 21,123.00 51.99  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ  (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4881 (ครั้งที่ 16) ครั้งที่ 8/2566 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบสำนักงาน  3,000,000.00  0.00  0.00  2,223,513.27  776,486.73 74.12
4.2  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เปิดสอนระดับประถมศึกษา) (ง 241/ว126 (ครั้งที่ 193) ครั้งที่ 49/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  392,000.00  0.00  0.00  392,000.00  0.00 100.00
4.3  ค่าเช่าที่ดินวัด ร.ร.อนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว260 (ครั้งที่ 227) ครั้งที่ 62/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  4,890.00  0.00  0.00  4,890.00  0.00 100.00
4.4  ค่าเช่าที่ดินวัด ร.ร. เมืองนราธิวาส (ง 241/ว260 (ครั้งที่ 227) ครั้งที่ 62/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  41,796.00  0.00  0.00  41,796.00  0.00 100.00
4.5  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป (ง 241/ว365 (ครั้งที่ 264) ครั้งที่ 68/2566 ลว. 3  ก.พ. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  17,510.00  0.00  0.00  13,299.99  4,210.01 75.96
4.6  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม) (ง 241/ว1597 (ครั้งที่ 481) ครั้งที่ 105/2566 ลว. 21  เม.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  108,200.00  0.00  0.00  108,200.00  0.00 100.00
4.7  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา โรงเรียนบ้านยือลาแป (ง 241/ว1951 (ครั้งที่ 531) ครั้งที่ 116/2566 ลว. 16  พ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยือลาแป  217,200.00  0.00  0.00  0.00  217,200.00 0.00
- รวม  3,781,596.00  0.00 0.00 2,783,699.26 997,896.74 73.61  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (0516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว5004 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 16/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  31,500.00  0.00  0.00  24,424.00  7,076.00 77.54
5.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 - 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ อำเภอบางล (ง 241/ว1974 (ครั้งที่ 532) ครั้งที่ 118/2566 ลว. 18  พ.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  12,000.00  0.00  0.00  11,948.00  52.00 99.57
- รวม  43,500.00  0.00 0.00 36,372.00 7,128.00 83.61  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  6. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (5201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และผลงานทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ง 241/ว4932 (ครั้งที่ 24) ครั้งที่ 14/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  7,000.00  0.00  0.00  5,312.40  1,687.60 75.89
6.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว5505 (ครั้งที่ 107) ครั้งที่ 33/2566 ลว. 6  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  11,000.00  0.00  0.00  7,505.00  3,495.00 68.23
6.3  ค่าใช้จ่ายการประชุมวิชาการ “42 ปี พระบารมีแผ่ไพศาลเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเป็นสุข” การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565 ณ (ง 241/ว5545 (ครั้งที่ 115) ครั้งที่ 34/2566 ลว. 8  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  70,000.00  0.00  0.00  57,920.00  12,080.00 82.74
6.4  ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (ง 241/ว5603 (ครั้งที่ 125) ครั้งที่ 36/2566 ลว. 14  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  11,000.00  0.00  0.00  0.00  11,000.00 0.00
6.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1702 (ครั้งที่ 493) ครั้งที่ 107/2566 ลว. 1  พ.ค. 2566) งบกลุ่มอำนวยการ  6,300.00  0.00  0.00  4,372.00  1,928.00 69.40
- รวม  105,300.00  0.00 0.00 75,109.40 30,190.60 71.33  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่้น (ง 241/ว5054 (ครั้งที่ 54) ครั้งที่ 22/2566 ลว. 8  พ.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  0.00  0.00  1,400.00  3,600.00 28.00
7.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ง 241/ว1387 (ครั้งที่ 456) ครั้งที่ 101/2566 ลว. 5  เม.ย. 2566) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 1,400.00 8,600.00 14.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Tearm) (ง 241/ว5365 (ครั้งที่ 93) ครั้งที่ 29/2566 ลว. 25  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  30,000.00  0.00  0.00  9,860.20  20,139.80 32.87
8.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ของข้าราชการครูที่ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2566 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดน ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 (ง 241/ว5012 (ครั้งทืี่ 44) ครั้งที่ 20/2566 ลว. 4  พ.ย. 2565) งบพัฒนาบุคลากร  2,540.00  0.00  0.00  0.00  2,540.00 0.00
8.3  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงา (ง 241/ว5021 (ครั้งที่ 45) ครั้งที่ 21/2566 ลว. 7  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  68,380.00  0.00  0.00  0.00  68,380.00 0.00
8.4  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนั (ง 241/ว5605 (ครั้งที่ 123) ครั้งที่ 35/2566 ลว. 14  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  81,220.00  0.00  0.00  43,920.00  37,300.00 54.08
8.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ณ โรงแรมวิเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ (ง 241/ว253 (ครั้งที่ 231) ครั้งที่ 63/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  5,900.00  0.00  0.00  4,794.00  1,106.00 81.25
8.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะทำงานฯ ในการเข้าร่วมการประชุมจัดทำ (ร่าง) เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีลักษณะพิเศษและกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของพนักงานราชการในส่วนเขตพื้นที่การศึกษษ ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ โ (ง 241/ว367 (ครั้งที่ 267) ครั้งที่ 69/2566 ลว. 3  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  8,240.00  0.00  0.00  7,690.00  550.00 93.33
8.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท, ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ และระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเ (ง 241/ว432 (คร้้งที่ 278) ครั้งที่ 71/2566 ลว. 7  ก.พ. 2566) งบกลุ่มอำนวยการ  33,840.00  0.00  0.00  19,017.00  14,823.00 56.20
- รวม  230,120.00  0.00 0.00 85,281.20 144,838.80 37.06  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (0516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเครื่องมือติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานค (ง 241/ว5453 (ครั้งที่ 101) ครั้งที่ 31/2566 ลว. 30  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,000.00  0.00  0.00  5,671.00  329.00 94.52
9.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแนวทางและสะท้อนผลการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 9 - 12 ่พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1686 (ครั้งที่ 491) ครั้งที่ 105/2566 ลว. 28  เม.ย. 2566) งบกลุ่มอำนวยการ  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00  0.00 100.00
- รวม  13,000.00  0.00 0.00 12,671.00 329.00 97.47  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  10. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (6240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร  (ง 241/ว5750 (ครั้งทื่ 148) ครั้งที่ 40/2566 ลว. 20  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  3,980.00  0.00  0.00  3,952.00  28.00 99.30
10.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น ระหว่าวันที่ 23-24 และ 30-31 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว125 (ครั้งที่ 185) ครั้งที่ 47/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
10.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ง 241/ว686 (ครั้งที่ 323) ครั้งที่ 80/2566 ลว. 22  ก.พ. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
10.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมทำเกณฑ์การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพืินที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการศึกษาพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี (ง 241/ว748 (ครั้ที่ 344) ครั้งที่ 84/2566 ลว. 27  ก.พ. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  9,300.00  0.00  0.00  7,135.00  2,165.00 76.72
10.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2566 (ง 241/ว952 (ครั้งที่ 370) ครั้งที่ 88/2566 ลว. 8  มี.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  20,000.00  0.00  0.00  17,575.59  2,424.41 87.88
10.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและยกร่างระเบียบการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 12 - 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว962 (ครั้งที่ 379) ครั้งที่ 89/2566 ลว. 9  มี.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  6,500.00  0.00  0.00  6,424.00  76.00 98.83
10.7  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง 241/ว1230 (ครั้งที่ 421) ครั้งที่ 94/2566 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
- รวม  85,780.00  0.00 0.00 41,086.59 44,693.41 47.90  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) (ง 241/ว126 (ครั้งที่ 193) ครั้งที่ 49/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  32,000.00  0.00  0.00  12,600.00  19,400.00 39.38
- รวม  32,000.00  0.00 0.00 12,600.00 19,400.00 39.38  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ (0516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  เงินงบประมาณเพื่อชำระเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) (ง 241/ว167 (ครั้งที่ 201) ครั้งที่ 52/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  41,256.00  0.00  0.00  0.00  41,256.00 0.00
12.2  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
12.3  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.วัดกำแพง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดกำแพง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.4  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยาบี (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยาบี  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.5  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านไร่พญา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านไร่พญา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.6  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกาแนะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกาแนะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.7  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกูแบสาลอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.8  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.9  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบางมะนาว (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.10  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านค่าย  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
12.11  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปูลากาป๊ะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.12  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
12.13  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านหัวเขา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านหัวเขา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.14  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.15  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโคกสยา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกสยา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.16  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านเปล (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเปล  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.17  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.วัดพนาสณฑ์ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.18  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโคกพะยอม (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  23,400.00  0.00  0.00  17,700.00  5,700.00 75.64
12.19  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือราเป๊ะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.20  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านฮูแตทูวอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.21  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านทอน (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทอน  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
12.22  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านทรายขาว (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทรายขาว  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.อนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
12.24  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.เมืองนนราธิวาส (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
12.25  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.26  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านจืองา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านจืองา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.27  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.28  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยารอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยารอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.29  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโคกตีเต (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  7,800.00  0.00  0.00  7,704.00  96.00 98.77
12.30  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโคกสุมุ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.31  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านแคนา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านแคนา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.32  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.33  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านจูดแดง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านจูดแดง  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.34  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านโคกแมแน (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.35  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.36  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
12.37  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสุไหงบาลา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.38  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.วัดโคกโก (ง 241/ว150 (ครั้งที่ 195) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดโคกโก  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.39  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านรามา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านรามา  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.40  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านทำเนียบ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.41  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว195 ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปลักปลา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.42  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.วัดลำภู (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดลําภู  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.43  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยสาร) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
12.44  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.45  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยือลอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยือลอ  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
12.46  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
12.47  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือเจ๊าะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.48  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.49  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปะลุกานากอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.50  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านดูกู (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านดูกู  12,000.00  0.00  0.00  8,000.00  4,000.00 66.67
12.51  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือเระ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือเระ  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.52  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.53  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านคลอแระ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคลอแระ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.54  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตันหยง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตันหยง  23,400.00  0.00  0.00  17,700.00  5,700.00 75.64
12.55  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านฮูแดยือลอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  12,000.00  0.00  0.00  8,000.00  4,000.00 66.67
12.56  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกะลูแป (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกะลูแป  12,000.00  0.00  0.00  8,000.00  4,000.00 66.67
12.57  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านอีโยะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านอีโยะ  12,000.00  0.00  0.00  8,000.00  4,000.00 66.67
12.58  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านอาตะบือเระ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.59  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือแนปีแย (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.60  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.61  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.62  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านมะยูง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านมะยูง  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.63  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  30,000.00  0.00  0.00  20,000.00  10,000.00 66.67
12.64  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปะลุกาแปเราะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.65  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.66  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสุไหงบาตู (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.67  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.68  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  12,000.00  0.00  0.00  9,900.00  2,100.00 82.50
12.69  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.70  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านต้นตาล (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านต้นตาล  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.71  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านแยะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านแยะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.72  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.73  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.74  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านจอเบาะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.75  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตะโละมีญอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.76  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบูเกะบากง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
12.77  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบลูกาสนอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.78  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกูยิ (ยี่งอ) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.79  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  23,400.00  0.00  0.00  23,400.00  0.00 100.00
12.80  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกูเล็ง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.81  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบูเกะกอตอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.82  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกาบุ๊ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกาบุ๊  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.83  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกาเด็ง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.84  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.85  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.86  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปูตะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปูตะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.87  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.88  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลุโบะบายะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  12,000.00  0.00  0.00  8,000.00  4,000.00 66.67
12.89  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.90  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกำปงปีแซ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
12.91  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.92  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกาแร (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกาแร  12,000.00  0.00  0.00  12,000.00  0.00 100.00
12.93  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบาโงปะแต (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  30,000.00  0.00  0.00  29,981.40  18.60 99.94
12.94  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสายน้ำทิพย์ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.95  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสวนพลู (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสวนพลู  23,400.00  0.00  0.00  17,526.60  5,873.40 74.90
12.96  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  15,600.00  0.00  0.00  15,343.80  256.20 98.36
12.97  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบลูกาฮีเล (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.98  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ประชาพัฒนา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนประชาพัฒนา  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.99  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.100  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบาตง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบาตง  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.101  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  23,400.00  0.00  0.00  19,260.00  4,140.00 82.31
12.102  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านนาดา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านนาดา  12,000.00  0.00  0.00  9,951.00  2,049.00 82.93
12.103  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านรือเสาะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านรือเสาะ  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.104  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยาแลเบ๊าะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.105  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบากง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบากง  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.106  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านนาโอน (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านนาโอน  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.107  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.108  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบลูกา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบลูกา  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.109  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  30,000.00  0.00  0.00  29,999.76  0.24 100.00
12.110  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกาโดะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกาโดะ  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.111  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลาเมาะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  12,000.00  0.00  0.00  9,951.00  2,049.00 82.93
12.112  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลาเมาะฮีเล (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.113  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสะแนะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสะแนะ  7,800.00  0.00  0.00  5,007.60  2,792.40 64.20
12.114  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสุเป๊ะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.115  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านซือเลาะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.116  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลูโบะบูโละ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.117  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านอีนอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านอีนอ  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.118  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกูยิ (รือเสาะ) (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.119  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบริจ๊ะ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.120  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือแรง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือแรง  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.121  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  12,000.00  0.00  0.00  7,618.40  4,381.60 63.49
12.122  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านมะนังปันยัง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.123  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  23,400.00  0.00  0.00  15,408.00  7,992.00 65.85
12.124  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านละหาน (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านละหาน  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.125  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านดือแย  (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านดือแย  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.126  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสาวอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสาวอ  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.127  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านจือแร (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านจือแร  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.128  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านมือและห์ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านมือและห์  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.129  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตายา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตายา  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.130  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านยือลาแป (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยือลาแป  23,400.00  0.00  0.00  23,047.80  352.20 98.49
12.131  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านดือแยหะยี (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.132  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือเล็งใต้ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.133  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  12,000.00  0.00  0.00  7,960.80  4,039.20 66.34
12.134  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.135  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.136  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลาเวง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลาเวง  12,000.00  0.00  0.00  11,941.20  58.80 99.51
12.137  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตามุง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตามุง  12,000.00  0.00  0.00  7,618.40  4,381.60 63.49
12.138  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.สว่างวัฒนา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนสว่างวัฒนา  7,800.00  0.00  0.00  5,007.60  2,792.40 64.20
12.139  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านดาฮง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านดาฮง  12,000.00  0.00  0.00  6,837.30  5,162.70 56.98
12.140  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านสาคร (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสาคร  12,000.00  0.00  0.00  11,427.60  572.40 95.23
12.141  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านกลูบี (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกลูบี  23,400.00  0.00  0.00  15,365.20  8,034.80 65.66
12.142  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  30,000.00  0.00  0.00  19,773.60  10,226.40 65.91
12.143  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตะมะยูง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.144  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.สามัคคีวิทยา (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.145  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านตอหลัง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตอหลัง  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.146  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านบือแนนากอ (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  7,800.00  0.00  0.00  7,575.60  224.40 97.12
12.147  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  7,800.00  0.00  0.00  7,511.40  288.60 96.30
12.148  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านไอร์แยง (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านไอร์แยง  23,400.00  0.00  0.00  23,112.00  288.00 98.77
12.149  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านปาหนัน (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปาหนัน  23,400.00  0.00  0.00  23,368.80  31.20 99.87
12.150  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) ร.ร.บ้านคอลอกาเว (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 54/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  30,000.00  0.00  0.00  29,660.40  339.60 98.87
12.151  ค่าใช้่จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 (ง 241/ว824 (ครั้งที่ 352) ครั้งที่ 85/2566 ลว. 1  มี.ค. 2566) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  545,803.55  454,196.45 54.58
- รวม  3,099,256.00  0.00 0.00 2,445,801.61 653,454.39 78.92  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 002 000000)
  13. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (0516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นทื่การศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566) (ง 241/ว567 (ครั้งที่ 304) ครั้งที่ 76/2566 ลว. 13  ก.พ. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  32,500.00  0.00  0.00  32,250.00  250.00 99.23
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเติมเต็มศักยภาพโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1887 (ครั้งที่ 512) ครั้งที่ 113/2566 ลว. 11  พ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  31,000.00  0.00  0.00  0.00  31,000.00 0.00
13.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ (Learning Designer Bootcamp) ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤาภาคม 2566 ณ โรงแรมซัมเมอร์ ทรี กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1888 (ครั้งที่ 511) ครั้งที่ 114/2566 ลว. 11  พ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  5,000.00  0.00  0.00  4,512.00  488.00 90.24
- รวม  68,500.00  0.00 0.00 36,762.00 31,738.00 53.67  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 350001 002 000000)
  14. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (0008000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบ (ง 241/ว207 (ครั้งที่ 205) ครั้งที่ 56/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  4,600.00  0.00  0.00  4,600.00  0.00 100.00
14.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) สำหรับผู้นำเคร (ง 241/ว1282 (ครั้งที่ 438) ครั้งที่ 97/2566 ลว. 29  มี.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  4,800.00  0.00  0.00  0.00  4,800.00 0.00
- รวม  9,400.00  0.00 0.00 4,600.00 4,800.00 48.94  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004 310045 002 000000)
  15. กิจกรรม : พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ (0010400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายตามโครการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (ง 241/ว150 (ครั้งที่ 195) ครั้งที่ 51/2566 ลว. 16  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  40,000.00  0.00  0.00  33,200.00  6,800.00 83.00
15.2  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว233 (ครั้งที่ 216) ครั้งที่ 59/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  75,000.00  0.00  0.00  30,967.74  44,032.26 41.29
- รวม  115,000.00  0.00 0.00 64,167.74 50,832.26 55.80  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 (20004 310045 002 000000)
  16. กิจกรรม : พัฒนาศูนย์ HCEC เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (0010300000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าพาหนะในการเดินทางให้กับผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ (ง 241/ว512 (ครั้งที่ 296) ครั้งที่ 74/2566 ลว. 10  ก.พ. 2566) งบพัฒนาบุคลากร  1,000.00  0.00  0.00  760.00  240.00 76.00
- รวม  1,000.00  0.00 0.00 760.00 240.00 76.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004 420047 002 000000)
  17. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (8618400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเ (ง 241/ว588 (ครั้งที่ 309) ครั้งที่ 77/2566 ลว. 15  ก.พ. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  6,500.00  0.00  0.00  6,468.00  32.00 99.51
17.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 วิชา ได้แก่วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิช (ง 241/;2048 (ครั้งที่ 550) ครั้งที่ 123/2566 ลว. 24  พ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  6,824.00  0.00  0.00  0.00  6,824.00 0.00
- รวม  13,324.00  0.00 0.00 6,468.00 6,856.00 48.54  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โ่ครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004 560037 002 000000)
  18. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (6600026000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่อง (ง 241/ว5724 (ครั้งที่ 140) ครั้งที่ 39/2566 ลว. 19  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  24,300.00  0.00  0.00  24,300.00  0.00 100.00
18.2  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต (ง 241/ว502 (ครั้งที่ 290) ครั้งที่ 73/2566 ลว. 10  ก.พ. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
18.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง 241/ว1226 (ครั้งที่ 424) ครั้งที่ 95/2566 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  60,000.00  0.00  0.00  25,500.00  34,500.00 42.50
- รวม  94,300.00  0.00 0.00 59,800.00 34,500.00 63.41  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โ่ครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004 560037 002 000000)
  19. กิจกรรม : การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (0006000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเ (ง 241/ว1231 (ครั้งที่ 423) ครั้งที่ 96/2566 ลว. 27  มี.ค. 2566) งบกลุ่มอำนวยการ  11,600.00  0.00  0.00  8,144.00  3,456.00 70.21
- รวม  11,600.00  0.00 0.00 8,144.00 3,456.00 70.21  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โ่ครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (20004 560037 002 000000)
  20. กิจกรรม : เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (0006800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโ่ครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง 241/ว1378 (ครั้งที่ 455) ครั้งที่ 100/2566 ลว. 5  เม.ย. 2566) งบกลุ่มอำนวยการ  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0104)
  โ่ครงการ : พัฒนาตามศักยภาพของพื้่นที่ (20004 040118 002 000000)
  21. กิจกรรม : ส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0010900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ง 241/ว1478 (ครั้งที่ 470) ครั้งที่ 102/2566 ลว. 12  เม.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  1,510,000.00  0.00  0.00  0.00  1,510,000.00 0.00
21.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ของศูนย์พพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  (ง 241/ว2006 (ครั้งที่ 543) ครั้งที่ 120/2566 ลว. 22  พ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  28,000.00  0.00  0.00  0.00  28,000.00 0.00
- รวม  1,538,000.00  0.00 0.00 0.00 1,538,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  33,208,980.00  0.00 0.00 23,183,616.16 10,025,363.84 69.81  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved