รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 140008 702 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,201,000.00  0.00  0.00  697,526.00  1,503,474.00 31.69
1.2  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  7,335,000.00  0.00  0.00  2,344,250.00  4,990,750.00 31.96
1.3  เงินสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม ถึงธันวาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  303,000.00  0.00  0.00  0.00  303,000.00 0.00
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานราชการ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) (ง 241/ว5073 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 6/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,467,000.00  0.00  0.00  937,700.00  529,300.00 63.92
1.5  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/ว5415 (ครั้งที่ 70) ครั้งที่ 20/2567 ลว. 29  พ.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,321,000.00  0.00  0.00  0.00  1,321,000.00 0.00
- รวม  12,627,000.00  0.00 0.00 3,979,476.00 8,647,524.00 31.52  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4850 (ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  0.00  454,665.41  1,545,334.59 22.73
2.2  ค่าขนย้ายของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ (ง 241/ว5173 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 14/2567 ลว. 8  พ.ย. 2566) งบสำนักงาน  88,080.00  0.00  0.00  88,080.00  0.00 100.00
- รวม  2,088,080.00  0.00 0.00 542,745.41 1,545,334.59 25.99  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (ง 241/ว5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 11/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  31,500.00  0.00  0.00  0.00  31,500.00 0.00
- รวม  31,500.00  0.00 0.00 0.00 31,500.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ. สพป. และ รอง ผอ. สพป. ในระยะวเลา 1 ปี (ผอ.สพป. รุ่นบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และรอง ผอ. สพป. รุ่นบรร (ง 241/ว5296 (ครั้งที่ 59) ครั้งที่ 16/2567 ลว. 20  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  57,360.00  0.00  0.00  0.00  57,360.00 0.00
4.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2567 พื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ง 241/ว5176 (ครั้งที่ 39) ครั้งที่ 18/2567 ลว. 8  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  2,440.00  0.00  0.00  0.00  2,440.00 0.00
- รวม  59,800.00  0.00 0.00 0.00 59,800.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (0516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว5407 (ครั้งที่ 66) ครั้งที่ 19/2567 ลว. 28  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  6,200.00  0.00  0.00  0.00  6,200.00 0.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 0.00 6,200.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  14,812,580.00  0.00 0.00 4,522,221.41 10,290,358.59 30.53  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved