สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314)
  ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 140008 702 000000)
  1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (7945600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,201,000.00  0.00  0.00  2,201,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  7,335,000.00  0.00  0.00  7,334,435.48  564.52 99.99
1.3  เงินสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 12 เดือน (มกราคม ถึงธันวาคม 2567) (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  303,000.00  0.00  0.00  132,568.00  170,432.00 43.75
1.4  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานราชการ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) (ง 241/ว5073 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 6/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,467,000.00  0.00  0.00  1,467,000.00  0.00 100.00
1.5  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/ว5415 (ครั้งที่ 70) ครั้งที่ 20/2567 ลว. 29  พ.ย. 2566) งบสำนักงาน  1,321,000.00  0.00  0.00  1,113,400.00  207,600.00 84.28
1.6  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 45/2567 ลว. 25  ม.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,500.00  0.00  0.00  1,184.00  316.00 78.93
1.7  เงินสมทบกอทุนทดแทน (ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 45/2567 ลว. 25  ม.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  500.00  0.00  0.00  0.00  500.00 0.00
1.8  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท (ลูกจ้างประจำปรับเป็นพนักงานราชการ) เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 (ง 241/ว322 (ครั้งที่ 151) ครั้งที่ 45/2567 ลว. 25  ม.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,000.00  0.00  0.00  3,706.90  1,293.10 74.14
1.9  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานราชการ (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) (ง 241/ว621 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 55/2567 ลว. 9  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,349,700.00  0.00  0.00  1,340,262.86  9,437.14 99.30
1.10  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เมษายน 2567) (ง 241/ว1016 (ครั้งที่ 210) ครั้งที่ 65/2567 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  355,500.00  0.00  0.00  234,553.00  120,947.00 65.98
1.11  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท (เมษายน 2567) (ง 241/ว1016 (ครั้งที่ 210) ครั้งที่ 65/2567 ลว. 8  มี.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,190,000.00  0.00  0.00  847,514.76  342,485.24 71.22
- รวม  15,529,200.00  0.00 0.00 14,675,625.00 853,575.00 94.50  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  2. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 (ง 241/ว4850 (ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 3 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบสำนักงาน  2,000,000.00  0.00  0.00  1,816,257.42  183,742.58 90.81
2.2  ค่าขนย้ายของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ (ง 241/ว5173 (ครั้งที่ 41) ครั้งที่ 14/2567 ลว. 8  พ.ย. 2566) งบสำนักงาน  88,080.00  0.00  0.00  88,080.00  0.00 100.00
2.3  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 134) ครั้งที่ 38/2567 ลว. 15  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  400,000.00  0.00  0.00  331,400.00  68,600.00 82.85
2.4  ค่าเช่าทรัพยฺ์สิน ที่ดินวัด(ร้าง) ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินที่ตั้งวัด โรงเรียนเมืองนราธิวาส (ง 241/ว459 (ครั้งที่ 163) ครั้งที่ 50/2567 ลว. 1  ก.พ. 2567) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  41,796.00  0.00  0.00  41,796.00  0.00 100.00
2.5  ค่าเช่าทรัพยฺ์สิน ที่ดินวัด(ร้าง) ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินที่ตั้งวัด โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว459 (ครั้งที่ 163) ครั้งที่ 50/2567 ลว. 1  ก.พ. 2567) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  4,890.00  0.00  0.00  4,890.00  0.00 100.00
2.6  ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 (ง 241/ว817 (ครั้งที่ 191) ครั้งที่ 57/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) งบสำนักงาน  1,000,000.00  0.00  0.00  264,983.14  735,016.86 26.50
- รวม  3,534,766.00  0.00 0.00 2,547,406.56 987,359.44 72.07  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  3. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0516436263)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้่นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด (ง 241/ว5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 11/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  31,500.00  0.00  0.00  24,970.00  6,530.00 79.27
3.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบและยกร่างหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ง 241/ว5792 (ครั้งที่ 112) ครั้งที่ 32/2567 ลว. 28  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  7,000.00  0.00  0.00  4,772.00  2,228.00 68.17
- รวม  38,500.00  0.00 0.00 29,742.00 8,758.00 77.25  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  4. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ. สพป. และ รอง ผอ. สพป. ในระยะวเลา 1 ปี (ผอ.สพป. รุ่นบรรจุและแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และรอง ผอ. สพป. รุ่นบรร (ง 241/ว5296 (ครั้งที่ 59) ครั้งที่ 16/2567 ลว. 20  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  57,360.00  0.00  0.00  44,150.00  13,210.00 76.97
4.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์ครูดีเด่น "รางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2567 พื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ง 241/ว5176 (ครั้งที่ 39) ครั้งที่ 18/2567 ลว. 8  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  2,440.00  0.00  0.00  2,240.00  200.00 91.80
4.3  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. (รุ่นบรรจุ 1 ตุลาคม 2566) (ง 241/ว5477 (ครั้งที่ 75) ครั้งที่ 21/2567 ลว. 4  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  262,440.00  0.00  0.00  27,800.00  234,640.00 10.59
4.4  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ง 241/ว5588 (ครั้งที่ 90) ครั้งที่ 25/2567 ลว. 14  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
4.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการธุรการโรงเรียน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว879 (ครั้งที่ 200) ครั้งที่ 59/2567 ลว. 28  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,240.00  0.00  0.00  3,240.00  0.00 100.00
4.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว907 (ครั้งที่ 201) ครั้งที่ 60/2567 ลว. 29  ก.พ. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  6,400.00  0.00  0.00  6,400.00  0.00 100.00
4.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบลล่าบี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (ง 241/ว1052 (ครั้งที่ 212) ครั้งที่ 66/2567 ลว. 13  มี.ค. 2567) งบกลุ่มอำนวยการ  8,240.00  0.00  0.00  8,240.00  0.00 100.00
- รวม  352,120.00  0.00 0.00 92,070.00 260,050.00 26.15  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (0516406317)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว5407 (ครั้งที่ 66) ครั้งที่ 19/2567 ลว. 28  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
- รวม  6,200.00  0.00 0.00 6,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  6. กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (6240800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว5666 (ครั้งที่ 97) ครั้งที่ 97/2567 ลว. 19  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10,500.00  0.00  0.00  0.00  10,500.00 0.00
6.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข (ง 241/ว457 (ครั้งที่ 161) ครั้งที่ 49/2567 ลว. 1  ก.พ. 2567) โรงเรียนบ้านทอน  10,000.00  0.00  0.00  4,972.00  5,028.00 49.72
- รวม  20,500.00  0.00 0.00 4,972.00 15,528.00 24.25  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ (0516405272)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง และสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิ ไอเดิล โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จ (ง 241/ว5700 (ครั้งที่ 103) ครั้งที่ 31/2567 ลว. 21  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  6,200.00  0.00  0.00  6,200.00  0.00 100.00
7.2  เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ. 2567 (มกราคม ถึงธันวาคม 2567) (ง 241/ว35 (ครั้งที่ 117) ครั้งที่ 33/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  40,176.00  0.00  0.00  0.00  40,176.00 0.00
7.3  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 สพป.นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว277 (ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) งบสำนักงาน  45,000.00  0.00  0.00  37,500.00  7,500.00 83.33
7.4  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบางมะนาว  (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.5  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านค่าย (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านค่าย  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.6  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปลักปลา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลักปลา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.7  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปูลากา่ป๊ะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.8  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  23,400.00  7,800.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
7.9  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านหัวเขา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหัวเขา  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.10  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ไทยรัฐวิทยา10 (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.11  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.อนุบาลนราธิวาส (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  23,400.00  3,900.00  3,900.00  15,600.00  0.00 100.00
7.12  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.เมืองนราธิวาส (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  23,400.00  3,900.00  3,900.00  15,600.00  0.00 100.00
7.13  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโคกสยา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสยา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.14  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.วัดพนาสณฑ์ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.15  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโคกพะยอม (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.16  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือราเป๊ะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.17  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านฮูแตทูวอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.18  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านทอน (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทอน  23,400.00  3,900.00  3,900.00  15,600.00  0.00 100.00
7.19  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านทรายขาว (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทรายขาว  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.20  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.วัดกำแพง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดกำแพง  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.21  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยาบี (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยาบี  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.22  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านไร่พญา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไร่พญา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.23  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกาแนะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาแนะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.24  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกูแบสาลอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.25  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโคกศิลา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.26  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านเปล (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.27  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.วัดลำภู (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดลําภู  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.28  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.วัดโคกโก (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโคกโก  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.29  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านแคนา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแคนา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.30  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านรามา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านรามา  11,700.00  3,900.00  0.00  5,200.00  2,600.00 77.78
7.31  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านทำเนียบ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  5,200.00  2,600.00 77.78
7.32  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านมะนังกาหยี (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  15,600.00  5,200.00  0.00  10,400.00  0.00 100.00
7.33  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสุไหงบาลา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.34  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโต๊ะนอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.35  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านจูดแดง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจูดแดง  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.36  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโคกแมแน (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.37  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านจะแลเกาะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.38  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.39  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านจืองา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจืองา  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.40  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตะโละแน็ง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.41  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยารอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยารอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.42  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโคกตีเต (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.43  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านโคกสุมุ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.44  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านแป๊ะบุญ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  23,400.00  7,800.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
7.45  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือเจ๊าะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.46  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.น้ำตกปาโจ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.47  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปะลุกานากอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.48  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตะโละบาลอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.49  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสุไหงบาตู (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.50  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ราชประชานุเคราะห์9 (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.51  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปูซูตีฆอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.52  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ราชประชานุเคราะห์10 (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  11,700.00  1,950.00  1,950.00  5,200.00  2,600.00 77.78
7.53  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยะลูตง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  15,600.00  5,200.00  0.00  10,400.00  0.00 100.00
7.54  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกาเยาะมาตี (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.55  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านดูกู (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดูกู  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.56  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือเระ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเระ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.57  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบูเกะสูดอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.58  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านคลอแระ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคลอแระ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.59  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตันหยง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตันหยง  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.60  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยือลอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลอ  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.61  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านฮูแตยือลอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.62  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกะลูแป (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกะลูแป  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.63  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านอีโยะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอีโยะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.64  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านอาตะบือเระ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.65  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือแนปีแย (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.66  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปะลุกาสาเมาะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.67  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.วัดเชิงเขา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.68   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านมะยูง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะยูง  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.69   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  23,400.00  7,800.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
7.70   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปะลุกาแปเราะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.71   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านต้นตาล (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านต้นตาล  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.72   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปาลอบาต๊ะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.73   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกูแว (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.74   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลูโบะบายะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.75   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านแยะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแยะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.76   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านนากอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.77   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลุโบะปาเระ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.78   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านจอเบาะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.79   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกำปงปีแซ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,200.00  0.00 100.00
7.80   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.81   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกาแร (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาแร  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.82   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตะโละมีญอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.83   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบูเกะบากง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  15,600.00  5,200.00  0.00  10,400.00  0.00 100.00
7.84   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบลูกาสนอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.85   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกูยิ(ยี่งอ) (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.86   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยี่งอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ  23,400.00  7,800.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
7.87   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกูเล็ง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.88   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบูเกะกอตอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.89   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกาบุ๊ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาบุ๊  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.90   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกาเด็ง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.91   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านศาลาลูกไก่ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.92   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านทุ่งคา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.93   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปูตะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูตะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.94   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยะบะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  23,400.00  3,900.00  3,900.00  15,600.00  0.00 100.00
7.95   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบลูกา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกา  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
7.96   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสาวอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสาวอ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  5,007.60  2,792.40 76.13
7.97   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านมือและห์ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมือและห์  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.98   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านจือแร (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจือแร  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.99   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านดือแย (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดือแย  7,800.00  2,600.00  0.00  5,007.60  192.40 97.53
7.100   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.วัดราษฎร์สโมสร (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  15,600.00  5,200.00  0.00  10,400.00  0.00 100.00
7.101   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.102   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านรือเสาะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านรือเสาะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.103   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านนาดา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนาดา  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.104   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยาแลเบ๊าะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
7.105   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านนาโอน (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนาโอน  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
7.106   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบากง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบากง  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.107   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ประชาพัฒนา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนประชาพัฒนา  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,618.40  181.60 98.45
7.108   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบริจ๊ะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,618.40  181.60 98.45
7.109   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,618.40  181.60 98.45
7.110   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือแรง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแรง  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.111   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกูยิ(รือเสาะ) (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.112   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านอีนอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอีนอ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.113   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลาเมาะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.114   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลาเมาะฮีเล (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  11,700.00  3,900.00  0.00  7,618.40  181.60 98.45
7.115   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านดือแยหะยี (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.116   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านมะนังปันยัง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.117   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตายา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตายา  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.118   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลูโบะบูโละ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.119  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านละหาน (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านละหาน  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.120   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านยือลาแป (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลาแป  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.121  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกาโดะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาโดะ  11,700.00  3,900.00  0.00  7,618.40  181.60 98.45
7.122   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือเล็งใต้ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,618.40  181.60 98.45
7.123  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านพนาทักษิณ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.124  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบลูกาฮีเล (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล  11,700.00  3,900.00  0.00  7,618.40  181.60 98.45
7.125  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบาตง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตง  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.126  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบาโงปะแต (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  15,600.00  5,200.00  0.00  10,400.00  0.00 100.00
7.127  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสายน้ำทิพย์ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.128  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสวนพลู (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสวนพลู  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.129  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสุเป๊ะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.130  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบาโงปูโละ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.131  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านซือเลาะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,800.00  0.00 100.00
7.132  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสะแนะ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสะแนะ  7,800.00  2,600.00  0.00  5,007.60  192.40 97.53
7.133  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านธรรมเจริญ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  7,800.00  2,600.00  0.00  5,200.00  0.00 100.00
7.134  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านคอลอกาเว (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  23,400.00  3,900.00  3,900.00  15,600.00  0.00 100.00
7.135  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านกลูบี (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกลูบี  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.136  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ชุมชนบ้านซากอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  23,400.00  7,800.00  0.00  15,600.00  0.00 100.00
7.137  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านสาคร (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสาคร  11,700.00  1,950.00  1,950.00  7,618.40  181.60 98.45
7.138  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.ประชาวิทยรังสรรค์ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.139  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านป่าไผ่ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  7,800.00  2,600.00  0.00  5,007.60  192.40 97.53
7.140  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านไอร์แยง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไอร์แยง  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.141  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านปาหนัน (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาหนัน  15,600.00  2,600.00  2,600.00  10,400.00  0.00 100.00
7.142  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
7.143  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตอหลัง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
7.144  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านบือแนนากอ (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  7,800.00  1,262.60  1,262.60  5,050.40  224.40 97.12
7.145  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
7.146  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตะมะยูง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,055.70  144.30 98.15
7.147  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านลาเวง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเวง  11,700.00  3,900.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
7.148  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านตามุง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตามุง  11,700.00  3,900.00  0.00  7,618.40  181.60 98.45
7.149  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.สว่างวัฒนา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนสว่างวัฒนา  7,800.00  2,600.00  0.00  5,007.60  192.40 97.53
7.150  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.บ้านดาฮง (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดาฮง  11,700.00  3,787.80  0.00  7,361.60  550.60 95.29
7.151  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เดือนตุลาคม 2566-มีนาคม 2567 รร.สามัคคีวิทยา (04002/ว277(ครั้งที่ 142) ครั้งที่ 40/2567 ลว. 18  ม.ค. 2567) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  7,800.00  1,300.00  1,300.00  5,007.60  192.40 97.53
- รวม  1,889,276.00  421,700.40 177,412.60 1,227,224.50 62,938.50 96.67  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (5201500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านโคกศิลา (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  16,000.00  0.00  0.00  15,132.00  868.00 94.58
8.2  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านค่าย (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านค่าย  16,000.00  0.00  0.00  11,890.00  4,110.00 74.31
8.3  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านโคกสยา (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสยา  16,000.00  0.00  0.00  9,581.40  6,418.60 59.88
8.4  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านหัวเขา (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหัวเขา  16,000.00  0.00  0.00  13,020.00  2,980.00 81.38
8.5  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านเปล (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  16,000.00  0.00  0.00  15,962.00  38.00 99.76
8.6  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านบางมะนาว (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  16,000.00  0.00  0.00  15,092.00  908.00 94.33
8.7  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  16,000.00  0.00  0.00  15,092.00  908.00 94.33
8.8  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  16,000.00  0.00  0.00  15,092.00  908.00 94.33
8.9  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านทำเนียบ (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  16,000.00  0.00  0.00  11,330.00  4,670.00 70.81
8.10  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านปลักปลา (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลักปลา  16,000.00  0.00  0.00  13,853.00  2,147.00 86.58
8.11  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  16,000.00  0.00  0.00  13,240.00  2,760.00 82.75
8.12  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านป่าไผ่ (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  16,000.00  0.00  0.00  0.00  16,000.00 0.00
8.13  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  16,000.00  0.00  0.00  11,630.00  4,370.00 72.69
8.14  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ "43 ปีการศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา" ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมภูฟ้าวารี และหอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านปาหนัน (ง 241/ว47 (ครั้งที่ 119) ครั้งที่ 35/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาหนัน  16,000.00  0.00  0.00  15,252.00  748.00 95.33
8.15  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 (ง 241/ว79 (ครั้งที่ 122) ครั้งที่ 36/2566 ลว. 8  ม.ค. 2567) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  11,000.00  0.00  0.00  5,570.00  5,430.00 50.64
- รวม  235,000.00  0.00 0.00 181,736.40 53,263.60 77.33  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  9. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว195 (ครั้งที่ 134) ครั้งที่ 38/2567 ลว. 15  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  32,000.00  0.00  0.00  10,800.00  21,200.00 33.75
- รวม  32,000.00  0.00 0.00 10,800.00 21,200.00 33.75  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0516452034)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว482 (ครั้งที่ 165) ครั้งที่ 51/2567 ลว. 2  ก.พ. 2567) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  40,000.00  0.00  0.00  0.00  40,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  11. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (0516552018)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 (ง 241/ว859 (ครั้งที่ 197) ครั้งที่ 58/2567 ลว. 27  ก.พ. 2567) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  23,800.00  0.00  0.00  23,050.00  750.00 96.85
- รวม  23,800.00  0.00 0.00 23,050.00 750.00 96.85  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 702 000000)
  12. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (ง 241/ว1003 (ครั้งที่ 207) ครั้งที่ 63/2567 ลว. 7  มี.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 350001 702 000000)
  13. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย (0008000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย/เพื่อประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย (ง 241/ว5680 (ครั้งที่ 100) ครั้งที่ 30/2567 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  5,440.00  4,560.00 54.40
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 5,440.00 4,560.00 54.40  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 702 000000)
  14. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (8618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ของสถานศึกษาในพื้นที่ จชต. และพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ สพท.ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ (ง 241/49 (ครั้งที่ 123) ครั้งที่ 34/2567 ลว. 4  ม.ค. 2567) งบกลุ่มอำนวยการ  300,000.00  0.00  0.00  223,220.00  76,780.00 74.41
14.2  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านแคนา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแคนา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.3  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.4  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านโคกตึเต (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.5  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.6  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านโคกสุมุ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.7  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านรามา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านรามา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.8  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.9  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านทอน (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทอน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.10  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.11  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.12  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.13  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านโคกแมแน (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.14  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านจูดแดง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจูดแดง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.15  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านยาบี (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยาบี  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.16  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านยารอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยารอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.17  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านจืองา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจืองา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.18  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านทำเนียบ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
14.19  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวัดโคกโก (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดโคกโก  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.20  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวัดกำแพง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดกำแพง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.21  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.22  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านเปล (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.23  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวัดลำภู (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดลําภู  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.24  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.25  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนเมืองนราธิวาส (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.26  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.27  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านจอเบาะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.28  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.29  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านต้นตาล (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านต้นตาล  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.30  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านแยะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแยะ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
14.31  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.32  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกาเด็ง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.33  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.34  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.35  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.36  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านทุ่งคา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.37  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.38  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.39  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปูตะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูตะ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
14.40  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกาแร (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาแร  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.41  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกูเล็ง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.42  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  8,000.00  0.00  0.00  0.00  8,000.00 0.00
14.43  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.44  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.45  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.46  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกูยิ (ยี่งอ) (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.47  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.48  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกาบุ๊ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาบุ๊  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.49  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.50  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.51  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.52  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.53  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตันหยง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตันหยง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.54  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านยือลอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.55  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.56  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.57  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.58  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.59  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.60  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.61  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกะลูแป (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกะลูแป  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.62  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตายา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตายา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.63  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านสะแนะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสะแนะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.64  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.65  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบลูกา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.66  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.67  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านรือเสาะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านรือเสาะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.68  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านสวนพลู (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสวนพลู  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.69  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านนาดา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนาดา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.70  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านดือแย (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดือแย  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.71  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านอีนอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอีนอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.72  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.73  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนประชาพัฒนา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนประชาพัฒนา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.74  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบือแรง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแรง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.75  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบากง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบากง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.76  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านมือและห์ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมือและห์  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.77  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบาตง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.78  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.79  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.80  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านจือแร (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจือแร  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.81  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.82  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.83  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลาเมาะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.84  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านยือลาแป (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลาแป  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.85  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.86  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านละหาน (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านละหาน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.87  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านซือเลาะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.88  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.89  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.90  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านนาโอน (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนาโอน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.91  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.92  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกาโดะ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาโดะ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.93  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านปาหนัน (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาหนัน  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.94  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านดาฮง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดาฮง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.95  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสามัคคี (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.96  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตอหลัง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตอหลัง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.97  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตะมะยูง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.98  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านไอร์แยง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไอร์แยง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.99  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านตามุง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตามุง  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.100  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านกลูบี (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกลูบี  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.101  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านบือแนนากอ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.102  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านสาคร (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสาคร  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.103  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนสว่างวัฒนา (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนสว่างวัฒนา  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.104  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.105  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์สฤษดิ์ (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.106  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนบ้านลาเวง (ง 241/ว131 (ครั้งที่ 128) ครั้งที่ 37/2567 ลว. 10  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00  0.00 100.00
14.107  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว816 (ครั้งที่ 190) ครั้งที่ 56/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  5,000.00  0.00  0.00  500.00  4,500.00 10.00
14.108  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว816 (ครั้งที่ 190) ครั้งที่ 56/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
14.109  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว816 (ครั้งที่ 190) ครั้งที่ 56/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
14.110  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว816 (ครั้งที่ 190) ครั้งที่ 56/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
14.111  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว816 (ครั้งที่ 190) ครั้งที่ 56/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
14.112  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2567 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว816 (ครั้งที่ 190) ครั้งที่ 56/2567 ลว. 22  ก.พ. 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
- รวม  1,160,000.00  0.00 0.00 1,043,720.00 116,280.00 89.98  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา (0442)
  โครงการ : พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (20004 420047 702 000000)
  15. กิจกรรม : การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (8618400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค.67 ณ โรงแรมเอเชียชะอำ เพชรบุรี (ง 241/ว284 (ครั้งที่ 145) ครั้งที่ 41/2567 ลว. 22  ม.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  7,000.00  0.00  0.00  6,089.00  911.00 86.99
- รวม  7,000.00  0.00 0.00 6,089.00 911.00 86.99  -
  แผนงาน : บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (0656)
  โครงการ : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (2004 560037 702 000000)
  16. กิจกรรม : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (0002600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ง 241/ว923 (ครั้งที่ 203) ครั้งที่ 62/2567 ลว. 4  มี.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  20,000.00  0.00  0.00  15,704.00  4,296.00 78.52
16.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ง 241/ว1246 (ครั้งที่ 232) ครั้งที่ 67/2567 ลว. 22  มี.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
- รวม  110,000.00  0.00 0.00 15,704.00 94,296.00 14.28  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  23,003,362.00  421,700.40 177,412.60 19,869,779.46 2,534,469.54 88.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved