รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 003 220080)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านบาโงปะแต (ง 241/ว4734 ครั้งที่ 2/2566 ลว. 19  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  14,272,000.00  0.00  14,272,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  14,272,000.00  0.00 14,272,000.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 003 220080)
  2. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ (110681) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
2.2  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โรงเรียนบ้านนาดา (110682) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านนาดา  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
2.3  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โรงเรียนบ้านยือลาแป (110683) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยือลาแป  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
2.4  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ (110684) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  75,000.00  0.00  0.00  0.00  75,000.00 0.00
2.5  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านนาดา (110685) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านนาดา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
2.6  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านยือลาแป (110686) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยือลาแป  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
2.7  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 3 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเมืองนราธิวาส (110687) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
2.8  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ (110688)) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
2.9  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านจูดแดง (110689) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจูดแดง  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
2.10  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี (110690) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
2.11  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ (110691) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  115,100.00  0.00  0.00  0.00  115,100.00 0.00
2.12  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (110692) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  140,000.00  0.00  0.00  0.00  140,000.00 0.00
2.13  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (110693)) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  159,600.00  0.00  0.00  0.00  159,600.00 0.00
- รวม  1,209,700.00  0.00 0.00 0.00 1,209,700.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 003 220017)
  3. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล./57-ก ของโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) งบผูกพันใหม่ (ง 241/ว4851 (ครั้งที่ 12) ครั้งที่ 7/2566 ลว. 26  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  3,679,600.00  551,940.00  3,127,660.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,679,600.00  551,940.00 3,127,660.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 003 21xxxx)
  4. กิจกรรม : ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ (211572) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  700,000.00  0.00  700,000.00  0.00  0.00 100.00
4.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านจือแร (211573) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจือแร  500,000.00  500,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี (211574) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  400,000.00  0.00  399,895.41  0.00  104.59 99.97
4.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบาโงปะแต (211575) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
4.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ (211576) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
4.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ (211577) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
4.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประ่กอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดาฮง (211578) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดาฮง  74,400.00  0.00  74,400.00  0.00  0.00 100.00
4.8  โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (211579) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  3,601,000.00  2,520,700.00  1,080,300.00  0.00  0.00 100.00
4.9  โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนเมืองนราธิวาส (211580) (ง 241/ว5190 (ครั้งที่ 64) ครั้งที่ 27/2566 ลว. 14  พ.ย. 2565) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  6,855,000.00  6,855,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  12,930,400.00  9,875,700.00 3,054,595.41 0.00 104.59 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 003 000000)
  5. กิจกรรม : โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0003000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนบ้านยี่งอ (210001) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  7,889,000.00  6,390,090.00  1,498,910.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  7,889,000.00  6,390,090.00 1,498,910.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 003 000000)
  6. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (8618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  อาคารแบบ สปช.205/26 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (210062) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  2,445,000.00  2,445,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกะลูแป (210049) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกะลูแป  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
6.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ (210051) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
6.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนกูยิ (ยี่งอ) (210034) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (210032) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโคกตีเต (210047) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านโคกสุมุ (210028) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.8  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านจอเบาะ (210057) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  70,000.00  0.00  70,000.00  0.00  0.00 100.00
6.9  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดือแย (210036) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดือแย  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านดือแยหะยี (210054) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
6.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านตอหลัง (210042) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตอหลัง  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนตะโละมีญอ (210024) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  299,800.00  0.00  299,800.00  0.00  0.00 100.00
6.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบลูาสนอ (210027) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  180,000.00  0.00  167,164.65  0.00  12,835.35 92.87
6.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบากง (210019) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบากง  800,000.00  800,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบือแนปีแย (210030) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.16  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบือเระ (210048) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเระ  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
6.17  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบือแรง (210053) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแรง  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.18  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ (210023) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00 100.00
6.19  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ (210035) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.20  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ (210022) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
6.21  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ (210031) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  179,500.00  0.00  179,500.00  0.00  0.00 100.00
6.22  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง (210039) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.23  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนยะลูตง (ประชุมวิทยสาร) (210044) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  150,000.00  0.00  150,000.00  0.00  0.00 100.00
6.24  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยารอ (210058) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยารอ  60,000.00  0.00  60,000.00  0.00  0.00 100.00
6.25  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ (210052) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
6.26  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านยือลอ (210029) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยือลอ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.27  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านแยะ (210050) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านแยะ  100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00 100.00
6.28  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านละหาน (210021) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านละหาน  300,000.00  0.00  300,000.00  0.00  0.00 100.00
6.29  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล (210059) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  60,000.00  0.00  60,000.00  0.00  0.00 100.00
6.30  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ (210033) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.31  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ (210045) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  147,500.00  147,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.32  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสะแนะ (210040) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสะแนะ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.33  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสาวอ (210046) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสาวอ  150,000.00  0.00  150,000.00  0.00  0.00 100.00
6.34  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ (210055) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.35  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา (210025) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00 100.00
6.36  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านอีนอ (210038) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีนอ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.37  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านไอร์แยง (210041) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านไอร์แยง  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.38  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ (210026) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  180,000.00  0.00  180,000.00  0.00  0.00 100.00
6.39  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนประชาพัฒนา (210037) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนประชาพัฒนา  180,000.00  180,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.40  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดโคกโก (210056) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดโคกโก  82,900.00  82,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.41  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (210020) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.42  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น สพป. นราธิวาส เขต 1 (210060) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) งบสำนักงาน  802,900.00  802,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.43  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนสามัคคีวิทยา (210043) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  180,300.00  0.00  180,300.00  0.00  0.00 100.00
6.44  รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านกาโดะ (210069) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาโดะ  327,700.00  0.00  327,700.00  0.00  0.00 100.00
6.45  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (210064) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  1,109,600.00  1,109,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.46  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนวัดโคกโก (210063) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดโคกโก  1,109,600.00  1,109,000.00  0.00  0.00  600.00 99.95
6.47  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (210065) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  535,200.00  533,280.00  0.00  0.00  1,920.00 99.64
6.48  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านลาเวง (210066) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลาเวง  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.49  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านตายา (210068) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตายา  532,900.00  532,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.50  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านอีโยะ (210067) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีโยะ  532,900.00  0.00  532,900.00  0.00  0.00 100.00
6.51  อาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง โรงเรียนบ้านอีโยะ (210061) (ง 241/ว5003 (ครั้งที่ 40) ครั้งที่ 19/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีโยะ  3,923,000.00  2,353,800.00  1,564,355.00  0.00  4,845.00 99.88
- รวม  19,264,000.00  11,332,080.00 7,911,719.65 0.00 20,200.35 99.90  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 350001 003 110000)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (0516200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (110467) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
7.2  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 12 ชุด โรงเรียนบ้านอีโยะ (110468) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีโยะ  16,800.00  0.00  0.00  0.00  16,800.00 0.00
7.3  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 26 ชุด โรงเรียนบ้านสวนพลู (110469) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสวนพลู  36,400.00  0.00  0.00  0.00  36,400.00 0.00
7.4  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 27 ชุด โรงเรียนบ้านสเป๊ะ (110470) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  37,800.00  0.00  0.00  0.00  37,800.00 0.00
7.5  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านสะแนะ (110471) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสะแนะ  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
7.6  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู (110472) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  14,000.00  0.00  0.00  0.00  14,000.00 0.00
7.7  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านรามา (110473) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านรามา  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
7.8  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนวัดโคกโก (110474) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดโคกโก  79,900.00  0.00  0.00  0.00  79,900.00 0.00
7.9  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านกาแร (110475) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาแร  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
7.10  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ (110476) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
7.11  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ (110477) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
- รวม  512,900.00  0.00 0.00 0.00 512,900.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 110000)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 19 ชุด โรงเรียนบ้านโคกพะยอม (111430) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  28,500.00  0.00  0.00  0.00  28,500.00 0.00
8.2  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด โรงเรียนวัดลำภู (111431) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดลําภู  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
8.3  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา (111432) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
8.4  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ชุด โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ (111433) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
8.5  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ (111434) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
8.6  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ (111435) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
8.7  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ (111436) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
8.8  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด โรงเรียนบ้านบือแนปีแย (111437) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
8.9  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด โรงเรียนบ้านมะยูง (111438) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะยูง  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
8.10  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 25 ชุด โรงเรียนบ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (111439) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  37,500.00  0.00  0.00  0.00  37,500.00 0.00
8.11  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ชุด โรงเรียนบ้านบลูกา (111440) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบลูกา  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
8.12  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด โรงเรียนบ้านบือแรง (111441) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือแรง  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
8.13  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล (111442) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
8.14  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ชุด โรงเรียนบ้านตายา (111443) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตายา  22,500.00  0.00  0.00  0.00  22,500.00 0.00
8.15  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 11 ชุด โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ (111444) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  16,500.00  0.00  0.00  0.00  16,500.00 0.00
8.16  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ชุด โรงเรียนบ้านบาตง (111445) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาตง  18,000.00  0.00  0.00  0.00  18,000.00 0.00
8.17  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 ชุด โรงเรียนบ้านซือเลาะ (111446) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
8.18  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 18 ชุด โรงเรียนสว่างวัฒนา (111447) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนสว่างวัฒนา  27,000.00  0.00  0.00  0.00  27,000.00 0.00
8.19  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ชุด โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (112962) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  34,500.00  0.00  0.00  0.00  34,500.00 0.00
8.20  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ (111448) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.21  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านอีนอ (111449) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านอีนอ  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.22  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (112963) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.23  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านแยะ (111450) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านแยะ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
8.24  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านกลูบี (111451) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกลูบี  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
8.25  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง (111452) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  90,400.00  0.00  0.00  0.00  90,400.00 0.00
8.26  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ (111453) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
8.27  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ (111454) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.28  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนยะลูตง (ประชุมวิทยาสาร) (111455) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.29  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนปะลุกาแปเราะ (111456) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  116,700.00  0.00  0.00  0.00  116,700.00 0.00
8.30  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (111457) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  119,100.00  0.00  0.00  0.00  119,100.00 0.00
8.31  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านกาโดะ (111458) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านกาโดะ  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.32  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านสาคร (111459) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านสาคร  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
8.33  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ (111460) (ง 241/ว5169 (ครั้งที่ 60) ครั้งที่ 24/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  160,000.00  0.00  0.00  0.00  160,000.00 0.00
- รวม  2,098,700.00  0.00 0.00 0.00 2,098,700.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 110000)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (8580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านบางมะนาว (113381) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  76,000.00  0.00  0.00  0.00  76,000.00 0.00
9.2  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านบางมะนาว (113382) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  144,500.00  0.00  0.00  0.00  144,500.00 0.00
9.3  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านค่าย (113383) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  79,100.00  0.00  0.00  0.00  79,100.00 0.00
9.4  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านปลักปลา (113384) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปลักปลา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.5  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  78,900.00  0.00  0.00  0.00  78,900.00 0.00
9.6  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (113386) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  119,900.00  0.00  0.00  0.00  119,900.00 0.00
9.7  ครุภั๊ณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (113387) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  99,500.00  0.00  0.00  0.00  99,500.00 0.00
9.8  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (113388) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  139,300.00  0.00  0.00  0.00  139,300.00 0.00
9.9  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.10  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (113390) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
9.11  ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านโคกสยา (113391) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกสยา  248,400.00  0.00  0.00  0.00  248,400.00 0.00
9.12  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านโคกสยา (113392) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกสยา  159,900.00  0.00  0.00  0.00  159,900.00 0.00
9.13  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านเปล (113393) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเปล  59,800.00  0.00  0.00  0.00  59,800.00 0.00
9.14  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ (113394) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  140,000.00  0.00  0.00  0.00  140,000.00 0.00
9.15  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านป่าไผ่ (113395) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  140,000.00  0.00  0.00  0.00  140,000.00 0.00
9.16  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านป่าไผ่ (113396) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
9.17  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านปาหนัน (113397) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปาหนัน  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
9.18  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านปาหนัน (113398) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปาหนัน  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
9.19  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านปาหนัน (113399) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปาหนัน  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.20  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (113400) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  60,000.00  0.00  0.00  0.00  60,000.00 0.00
9.21  ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา แบบ 1 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (113401) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
9.22  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 (113402) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  139,900.00  0.00  0.00  0.00  139,900.00 0.00
9.23  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 (113403) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  179,900.00  0.00  0.00  0.00  179,900.00 0.00
- รวม  2,565,100.00  0.00 0.00 0.00 2,565,100.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 110000)
  10. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประุถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL30 (110197) ร.ร.บ้านค่าย) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  429,200.00  428,700.00  0.00  0.00  500.00 99.88
10.2  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110198) ร.ร.บ้านมะนังกาหยี) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.3  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน TCL30 (110199) ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยสาร)) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  429,200.00  428,700.00  0.00  0.00  500.00 99.88
10.4  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110200) ร.ร.บ้านยือลอ) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.5  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110201) ร.ร.บ้านบูเกะบากง) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.6  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110202) ร.ร.บ้านยี่งอ) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.7  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110203) ร.ร.บ้านบาโงปูโละ) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.8  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน IC20 (110204) ร.ร.บ้านยือลาแป) (ง 241/ว171 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 53/2566 ลว. 17  ม.ค. 2566) งบโรงเรียน  535,200.00  535,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  4,069,600.00  4,068,600.00 0.00 0.00 1,000.00 99.98  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาประถมศึกษา (20004 350002 003 21xxxx)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (8580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านบามะนาว (21A228)) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  219,500.00  0.00  219,500.00  0.00  0.00 100.00
11.2  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านค่าย (21A229) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  335,400.00  0.00  335,400.00  0.00  0.00 100.00
11.3  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านค่าย (21A230) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  498,400.00  0.00  498,400.00  0.00  0.00 100.00
11.4  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปลักปลา (21A231) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปลักปลา  220,000.00  220,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.5  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (21A232) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  300,000.00  300,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.6  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านหัวเขา (21A233) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านหัวเขา  220,300.00  0.00  220,300.00  0.00  0.00 100.00
11.7  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (21A234) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  220,000.00  0.00  220,000.00  0.00  0.00 100.00
11.8  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านโคกสยา (21A235) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกสยา  1,105,000.00  276,250.00  789,339.16  0.00  39,410.84 96.43
11.9  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนบ้านโคกศิลา (21A236) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  535,200.00  0.00  535,200.00  0.00  0.00 100.00
11.10  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านเปล (21A237) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านเปล  220,000.00  220,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.11  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทำเนียบ (21A238) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  249,600.00  249,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.12  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ (21A239) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  138,300.00  0.00  138,300.00  0.00  0.00 100.00
11.13  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านป่าไผ่ (21A240) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  212,700.00  212,500.00  0.00  0.00  200.00 99.91
11.14  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านปาหนัน (21A241) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านปาหนัน  269,100.00  269,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.15  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (21A242) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  255,400.00  255,400.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.16  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (21A243) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  500,000.00  500,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.17  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 (21A244) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  273,200.00  273,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.18  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 (21A245) (ง 241/ว5252 (ครั้งที่ 78) ครั้งที่ 28/2566 ลว. 21  พ.ย. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  229,800.00  0.00  229,800.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  6,001,900.00  2,776,050.00 3,186,239.16 0.00 39,610.84 99.34  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาประถมศึกษา (20004 350002 003 21xxxx)
  12. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ (0105600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29 ที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย (ง 241/ว1910 (ครั้งที่ 514) ครั้งที่ 115/2566 ลว. 11  พ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยารอ  120,700.00  0.00  0.00  0.00  120,700.00 0.00
- รวม  120,700.00  0.00 0.00 0.00 120,700.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  74,613,600.00  34,994,460.00 33,051,124.22 0.00 6,568,015.78 91.20  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved