สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 703 220017)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว5039 (ครั้งที่ 19) ครั้งที่ 5/2567 ลว. 30  ต.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  3,679,600.00  0.00  3,679,600.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  3,679,600.00  0.00 3,679,600.00 0.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,679,600.00  0.00 3,679,600.00 0.00 0.00 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved