สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B6 003 220017)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว5039 (ครั้งที่ 19) ครั้งที่ 5/2567 ลว. 30  ต.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  3,679,600.00  0.00  3,679,600.00  0.00  0.00 100.00
1.2  ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  (ง 241/ว1803 (ครั้งที่ 8) ครั้งที่ 75/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  11,038,800.00  0.00  11,038,800.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  14,718,400.00  0.00 14,718,400.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B6 003 210000)
  2. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (0007700000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านจูดแดง (211237) (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจูดแดง  342,900.00  342,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านไร่พญา (211238)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไร่พญา  400,100.00  400,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.3  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปะลุกาสาเมาะ (211239)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.4  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านอาตะบือเระ (211240)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.5  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านคลอแระ (211241)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคลอแระ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.6  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (211242)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.7  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบูเกะบากง (211243)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.8  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านต้นตาล (211244)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านต้นตาล  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.9  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านยือลาแป (211245)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลาแป  399,900.00  399,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.10  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านนาดา (211246)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนาดา  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.11  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบาโงปะแต (211247)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.12  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (211248)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.13  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (211249)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.14  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตะมะยูง (211250)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะมะยูง  216,900.00  216,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.15  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ (211251)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  199,500.00  0.00  0.00  0.00  199,500.00 0.00
2.16  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดาฮง (211252)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดาฮง  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.17  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (211253) (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  539,200.00  539,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.18  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านทุ่งคา (214463)  (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  2,000,000.00  2,000,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
2.19  ลานกีฬาอเนกประสงค์ ร.ร.บ้านทุ่งคา (214464) (ง 241/ว1787 (ครั้งที่ 5) ครั้งที่ 77/2567 ลว. 7  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  1,301,700.00  1,301,700.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  9,800,200.00  9,600,700.00 0.00 0.00 199,500.00 97.96  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B6 003 11xxxx)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านไร่พญา (111116) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านไร่พญา  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านบูเกะบากง (111117) ( (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  60,000.00  60,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.3  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านอาตะบือเระ (111118) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.4  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านปะลุกาสาเมาะ (111119) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  79,400.00  79,400.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.5  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านจูดแดง (111120)  (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจูดแดง  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.6  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านต้นตาล (111121)  (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านต้นตาล  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
3.7  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 3 ร.ร. เมืองนราธิวาส (111122)  (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนเมืองนราธิวาส  90,000.00  90,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.8  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านกูยิ (รือเสาะ) (111123)  (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.9  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร.บ้านยือลาแป (111124) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลาแป  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.10  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 3 ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ (111125) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  119,900.00  119,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.11  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านดาฮง (111126) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดาฮง  120,000.00  120,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.12  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านปาลอบาต๊ะ (111127) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  120,000.00  120,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.13  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านกาเยาะมาตี (111128) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.14  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 3 ร.ร. บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (111129) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00
3.15  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว ร.ร.บ้านบาโงปะแต (111130) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.16  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (111131) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.17  โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ SmartTV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ร.ร. บ้านลูโบะดาโต๊ะ (111132) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ  23,000.00  23,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
3.18  โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ SmartTV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว ร.ร. ประชาวิทยรังสรรค์ (111133) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  46,000.00  0.00  0.00  0.00  46,000.00 0.00
- รวม  1,393,300.00  1,167,300.00 0.00 0.00 226,000.00 83.78  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B6 003 11xxxx)
  4. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (0007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านทุ่งคา (113806) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทุ่งคา  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.2  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 3 ร.ร.บ้านคอลอกาเว (113807) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  117,200.00  117,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
4.3  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 3 ร.ร. บ้านคอลอกาเว (113808) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  159,900.00  159,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  357,100.00  357,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 350001 003 110xxx)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (0516200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านบือแนปีแย (110415) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  21,000.00  21,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (110416) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  21,000.00  21,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านบือเจ๊าะ (110417) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  21,000.00  21,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. วัดลำภู (110418) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดลําภู  21,000.00  21,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านกูแบสาลอ (110419) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  21,000.00  21,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านกำปงปีแซ (110420) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
5.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านสายน้ำทิพย์ (110421) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
5.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. บ้านตะโละบาลอ (110422) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  21,000.00  21,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.9  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านรามา (110423) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านรามา  70,000.00  70,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.10  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. สามัคคีวิทยา (110424) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  70,000.00  70,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.11  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านตะโละมีญอ (110425) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.12  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านกาโดะ (110426) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาโดะ  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.13  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านปะลุกาแปเราะ (110427) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
5.14  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. วัดพนาสณฑ์ (110428) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  628,000.00  586,000.00 0.00 0.00 42,000.00 93.31  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 11xxxx)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (0516400000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านจะแลเกาะ (111779) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านมะยูง (111780) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะยูง  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านโคกพะยอม (111781) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. วัดกำแพง (111782) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดกำแพง  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
6.5  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านสะแนะ (111783) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสะแนะ  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
6.6  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านลูโบ๊ะบาตู (111784) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.7  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. สว่างวัฒนา (111785) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนสว่างวัฒนา  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.8  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านสุไหงบาลา (111786) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  60,000.00  60,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.9  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านกูยิ (ยี่งอ) (111787) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.10  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านกูแบสาลอ (111788) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.11  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. อนุบาลนราธิวาส (111789) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
6.12  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านยารอ (111790) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยารอ  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.13  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (111791) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  52,500.00  52,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.14  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านบือเล็งใต้ (111792) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  48,000.00  48,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.15  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านสุไหงบาตู (111793) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00
6.16  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านลาเมาะฮีเล (111794) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  52,500.00  52,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.17  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านปะลุกานากอ (111795) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  67,500.00  67,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.18  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. ประชาพัฒนา (111796) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนประชาพัฒนา  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.19  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ (111797) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  55,500.00  55,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.20  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านปูตะ (111798) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูตะ  30,000.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.21  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านบลูกา (111799) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกา  24,000.00  24,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.22  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านสายน้ำทิพย์ (111800) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  25,500.00  0.00  0.00  0.00  25,500.00 0.00
6.23  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านสุไหงบาตู (111801) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
6.24  ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านกลูบี (111802) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกลูบี  160,000.00  160,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
6.25  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านจืองา (111803) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจืองา  70,000.00  70,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,240,500.00  950,000.00 0.00 0.00 290,500.00 76.58  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 11xxxx)
  7. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (0516500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. วัดโคกโก (114096) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดโคกโก  45,000.00  45,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
7.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ร.ร. บ้านมะนังกาหยี (114097) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  48,000.00  48,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
7.3  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (114098) (ง 241/ว1802 (ครั้งที่ 7) ครั้งที่ 78/2567 ลว. 8  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  139,900.00  139,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  232,900.00  232,900.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 11xxxx)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (0516400063)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (110203) (ง 241/ว2002 (ครั้งที่ 46) ครั้งที่ 91/2567 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  358,100.00  0.00  0.00  0.00  358,100.00 0.00
8.2  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (110204)  (ง 241/ว2002 (ครั้งที่ 46) ครั้งที่ 91/2567 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  535,200.00  0.00  0.00  0.00  535,200.00 0.00
8.3  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (110205)  (ง 241/ว2002 (ครั้งที่ 46) ครั้งที่ 91/2567 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบโรงเรียน  555,200.00  0.00  0.00  0.00  555,200.00 0.00
- รวม  1,448,500.00  0.00 0.00 0.00 1,448,500.00 0.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 11xxxx)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (8580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 (114648) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.2  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 9 (114649) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  21,000.00  0.00  0.00  0.00  21,000.00 0.00
9.3  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 9 (114650)  (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
9.4  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 9 (114651)  (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  48,000.00  0.00  0.00  0.00  48,000.00 0.00
9.5  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 10 (114652) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  60,000.00  60,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.6  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 10 (114653) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  70,000.00  70,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.7  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุมขนาด 1200 นิ้ว ร.ร. บ้านค่าย (114654) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านค่าย  225,000.00  0.00  0.00  0.00  225,000.00 0.00
9.8  เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก ร.ร. บ้านค่าย (114655) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านค่าย  43,800.00  268,800.00  0.00  0.00  -225,000.00 613.70
9.9  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (114656) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  80,000.00  80,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.10  เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ร.ร. บ้านปลักปลา (114657) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลักปลา  9,500.00  0.00  0.00  0.00  9,500.00 0.00
9.11  เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที ร.ร. บ้านปลักปลา (114658) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลักปลา  9,000.00  0.00  0.00  0.00  9,000.00 0.00
9.12  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านปลักปลา (114659) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลักปลา  33,000.00  0.00  0.00  0.00  33,000.00 0.00
9.13  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านทำเนียบ (114660) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
9.14  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSI Lumens ร.ร. บ้านทำเนียบ (114661) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  26,900.00  0.00  0.00  0.00  26,900.00 0.00
9.15  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (114662) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
9.16  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (114663) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  99,600.00  0.00  0.00  0.00  99,600.00 0.00
9.17  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (114664) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  63,000.00  0.00  0.00  0.00  63,000.00 0.00
9.18  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านโคกศิลา (114665) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.19  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านโคกศิลา (114666) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  120,000.00  0.00  0.00  0.00  120,000.00 0.00
9.20  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านหัวเขา (114667) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหัวเขา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.21  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านหัวเขา (114668) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหัวเขา  61,500.00  0.00  0.00  0.00  61,500.00 0.00
9.22  ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต ร.ร. บ้านหัวเขา (114669) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหัวเขา  18,500.00  0.00  0.00  0.00  18,500.00 0.00
9.23  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา ร.ร. บ้านปาหนัน (114670) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาหนัน  79,500.00  79,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.24  ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านปาหนัน (114671) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาหนัน  120,000.00  120,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.25  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านเปล (114672) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  70,000.00  70,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.26  เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1130 ลิตรต่อนาที ร.ร. บ้านเปล (114673) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  17,200.00  17,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.27  จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว ร.ร.บ้านเปล (114674) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  14,900.00  14,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.28  เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ร.ร. บ้านเปล (114675) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  9,500.00  9,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.29  ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ร.ร. บ้านเปล (114676) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  8,500.00  8,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.30  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านธรรมเจริญ (114677) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  70,000.00  70,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
9.31  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านป่าไผ่ (114678) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  69,900.00  0.00  0.00  0.00  69,900.00 0.00
9.32  ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร.บ้านป่าไผ่ (114679) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.33  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 1 ร.ร. บ้านป่าไผ่ (114680) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  70,000.00  0.00  0.00  0.00  70,000.00 0.00
9.34  เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา แบบ 2 ร.ร. บ้านโคกสยา (114681) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสยา  80,000.00  0.00  0.00  0.00  80,000.00 0.00
9.35  เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1130 ลิตรต่อนาที ร.ร. บ้านโคกสยา (114682) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสยา  17,200.00  0.00  0.00  0.00  17,200.00 0.00
- รวม  2,120,500.00  868,400.00 0.00 0.00 1,252,100.00 40.95  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 003 21xxxx)
  10. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (8580600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 9 (21A203) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  476,000.00  0.00  0.00  0.00  476,000.00 0.00
10.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ 10 (21A204) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  325,700.00  325,700.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.3  หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (ไม่มีพื้น คสล.) ร.ร. บ้านบางมะนาว (21A205) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  1,768,000.00  1,768,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.4  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านค่าย (21A206) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านค่าย  933,800.00  933,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.5  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านหัวเขา (21A207) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านหัวเขา  338,700.00  0.00  0.00  0.00  338,700.00 0.00
10.6  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (21A208) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  472,600.00  472,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.7  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านโคกสยา (21A209) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสยา  436,800.00  436,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.8  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านโคกศิลา (21A210) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  470,800.00  470,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.9  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านเปล (21A211) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเปล  284,700.00  284,700.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.10  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านทำเนียบ (21A212) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  255,100.00  255,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.11  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านธรรมเจริญ (21A213) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  265,200.00  265,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.12  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านป่าไผ่ (21A214) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  225,900.00  225,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.13  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านปาหนัน (21A215) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปาหนัน  498,400.00  498,400.00  0.00  0.00  0.00 100.00
10.14  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (21A216) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  422,600.00  0.00  0.00  0.00  422,600.00 0.00
10.15  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร. บ้านปลักปลา (21A217) (ง 241/ว2043 (ครั้งที่ 55) ครั้งที่ 94/2567 ลว. 24  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปลักปลา  383,000.00  383,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  7,557,300.00  6,320,000.00 0.00 0.00 1,237,300.00 83.63  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 003 21xxxx)
  11. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (8618600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดลำภู (210001) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดลําภู  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (210002) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.3  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโคกสุมุ (210003) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกสุมุ  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.4  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโคกตีเต (210004) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกตีเต  187,400.00  187,400.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.5  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (210005) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.6  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปูลากาป๊ะ (210006) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.7  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (210007) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.8  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโคกพะยอม (210008) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  367,500.00  367,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.9  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านมะยูง (210009) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะยูง  167,500.00  167,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.10  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปะลุกาแปเราะ (210010) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  79,500.00  79,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.11  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (210011) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.12  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านสุไหงบาตู (210012) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00
11.13  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (210013) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.14  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบือเจ๊าะ (210014) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.15  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (210015) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  104,900.00  104,900.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.16  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านปะลุกานากอ (210016) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  287,100.00  287,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.17  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านายือลอ (210017) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยือลอ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.18  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านอีโยะ (210018) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านอีโยะ  300,000.00  300,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.19  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกะลูแป (210019) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกะลูแป  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
11.20  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตันหยง (210020) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตันหยง  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.21  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (210021) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  110,300.00  110,300.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.22  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบือเระ (210022) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเระ  228,800.00  228,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.23  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านยะลูตง (ประชุมวิทยสาร) (210023) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.24  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (210024) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
11.25  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกูแว (ประชาอุทิศ) (210025) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแว(ประชาอุทิศ)  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.26  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านลุโบะบายะ (210026) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ  340,000.00  340,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.27  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกูยิ (ยี่งอ) (210027) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูยิ(ยี่งอ)  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.28  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกาเด็ง (210028) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาเด็ง  200,500.00  200,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.29  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (210029) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.30  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านจอเบาะ (210030) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจอเบาะ  100,400.00  100,400.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.31  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกำปงปีแซ (210031) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  550,000.00  550,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.32  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (210032) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
11.33  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านละหาน (210033) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านละหาน  300,000.00  300,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.34  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านมะนังปันยัง (210034) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00
11.35  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตายา (210035) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตายา  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.36  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบือเล็งใต้ (210036) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้  385,500.00  385,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.37  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านสาวอ (210037) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสาวอ  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.38  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบากง (210038) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบากง  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.39  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (210039) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  590,000.00  590,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.40  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านนาโอน (210040) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านนาโอน  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00
11.41  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกาโดะ (210041) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกาโดะ  400,500.00  400,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.42  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านลาเมาะฮีเล (210042) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  69,800.00  69,800.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.43  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านสวนพลู (210043) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสวนพลู  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.44  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบลูกาฮีเล (210044) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.45  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านประชาพัฒนา (210045) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนประชาพัฒนา  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.46  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านสุเป๊ะ (210046) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.47  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านซือเลาะ (210047) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.48  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านสาคร (210048) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสาคร  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.49  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกลูบี (210049) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกลูบี  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.50  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตามุง (210050) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตามุง  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.51  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านสว่างวัฒนา (210051) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนสว่างวัฒนา  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
11.52  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบือแนนากอ (210052) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแนนากอ  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.53  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (210053) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.54  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.สามัคคีวิทยา (210054) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนสามัคคีวิทยา  154,200.00  154,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.55  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านตอหลัง (210055) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตอหลัง  400,000.00  400,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.56  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านรามา (210056) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านรามา  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.57  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านลาเมาะ (210057) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.58  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (210058) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.59  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบลูกา (210059) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบลูกา  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.60  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านศาลาลูกไก่ (210060) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.61  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกูเล็ง (210061) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.62  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านดูกู (210062) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดูกู  200,100.00  200,100.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.63  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (210063) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  554,600.00  0.00  0.00  0.00  554,600.00 0.00
11.64  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดพนาสณฑ์ (210064) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  300,000.00  300,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.65  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านกูแบสาลอ (210065) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.66  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.วัดกำแพง (210066) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดกำแพง  123,400.00  0.00  0.00  0.00  123,400.00 0.00
11.67  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านโคกแมแน (210067) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านโคกแมแน  150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.68  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (210068) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  190,000.00  190,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.69  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ร.ร.บ้านยารอ (210069) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยารอ  150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.70  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านบือราเป๊ะ (210070) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ  1,110,600.00  1,108,600.00  0.00  0.00  2,000.00 99.82
11.71  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านบือแนปีแว (210071) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบือแนปีแย  1,110,600.00  0.00  0.00  0.00  1,110,600.00 0.00
11.72  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านดือแยหะยี (210072) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  1,110,600.00  1,110,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.73  โรงอาหาร 84 ที่นั่ง ร.ร.บ้านมะยูง (210073) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะยูง  1,110,600.00  1,110,600.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.74  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านมือและห์ (210074) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมือและห์  539,200.00  539,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.75  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านสุไหงบาลา (210075) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  539,200.00  0.00  0.00  0.00  539,200.00 0.00
11.76  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านฮูแตทูวอ (210076) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  539,200.00  539,070.00  0.00  0.00  130.00 99.98
11.77  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 ร.ร.บ้านตะโละมีญอ (210077) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ  539,200.00  538,980.00  0.00  0.00  220.00 99.96
11.78  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.วัดโคกโก (210078) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนวัดโคกโก  399,200.00  0.00  0.00  0.00  399,200.00 0.00
11.79  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านฮุแตยือลอ (210079) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  399,200.00  399,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.80  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านแยะ (210080) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านแยะ  399,200.00  399,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.81  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 ร.ร.บ้านมะนังกาหยี (210081) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  399,200.00  398,280.00  0.00  0.00  920.00 99.77
11.82  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ร.ร.บ้านยาบี (210082) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยาบี  4,194,000.00  4,194,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.83  อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ร.ร.บ้านบาตง (210083) (ง 241/ว1901 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 86/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบาตง  4,194,000.00  0.00  0.00  0.00  4,194,000.00 0.00
- รวม  34,976,000.00  26,251,730.00 0.00 0.00 8,724,270.00 75.06  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  74,472,700.00  46,334,130.00 14,718,400.00 0.00 13,420,170.00 81.98  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved