รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3200B6 003)
  1. กิจกรรม : การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (65 00077)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก (งบผูกพันเดิม) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  (ง 241/ว4766 (ครั้่งที่ 30) ครั้งที่ 10/2565 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  14,117,600.00  0.00  14,117,600.00  0.00  0.00 100.00
1.4  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก (งบผูกพันใหม่) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต (ง 241/ว4765 (ครั้งที่ 31) ครั้งที่ 11/2565 ลว. 8  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  3,568,000.00  0.00  3,568,000.00  0.00  0.00 100.00
1.7  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B91) ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  173,500.00  0.00  173,500.00  0.00  0.00 100.00
1.11  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B75) ร.ร.บ้านคลอแระ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านคลอแระ  249,600.00  0.00  249,600.00  0.00  0.00 100.00
1.15  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B87) ร.ร.บ้านอาตะบือเระ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.19  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B92) ร.ร.บ้านไร่พญา (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านไร่พญา  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.23  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B79) ร.ร.บ้านทอน (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทอน  370,400.00  0.00  370,400.00  0.00  0.00 100.00
1.27  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B82) ร.ร.เมืองนราธิวาส (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนเมืองนราธิวาส  369,100.00  0.00  369,100.00  0.00  0.00 100.00
1.31  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B74) ร.ร.บ้านจูดแดง (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านจูดแดง  339,300.00  0.00  339,300.00  0.00  0.00 100.00
1.35  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B90) ร.ร.บ้านต้นตาล (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านต้นตาล  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.39  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B76) ร.ร.บ้านบูเกะบากง (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.43  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B93) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยี่งอ  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.47  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B84) ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ  369,900.00  0.00  369,900.00  0.00  0.00 100.00
1.51  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B78) ร.ร.บ้านพนาทักษิณ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  359,300.00  0.00  359,300.00  0.00  0.00 100.00
1.55  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B83) ร.ร.บ้านนาดา (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านนาดา  369,500.00  0.00  369,500.00  0.00  0.00 100.00
1.59  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B85) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  391,300.00  0.00  391,300.00  0.00  0.00 100.00
1.63  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B88) ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ  228,600.00  0.00  228,600.00  0.00  0.00 100.00
1.67  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B94) ร.ร.บ้านกูยิ (รือเสาะ) (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.71  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B77) ร.ร.บ้านยือลาแป (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านยือลาแป  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.75  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B80) ร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์  369,800.00  0.00  369,800.00  0.00  0.00 100.00
1.79  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B81) ร.ร.บ้านดาฮง (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านดาฮง  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
1.83  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B86) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  368,100.00  0.00  368,100.00  0.00  0.00 100.00
1.87  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B89) ร.ร.บ้านตะมะยูง (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านตะมะยูง  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  24,974,000.00  0.00 24,974,000.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3200B6 003)
  2. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (65 00079)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410EJ1) ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทุ่งคา  3,913,800.00  0.00  3,913,800.00  0.00  0.00 100.00
2.5  ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410EI7)) ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทุ่งคา  1,109,600.00  0.00  1,109,600.00  0.00  0.00 100.00
2.8  ก่อสร้างอาคาร สปช.202/26 (410EI8) ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทุ่งคา  865,800.00  0.00  865,800.00  0.00  0.00 100.00
2.11  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (410EJ0) ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทุ่งคา  530,200.00  0.00  530,200.00  0.00  0.00 100.00
2.14  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (410EI9)) ร.ร.บ้านทุ่งคา (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทุ่งคา  400,200.00  0.00  400,200.00  0.00  0.00 100.00
2.17  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410CW1) ร.ร.บ้านคอลอกาเว (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2564 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  5,976,000.00  3,585,600.00  2,390,400.00  0.00  0.00 100.00
2.21  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (410CW0) ร.ร.บ้านคอลอกาเว (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  527,500.00  0.00  527,500.00  0.00  0.00 100.00
2.24  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (410CV9) ร.ร.บ้านคอลอกาเว (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  398,000.00  0.00  398,000.00  0.00  0.00 100.00
2.27  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (410CV8) ร.ร.บ้านคอลอกาเว (ง 241/ว4914 (ครั้ง 50) ครั้งที่ 16/2565 ลว. 18  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  9,436,000.00  9,436,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  23,157,100.00  13,021,600.00 10,135,500.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3200B6 003)
  3. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (65 00036)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 จำนวน 1 ชุด (110H30) ร.ร.บ้านคลอแระ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.2  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 จำนวน 1 ชุด (110H31) ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.3  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 จำนวน 1 ชุด (110H32) ร.ร.บ้านบูเกะบากง (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.4  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 จำนวน 1 ชุด (110H33) ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.5  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 จำนวน 1 ชุด (110H34) ร.ร.บ้านอาตะบือเระ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  79,600.00  0.00  79,600.00  0.00  0.00 100.00
3.6  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 จำนวน 1 ชุด (110H35) ร.ร.บ้านนาดา (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  79,800.00  0.00  79,800.00  0.00  0.00 100.00
3.7  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน 1 ชุด (110H36) ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  124,000.00  0.00  124,000.00  0.00  0.00 100.00
3.8  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens จำนวน 2 เครื่อง (110H37) ร.ร.บ้านบาโงปะแต (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  99,800.00  0.00  99,800.00  0.00  0.00 100.00
3.9  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 จำนวน 1 ชุด (110H38) ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.10  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 จำนวน 1 ชุด (110H39) ร.ร.ประชาวิทยรังสรรค์ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
3.11  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ1 จำนวน 1 ชุด (110H40) ร.ร.บ้านตะมะยูง (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  69,700.00  0.00  69,700.00  0.00  0.00 100.00
3.12  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 31 ชุด (110H41) ร.ร.บ้านจูดแดง (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  46,500.00  0.00  46,500.00  0.00  0.00 100.00
3.13  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens จำนวน 1 เครื่อง (110H42) ร.ร.บ้านกาเยาะมาตี (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  49,900.00  0.00  49,900.00  0.00  0.00 100.00
3.14  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (110H43) ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  20,000.00  0.00  19,900.00  0.00  100.00 99.50
3.15  เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 3 เครื่อง (110H44) ร.ร.บ้านบาโงปูโละ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  60,000.00  0.00  59,700.00  0.00  300.00 99.50
3.16  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens จำนวน 1 เครื่อง (110H45) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  45,900.00  0.00  45,900.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,155,200.00  0.00 1,154,800.00 0.00 400.00 99.97  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 320061 003)
  4. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา (65 00078)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410148) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  250,000.00  0.00  250,000.00  0.00  0.00 100.00
4.5  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410149) ร.ร.บ้านกะลูแป (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านกะลูแป  250,000.00  0.00  250,000.00  0.00  0.00 100.00
4.9  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410147) ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร (ง 241/ว4875 (ครั้งที่ 49) ครั้งที่ 15/2565 ลว. 17  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร  250,000.00  0.00  250,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  750,000.00  0.00 750,000.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 003)
  5. กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (65 05164)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด (110A33) ร.ร.วัดพนาสณฑ์ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  45,000.00  0.00  45,000.00  0.00  0.00 100.00
5.2  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ชุด (110A34) ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  45,000.00  0.00  45,000.00  0.00  0.00 100.00
5.3  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 35 ชุด (110A35) ร.ร.วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  52,500.00  0.00  52,500.00  0.00  0.00 100.00
5.4  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ชุด (110A36) ร.ร.บ้านสุเป๊ะ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  75,000.00  0.00  75,000.00  0.00  0.00 100.00
5.5  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) จำนวน 1 ชุด (110A37) ร.ร.บ้านปูลากาป๊ะ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  134,900.00  0.00  134,900.00  0.00  0.00 100.00
5.6  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) จำนวน 1 ชุด (110A38) ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  134,700.00  0.00  134,700.00  0.00  0.00 100.00
5.7  ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 จำนวน 1 ชุด (110A39) ร.ร.บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  77,700.00  0.00  77,643.33  0.00  56.67 99.93
5.8  อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน 1 ชุด (110A40) ร.ร.บ้านสาคร (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  125,400.00  0.00  125,400.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  690,200.00  0.00 690,143.33 0.00 56.67 99.99  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 003)
  6. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (65 05165)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens จำนวน 2 เครื่อง (110S36) สพป.นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบสำนักงาน  99,800.00  0.00  99,800.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  99,800.00  0.00 99,800.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 360002 003)
  7. กิจกรรม : ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร (65 85806)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง (410QJ7) ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  3,938,000.00  0.00  3,938,000.00  0.00  0.00 100.00
7.4  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (410QJ2) ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านค่าย  400,200.00  0.00  400,200.00  0.00  0.00 100.00
7.7  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (410QJ3) ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านค่าย  530,200.00  0.00  530,200.00  0.00  0.00 100.00
7.10  ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410QJ9) ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านโคกศิลา  1,104,100.00  0.00  1,104,091.05  0.00  8.95 100.00
7.13  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (410QK2) ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  400,200.00  0.00  400,200.00  0.00  0.00 100.00
7.16  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK3) ร.ร.บ้านธรรมเจริญ (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  525,400.00  0.00  525,400.00  0.00  0.00 100.00
7.20  ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410QJ6) ร.ร.บ้านหัวเขา (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านหัวเขา  1,103,500.00  0.00  1,103,480.78  0.00  19.22 100.00
7.23  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ5) ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  1,077,000.00  0.00  1,077,000.00  0.00  0.00 100.00
7.27  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK6) ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  514,900.00  0.00  514,900.00  0.00  0.00 100.00
7.31  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ8) ร.ร.บ้านโคกสยา (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านโคกสยา  839,000.00  0.00  839,000.00  0.00  0.00 100.00
7.35  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK1) ร.ร.บ้านทำเนียบ (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านทำเนียบ  391,000.00  0.00  391,000.00  0.00  0.00 100.00
7.39  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ1) ร.ร.บ้านบางมะนาว (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านบางมะนาว  1,328,200.00  0.00  1,328,200.00  0.00  0.00 100.00
7.43  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ4) ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านปลักปลา  949,000.00  0.00  949,000.00  0.00  0.00 100.00
7.47  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK4) ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านป่าไผ่  472,000.00  0.00  472,000.00  0.00  0.00 100.00
7.51  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK5) ร.ร.บ้านปาหนัน (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านปาหนัน  859,600.00  0.00  859,600.00  0.00  0.00 100.00
7.55  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK0) ร.ร.บ้านเปล (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนบ้านเปล  471,800.00  0.00  471,800.00  0.00  0.00 100.00
7.59  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK7) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10 (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] [ใบเงินงวด] โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  965,100.00  0.00  965,100.00  0.00  0.00 100.00
7.63  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK8) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/ว4839 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 14/2565 ลว. 15  พ.ย. 2564) [ใบจัดสรร] [ใบจัดสรร] [ใบเงินงวด] โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  431,800.00  0.00  431,800.00  0.00  0.00 100.00
7.67  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSILumens จำนวน 5 เครื่อง (110Z82) ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  138,500.00  0.00  138,500.00  0.00  0.00 100.00
7.68  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 61 ชุด (110Z83) ร.ร.บ้านป่าไผ่ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  91,500.00  0.00  91,500.00  0.00  0.00 100.00
7.69  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ชุด (110Z84) ร.ร.บ้านปาหนัน (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  90,000.00  0.00  90,000.00  0.00  0.00 100.00
7.70  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 63 ชุด (110Z85) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10 (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  94,500.00  0.00  94,500.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  16,715,500.00  -0.00 16,715,471.83 0.00 28.17 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา (20004 360001 003)
  8. กิจกรรม : การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (65 05162)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110723) ร.ร.บ้านยารอ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  79,900.00  0.00  79,900.00  0.00  0.00 100.00
8.2  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110724) ร.ร.บ้านปะลุกานากอ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  79,300.00  0.00  79,300.00  0.00  0.00 100.00
8.3  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110725) ร.ร.บ้านบือแนปีแย (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
8.4  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110726) ร.ร.บ้านแยะ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
8.5  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110727) ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
8.6  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110728) ร.ร.บ้านอีนอ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
8.7  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110729) ร.ร.บ้านตายา (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
8.8  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ1 (110730) ร.ร.บ้านทุ่งโต๊ะดัง (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  67,500.00  0.00  67,500.00  0.00  0.00 100.00
8.9  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ1 (110731) ร.ร.บ้านตะโละแน็ง (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  67,500.00  0.00  67,500.00  0.00  0.00 100.00
8.10  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ1 (110732) ร.ร.บ้านตอหลัง (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  70,000.00  0.00  70,000.00  0.00  0.00 100.00
8.11  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (110733) ร.ร.บ้านรามา (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  59,800.00  0.00  59,790.00  0.00  10.00 99.98
8.12  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (110734) ร.ร.บ้านแยะ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  59,800.00  0.00  59,800.00  0.00  0.00 100.00
8.13  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (110735) ร.ร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  59,800.00  0.00  59,800.00  0.00  0.00 100.00
8.14  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (110736) ร.ร.บ้านอีนอ (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  59,800.00  0.00  59,800.00  0.00  0.00 100.00
8.15  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) (110737) ร.ร.บ้านสาคร (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  59,800.00  0.00  59,800.00  0.00  0.00 100.00
8.16  โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 19 ชุด (110738) ร.ร.บ้านบลูกา (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  26,600.00  0.00  26,600.00  0.00  0.00 100.00
8.17  เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ2 (110739) ร.ร.วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (ง 241/ว5206 (ครั้งที่ 89) ครั้งที่ 27/2565 ลว. 9  ธ.ค. 2564) งบโรงเรียน  80,000.00  0.00  80,000.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,169,800.00  0.00 1,169,790.00 0.00 10.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336)
  ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (20004 360003 003)
  9. กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (65 50194)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ง 241/ศธ 04078.3602 ครั้งที่ 1 ลว. 16  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  286,000.00  286,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  286,000.00  286,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านความมั่นคง (0113)
  โครงการ : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (20004 130039 003)
  10. กิจกรรม : พื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (65 86186)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410027) ร.ร.น้ำตกปาโจ (วันครู 2501) (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501)  270,000.00  0.00  270,000.00  0.00  0.00 100.00
10.2  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410028) ร.ร.บ้านจะแลเกาะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.3  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410029) ร.ร.บ้านกลูบี (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกลูบี  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.4  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410030) ร.ร.บ้านปูลากาป๊ะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.5  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410031) ร.ร.อนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  492,500.00  0.00  492,500.00  0.00  0.00 100.00
10.6  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410032) ร.ร.วัดพนาสณฑ์ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดพนาสณฑ์  500,000.00  0.00  500,000.00  0.00  0.00 100.00
10.7  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410033) ร.ร.บ้านบือราเป๊ะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ  449,900.00  0.00  449,900.00  0.00  0.00 100.00
10.8  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410034) ร.ร.บ้านทรายขาว (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านทรายขาว  320,000.00  0.00  320,000.00  0.00  0.00 100.00
10.9  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410035) ร.ร.วัดกำแพง (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดกำแพง  499,900.00  0.00  499,900.00  0.00  0.00 100.00
10.10  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410036) ร.ร.วัดโคกโก (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดโคกโก  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.11  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410037) ร.ร.บ้านรามา (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านรามา  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.12  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410038) ร.ร.บ้านโต๊ะนอ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.13  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410039) ร.ร.บ้านบือเจ๊าะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.14  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410040) ร.ร.บ้านตะโละบาลอ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.15  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410041) ร.ร.บ้านปูซูตีฆอ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ  500,000.00  0.00  500,000.00  0.00  0.00 100.00
10.16  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410042) ร.ร.บ้านตันหยง (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตันหยง  487,000.00  0.00  487,000.00  0.00  0.00 100.00
10.17  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410043) ร.ร.บ้านฮูแตยือลอ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.18  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410044) ร.ร. บ้านมะยูง (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านมะยูง  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.19  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410045) ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.20  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410046) ร.ร.บ้านสาคร (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสาคร  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.21  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410047) ร.ร.บ้านบริจ๊ะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.22  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410048) ร.ร.บ้านกาบุ๊ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาบุ๊  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.23  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410049) ร.ร.บ้านสวนพลู (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสวนพลู  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.24  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410050) ร.ร.บ้านบลูกา (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบลูกา  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.25  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410051) ร.ร.บ้านซือเลาะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านซือเลาะ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.26  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410052) ร.ร.บ้านสายน้ำทิพย์ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.27  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410053) ร.ร.บ้านกูเล็ง (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกูเล็ง  449,500.00  0.00  449,500.00  0.00  0.00 100.00
10.28  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410054) ร.ร.บ้านกาแร (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาแร  370,000.00  0.00  370,000.00  0.00  0.00 100.00
10.29  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410055) ร.ร.บ้านนากอ (มะดากะอุทิศ) (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.30  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410056) ร.ร.บ้านลูโบ๊ะบาตู (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.31  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410057) ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา) (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.32  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410058) ร.ร.บ้านกาโดะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านกาโดะ  450,900.00  0.00  450,900.00  0.00  0.00 100.00
10.33  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410059) ร.ร.บ้านตามุง (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านตามุง  320,000.00  0.00  320,000.00  0.00  0.00 100.00
10.34  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410060) ร.ร.บ้านลาเมาะ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านลาเมาะ  400,000.00  0.00  400,000.00  0.00  0.00 100.00
10.35  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410061) ร.ร.บ้านบลูกาฮีเล (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.36  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410062) ร.ร.วัดลำภู (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดลําภู  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.37  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410063) ร.ร.วัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.38  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410064) ร.ร.บ้านปะลุกานากอ (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ  450,000.00  0.00  450,000.00  0.00  0.00 100.00
10.39  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410065) ร.ร.สว่างวัฒนา (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) โรงเรียนสว่างวัฒนา  390,000.00  0.00  390,000.00  0.00  0.00 100.00
10.40  ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410066) สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว5112 (76) ครั้งที่ 24/2565 ลว. 30  พ.ย. 2564) งบสำนักงาน  760,000.00  0.00  760,000.00  0.00  0.00 100.00
10.41  เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (ง 241/ศธ 04078.3600 ครั้งที่ 1 ลว. 16  ก.ย. 2565) งบสำนักงาน  154,000.00  154,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  17,713,700.00  154,000.00 17,559,700.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : งบกลาง (90909)
  เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909 62001200 0000291)
  11. กิจกรรม : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (0000291)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว3455 (ครั้งที่ 11) ครั้งที่ 185/2565 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  469,800.00  0.00  469,800.00  0.00  0.00 100.00
11.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านปะลุกาแปเราะ (ง 241/ว3455 (ครั้งที่ 11) ครั้งที่ 185/2565 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ  308,200.00  308,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.3  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านแยะ (ง 241/ว3455 (ครั้งที่ 11) ครั้งที่ 185/2565 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านแยะ  530,400.00  0.00  530,400.00  0.00  0.00 100.00
11.4  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร. บ้านอีนอ (ง 241/ว3455 (ครั้งที่ 11) ครั้งที่ 185/2565 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านอีนอ  48,000.00  48,000.00  0.00  0.00  0.00 100.00
11.5  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านฮูแตทูวอ (ง 241/ว3455 (ครั้งที่ 11) ครั้งที่ 185/2565 ลว. 29  ส.ค. 2565) โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ  54,500.00  54,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  1,410,900.00  410,700.00 1,000,200.00 0.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : งบกลาง (90909)
  เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909 62001200 0000291)
  12. กิจกรรม : เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (0000880)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านหัวเขา (ง 241/ว4485 (ครั้งที่ 17) ครั้งที่ 192/2565 ลว. 29  ก.ย. 2565) โรงเรียนบ้านหัวเขา  34,500.00  34,500.00  0.00  0.00  0.00 100.00
12.2  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยธรรมชาติ ร.ร.บ้านรามา (ง 241/ว4485 (ครั้งที่ 17) ครั้งที่ 192/2565 ลว. 29  ก.ย. 2565) โรงเรียนบ้านรามา  436,200.00  436,200.00  0.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  470,700.00  470,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  88,592,900.00  14,343,000.00 74,249,405.16 0.00 494.84 100.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved