สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ก โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  งบประมาณ 3,679,600.00 บาท เบิกจ่าย 3,679,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านยะบะ 3,679,600.00 7  พ.ย. 2566
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด3 735,920.00 7  พ.ย. 2566
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด4 1,287,860.00 8  พ.ย. 2566
4 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด5 1,287,860.00 18  ธ.ค. 2566
5 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย 367,960.00 5  ม.ค. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved