รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2565
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  100,000.00  41,810.00  58,190.00 41.81
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  20,000.00  16,840.00  3,160.00 84.20
.4  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  92,000.00  78,000.82  13,999.18 84.78
.5  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  6,000.00  3,500.00  2,500.00 58.33
.6  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  180,000.00  100,310.10  79,689.90 55.73
.7  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  125,000.00  46,175.00  78,825.00 36.94
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  160,000.00  68,460.00  91,540.00 42.79
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  20,000.00  2,000.00  18,000.00 10.00
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  220,000.00  67,611.93  152,388.07 30.73
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  500,000.00  217,950.29  282,049.71 43.59
.12  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  200,000.00  100,177.14  99,822.86 50.09
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  650,000.00  388,649.98  261,350.02 59.79
.14  โครงการ : ค่าน้ำประปา  10,000.00  4,330.72  5,669.28 43.31
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  70,000.00  43,528.11  26,471.89 62.18
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  80,000.00  51,636.00  28,364.00 64.55
.17  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  50,000.00  1,200.00  48,800.00 2.40
.18  โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่  8,040.00  8,040.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  113,294.00  0.00  113,294.00 0.00
.20  โครงการ : พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและการคิดคำนวณ  40,860.00  40,860.00  0.00 100.00
.21  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส  11,480.00  11,480.00  0.00 100.00
.22  โครงการ : พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา  4,200.00  4,200.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  11,270.00  5,625.00  5,645.00 49.91
.24  โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  488,269.00  483,059.00  5,210.00 98.93
.25  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  131,990.00  47,090.00  84,900.00 35.68
.26  โครงการ : โรงเรียนเมืองนราธิวาส  15,000.00  15,000.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : โรงเรียนบ้านบางมะนาว  15,000.00  15,000.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : การประเมินความสามารถของผู้เรียนปีการศึกษา 2564  98,112.00  94,684.00  3,428.00 96.51
.29  โครงการ : ส่งเสริมประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค  15,090.00  0.00  15,090.00 0.00
.30  โครงการ : ลดขยะสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.31  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  12,655.00  4,080.00  8,575.00 32.24
.32  โครงการ : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  12,075.00  455.00  11,620.00 3.77
.33  โครงการ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ  20,185.00  15,720.00  4,465.00 77.88
.34  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ(ภาค ก)สำหรับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  3,300.00  0.00  3,300.00 0.00
.35  โครงการ : ค่าจัดทำโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  6,180.00  0.00  6,180.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,500,000.00 1,977,473.09 1,522,526.91 56.50

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved