รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2565
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  45,000.00  0.00  45,000.00 0.00
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  75,000.00  0.00  75,000.00 0.00
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.4  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  0.00  0.00  0.00 0.00
.5  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมอลฝอย  3,000.00  500.00  2,500.00 16.67
.6  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  100,000.00  0.00  100,000.00 0.00
.7  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  75,000.00  2,753.00  72,247.00 3.67
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  250,000.00  4,620.00  245,380.00 1.85
.12  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  100,000.00  1,146.84  98,853.16 1.15
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  400,000.00  102,457.95  297,542.05 25.61
.14  โครงการ : ค่าน้ำประปา  5,000.00  1,558.46  3,441.54 31.17
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  35,000.00  11,211.21  23,788.79 32.03
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  25,000.00  9,069.00  15,931.00 36.28
.17  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  25,000.00  0.00  25,000.00 0.00
.18  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  26,510.00  0.00  26,510.00 0.00
.19  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  100,000.00  0.00  100,000.00 0.00
.20  โครงการ : พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและการคิดคำนวณ (นางสาวศิรประภา เซ้งเถียร)  42,050.00  0.00  42,050.00 0.00
.21  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส (นางสาวฮานีดา เมาะมิง)  12,500.00  8,550.00  3,950.00 68.40
.22  โครงการ : พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา (นายนิอับดุลรอมัน มุหะ)  4,200.00  0.00  4,200.00 0.00
.23  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนดยบายและแผน  11,890.00  3,315.00  8,575.00 27.88
.24  โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  501,750.00  0.00  501,750.00 0.00
.25  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  23,100.00  0.00  23,100.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,000,000.00 145,181.46 1,854,818.54 7.26

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved