รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  37,960.00  12,040.00 75.92
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  0.00  0.00  0.00 0.00
.3  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  0.00  0.00  0.00 0.00
.4  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  202,000.00  0.00  202,000.00 0.00
.5  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  0.00  0.00  0.00 0.00
.6  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  3,000.00  1,500.00  1,500.00 50.00
.7  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  129,500.00  98,522.00  30,978.00 76.08
.8  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  50,000.00  28,944.00  21,056.00 57.89
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  150,000.00  20,900.00  129,100.00 13.93
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  40,000.00  3,600.00  36,400.00 9.00
.11  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  100,000.00  64,654.69  35,345.31 64.65
.12  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  300,000.00  20,618.00  279,382.00 6.87
.13  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  100,000.00  70,944.17  29,055.83 70.94
.14  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  500,000.00  210,006.88  289,993.12 42.00
.15  โครงการ : ค่าน้ำประปา  17,500.00  13,478.47  4,021.53 77.02
.16  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  40,000.00  18,759.81  21,240.19 46.90
.17  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  40,000.00  27,388.00  12,612.00 68.47
.18  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  25,000.00  5,955.00  19,045.00 23.82
.19  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  18,395.00  14,360.00  4,035.00 78.06
.20  โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทตามแนวทางการบริหารในยุค Education Thailand 4.0  179,090.00  14,270.00  164,820.00 7.97
.21  โครงการ : จัดงานเนื่องในวันสำคัญทางลูกเสือ  52,200.00  29,050.00  23,150.00 55.65
.22  โครงการ : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นนักธุรกิจน้อย  13,160.00  4,550.00  8,610.00 34.57
.23  โครงการ : การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถานศึกษาพร้อมรับมือกับภัยทุกรูปแบบ  62,540.00  7,200.00  55,340.00 11.51
.24  โครงการ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  14,290.00  0.00  14,290.00 0.00
.25  โครงการ : การประเมินความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565  125,570.00  0.00  125,570.00 0.00
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  60,790.00  17,100.00  43,690.00 28.13
.27  โครงการ : พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning loss)  4,550.00  0.00  4,550.00 0.00
.28  โครงการ : พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  7,600.00  0.00  7,600.00 0.00
.29  โครงการ : ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  33,120.00  1,800.00  31,320.00 5.43
.30  โครงการ : พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  20,250.00  19,750.00  500.00 97.53
.31  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  493,520.00  493,520.00  0.00 100.00
.32  โครงการ : ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  55,740.00  55,740.00  0.00 100.00
.33  โครงการ : คัดแยกขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน  3,325.00  0.00  3,325.00 0.00
.34  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  54,440.00  455.00  53,985.00 0.84
.35  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์  36,520.00  0.00  36,520.00 0.00
.36  โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  17,900.00  0.00  17,900.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,000,000.00 1,281,026.02 1,718,973.98 42.70

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved