สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  185,000.00  119,700.00  65,300.00 64.70
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  0.00  0.00  0.00 0.00
.3  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  80,000.00  10,000.00 88.89
.4  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  6,000.00  4,000.00  2,000.00 66.67
.5  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  247,721.00  174,181.00  73,540.00 70.31
.6  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  185,000.00  147,851.00  37,149.00 79.92
.7  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  107,000.00  24,500.00  82,500.00 22.90
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  9,010.00  9,010.00  0.00 100.00
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  230,000.00  167,303.59  62,696.41 72.74
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  471,625.00  431,155.00  40,470.00 91.42
.11  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  220,000.00  143,579.01  76,420.99 65.26
.12  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  825,000.00  507,496.98  317,503.02 61.51
.13  โครงการ : ค่าน้ำประปา  67,750.00  41,624.18  26,125.82 61.44
.14  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  90,000.00  56,785.71  33,214.29 63.10
.15  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  65,000.00  43,841.00  21,159.00 67.45
.16  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  15,000.00  7,455.00  7,545.00 49.70
.17  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.18  โครงการ : การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  383,501.80  383,501.80  0.00 100.00
.19  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  325,290.00  325,290.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  19,900.00  14,300.00  5,600.00 71.86
.21  โครงการ : งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  138,162.20  0.00  138,162.20 0.00
.22  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566  11,715.00  11,715.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตจชต.สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1  20,100.00  20,100.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : เสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  14,160.00  14,160.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  8,520.00  8,520.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดนราธิวาส  25,650.00  25,650.00  0.00 100.00
.29  โครงการ : ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้  8,575.00  4,190.00  4,385.00 48.86
.30  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง ตามแนวทาง PISA (PISA 2025)  3,350.00  3,350.00  0.00 100.00
.31  โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร  7,200.00  3,600.00  3,600.00 50.00
.32  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา  5,215.00  5,215.00  0.00 100.00
.33  โครงการ : เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  21,000.00  13,500.00  7,500.00 64.29
.34  โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  12,340.00  12,340.00  0.00 100.00
.35  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  2,000.00  2,000.00  0.00 100.00
.36  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตจชต.สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1  15,600.00  15,600.00  0.00 100.00
.37  โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2567  31,160.00  0.00  31,160.00 0.00
.38  โครงการ : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG Model เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นนักธุรกิจน้อย  3,500.00  0.00  3,500.00 0.00
.39  โครงการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ปีงบประมาณ 2567  4,800.00  0.00  4,800.00 0.00
.40  โครงการ : การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  4,350.00  0.00  4,350.00 0.00
.41  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning  9,855.00  0.00  9,855.00 0.00
.42  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญารายบุคคล  34,000.00  30,200.00  3,800.00 88.82
.43  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  9,200.00  0.00  9,200.00 0.00
.44  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  4,850.00  0.00  4,850.00 0.00
.45  โครงการ : การขับเคลื่อนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  5,580.00  0.00  5,580.00 0.00
.46  โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  36,320.00  32,870.00  3,450.00 90.50
.47  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนบ้านโคกตีเต เพื่อปรับปรุงห้องสุขาและสภาพแวดล้อมของห้องสุขา  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,000,000.00 2,894,584.27 1,105,415.73 72.36

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved