สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  115,000.00  49,655.00  65,345.00 43.18
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  0.00  0.00  0.00 0.00
.3  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  0.00  90,000.00 0.00
.4  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  4,500.00  2,000.00  2,500.00 44.44
.5  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  140,000.00  55,253.00  84,747.00 39.47
.6  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  110,000.00  65,326.00  44,674.00 59.39
.7  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  57,000.00  0.00  57,000.00 0.00
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  9,010.00  9,010.00  0.00 100.00
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  230,000.00  75,820.88  154,179.12 32.97
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  271,000.00  120,340.00  150,660.00 44.41
.11  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  160,000.00  69,317.47  90,682.53 43.32
.12  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  680,000.00  271,241.53  408,758.47 39.89
.13  โครงการ : ค่าน้ำประปา  57,750.00  20,936.80  36,813.20 36.25
.14  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  60,000.00  29,387.14  30,612.86 48.98
.15  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  65,000.00  21,854.00  43,146.00 33.62
.16  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  15,000.00  5,955.00  9,045.00 39.70
.17  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.18  โครงการ : การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  383,501.80  0.00  383,501.80 0.00
.19  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  325,290.00  319,815.00  5,475.00 98.32
.20  โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  19,900.00  12,970.00  6,930.00 65.18
.21  โครงการ : งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  87,403.20  0.00  87,403.20 0.00
.22  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และประจำปี 2566  11,715.00  11,715.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบภาค ก ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในเขตจชต.สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1  20,100.00  20,100.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : เสริมสร้างความรู้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  14,160.00  14,160.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  13,320.00  0.00  13,320.00 0.00
.28  โครงการ : การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดนราธิวาส  25,650.00  0.00  25,650.00 0.00
.29  โครงการ : ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้  8,575.00  0.00  8,575.00 0.00
.30  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง ตามแนวทาง PISA (PISA 2025)  3,500.00  0.00  3,500.00 0.00
.31  โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร  7,200.00  0.00  7,200.00 0.00
.32  โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา  5,425.00  0.00  5,425.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  3,000,000.00 1,184,856.82 1,815,143.18 39.50

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved