รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2567
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  50,000.00  19,215.00  30,785.00 38.43
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.3  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  0.00  90,000.00 0.00
.4  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  3,000.00  500.00  2,500.00 16.67
.5  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  60,000.00  16,620.00  43,380.00 27.70
.6  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  60,000.00  38,867.00  21,133.00 64.78
.7  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  15,000.00  0.00  15,000.00 0.00
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  0.00  0.00  0.00 0.00
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  150,000.00  65,832.05  84,167.95 43.89
.10  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  100,000.00  15,010.00  84,990.00 15.01
.11  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  50,000.00  36,826.66  13,173.34 73.65
.12  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  400,000.00  0.00  400,000.00 0.00
.13  โครงการ : ค่าน้ำประปา  39,050.00  7,766.38  31,283.62 19.89
.14  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  40,000.00  7,873.32  32,126.68 19.68
.15  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  50,000.00  0.00  50,000.00 0.00
.16  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  15,000.00  5,955.00  9,045.00 39.70
.17  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.18  โครงการ : การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุสำหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  418,050.00  0.00  418,050.00 0.00
.19  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  330,000.00  222,500.00  107,500.00 67.42
.20  โครงการ : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  19,900.00  12,700.00  7,200.00 63.82
.21  โครงการ : งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย  90,000.00  0.00  90,000.00 0.00
.22  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
.23  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,000,000.00 454,665.41 1,545,334.59 22.73

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved