รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  100,000.00  86,670.00  13,330.00 86.67
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.3  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  0.00  0.00  0.00 0.00
.4  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  351,915.76  0.00  351,915.76 0.00
.5  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  90,000.00  81,999.00  8,001.00 91.11
.6  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  4,500.00  3,500.00  1,000.00 77.78
.7  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  194,250.00  177,438.00  16,812.00 91.35
.8  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  100,000.00  89,770.00  10,230.00 89.77
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  150,000.00  31,990.00  118,010.00 21.33
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  40,000.00  3,600.00  36,400.00 9.00
.11  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  140,000.00  89,145.03  50,854.97 63.68
.12  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  270,000.00  260,561.00  9,439.00 96.50
.13  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  200,000.00  135,352.59  64,647.41 67.68
.14  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  750,000.00  622,263.09  127,736.91 82.97
.15  โครงการ : ค่าน้ำประปา  87,500.00  58,694.49  28,805.51 67.08
.16  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  80,000.00  45,771.38  34,228.62 57.21
.17  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  80,000.00  68,735.00  11,265.00 85.92
.18  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  37,500.00  7,455.00  30,045.00 19.88
.19  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  18,395.00  16,425.00  1,970.00 89.29
.20  โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทตามแนวทางการบริหารในยุค Education Thailand 4.0  179,090.00  85,395.00  93,695.00 47.68
.21  โครงการ : จัดงานเนื่องในวันสำคัญทางลูกเสือ  52,200.00  27,550.00  24,650.00 52.78
.22  โครงการ : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การเป็นนักธุรกิจน้อย  12,780.00  12,780.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สถานศึกษาพร้อมรับมือกับภัยทุกรูปแบบ  58,620.00  50,120.00  8,500.00 85.50
.24  โครงการ : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  14,290.00  2,770.00  11,520.00 19.38
.25  โครงการ : การประเมินความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2565  125,324.24  125,324.24  0.00 100.00
.26  โครงการ : พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  60,790.00  24,626.00  36,164.00 40.51
.27  โครงการ : พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทย เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning loss)  4,550.00  0.00  4,550.00 0.00
.28  โครงการ : พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  7,600.00  7,600.00  0.00 100.00
.29  โครงการ : ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  33,120.00  33,120.00  0.00 100.00
.30  โครงการ : พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านอิสลามศึกษา (I-NET)  19,750.00  19,750.00  0.00 100.00
.31  โครงการ : แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  311,080.00  311,080.00  0.00 100.00
.32  โครงการ : ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  51,936.00  51,936.00  0.00 100.00
.33  โครงการ : คัดแยกขยะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน  3,325.00  0.00  3,325.00 0.00
.34  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  54,440.00  6,920.00  47,520.00 12.71
.35  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์  36,520.00  35,992.00  528.00 98.55
.36  โครงการ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา  17,900.00  13,750.00  4,150.00 76.82
.37  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบและป้ายไวนิลเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70  5,624.00  5,624.00  0.00 100.00
.38  โครงการ : จัดสรรให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)  38,000.00  38,000.00  0.00 100.00
.39  โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย  35,900.00  0.00  35,900.00 0.00
.40  โครงการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  75,480.00  71,040.00  4,440.00 94.12
.41  โครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนในสถานศึกษา  66,660.00  45,610.00  21,050.00 68.42
.42  โครงการ : ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ  18,960.00  18,960.00  0.00 100.00
.43  โครงการ : ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  2,000.00  2,000.00  0.00 100.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,000,000.00 2,769,316.82 1,230,683.18 69.23

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved