รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2565
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  โครงการ : ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.2  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน  65,565.00  65,565.00  0.00 100.00
.3  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  18,870.00  18,870.00  0.00 100.00
.4  โครงการ : ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน  82,086.08  82,086.08  0.00 100.00
.5  โครงการ : ค่ากำจัดขยะมูลฝอย  6,000.00  6,000.00  0.00 100.00
.6  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  255,908.57  255,908.57  0.00 100.00
.7  โครงการ : ค่าจ้างถ่ายเอกสาร  98,659.00  98,659.00  0.00 100.00
.8  โครงการ : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  194,330.00  194,330.00  0.00 100.00
.9  โครงการ : ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  73,048.00  73,048.00  0.00 100.00
.10  โครงการ : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  181,772.40  181,772.40  -0.00 100.00
.11  โครงการ : ค่าวัสดุสำนักงาน  679,511.29  679,511.29  0.00 100.00
.12  โครงการ : ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง  196,732.25  196,732.25  0.00 100.00
.13  โครงการ : ค่าไฟฟ้า  784,217.73  784,217.73  -0.00 100.00
.14  โครงการ : ค่าน้ำประปา  32,190.10  32,190.10  0.00 100.00
.15  โครงการ : ค่าโทรศัพท์  75,091.72  75,091.72  0.00 100.00
.16  โครงการ : ค่าไปรษณีย์  76,133.00  76,133.00  0.00 100.00
.17  โครงการ : ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  31,437.70  31,437.70  0.00 100.00
.18  โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่  8,040.00  8,040.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : ยังไม่จัดสรร  300,153.16  300,153.16  0.00 100.00
.20  โครงการ : พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยและการคิดคำนวณ  40,860.00  40,860.00  0.00 100.00
.21  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส  11,480.00  11,480.00  0.00 100.00
.22  โครงการ : พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา  4,200.00  4,200.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการดำเนินงานตามนโยบายและแผน  6,535.00  6,535.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  541,535.00  541,535.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  102,760.00  102,760.00  0.00 100.00
.26  โครงการ : โรงเรียนเมืองนราธิวาส  15,000.00  15,000.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : โรงเรียนบ้านบางมะนาว  15,000.00  15,000.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : การประเมินความสามารถของผู้เรียนปีการศึกษา 2564  94,684.00  94,684.00  0.00 100.00
.29  โครงการ : ส่งเสริมประชากรวัยเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเสมอภาค  13,560.00  13,560.00  0.00 100.00
.30  โครงการ : ลดขยะสร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  8,240.00  8,240.00  0.00 100.00
.31  โครงการ : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา  4,885.00  4,885.00  0.00 100.00
.32  โครงการ : ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  4,970.00  4,970.00  0.00 100.00
.33  โครงการ : ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ  19,070.00  19,070.00  0.00 100.00
.34  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ(ภาค ก)สำหรับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  3,300.00  3,300.00  0.00 100.00
.35  โครงการ : ค่าจัดทำโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนที่เปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  6,180.00  6,180.00  0.00 100.00
.36  โครงการ : ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกรณีเกษียณอายุราชการ และยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  12,920.00  12,920.00  0.00 100.00
.37  โครงการ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.38  โครงการ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.39  โครงการ : ค่าจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลประราชทาน  2,000.00  2,000.00  0.00 100.00
.40  โครงการ : พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน  10,835.00  10,835.00  0.00 100.00
.41  โครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  69,250.00  69,250.00  0.00 100.00
.42  โครงการ : ค่าจ้างรถดูดสิ่งปฏิกูล  700.00  700.00  0.00 100.00
.43  โครงการ : โรงเรียนบ้านหัวเขา  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.44  โครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2565  4,590.00  4,590.00  0.00 100.00
.45  โครงการ : โรงเรียนบ้านเปล  25,000.00  25,000.00  0.00 100.00
.46  โครงการ : พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ยุค Thailand 4.0  307,700.00  307,700.00  0.00 100.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved