รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000017)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (0011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  369,000.00  0.00  0.00  369,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,854,225.00  0.00  0.00  1,854,225.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (4 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  110,700.00  0.00  0.00  110,700.00  0.00 100.00
1.4  เงินสมทบเพิ่มพิเศษค่าจ้างผู้ปฏิบัติานให้ราชการสำรหับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ง 241/.. ครั้งที่ 10/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  25,785.00  0.00  0.00  25,785.00  0.00 100.00
1.5  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว5145 (ครั้ง 63) ครั้งที่ 25/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,041,480.00  0.00  0.00  970,389.10  71,090.90 93.17
1.6  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  354,015.00  0.00  0.00  354,015.00  0.00 100.00
1.7  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566  (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  77,000.00  0.00  0.00  76,860.00  140.00 99.82
1.8  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,894,000.00  0.00  0.00  1,893,045.00  955.00 99.95
- รวม  5,726,205.00  0.00 0.00 5,654,019.10 72,185.90 98.74  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000011)
  2. กิจกรรม : อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (0010500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  22,400.00  0.00  0.00  22,400.00  0.00 100.00
2.2  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านบางมะนาว (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  11,520.00  0.00  0.00  11,520.00  0.00 100.00
2.3  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  11,520.00  0.00  0.00  11,520.00  0.00 100.00
2.4  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  5,760.00  0.00  0.00  5,760.00  0.00 100.00
2.5  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านปลักปลา  5,760.00  0.00  0.00  5,760.00  0.00 100.00
2.6  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  23,040.00  0.00  0.00  23,040.00  0.00 100.00
- รวม  80,000.00  0.00 0.00 80,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000015)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับภาคใต้) (0011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
3.2  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.4  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
3.5  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
3.6  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4879 (ครั้งที่ 18) ครั้งที่ 9/2566 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,985,000.00  0.00  0.00  5,985,000.00  0.00 100.00
3.7  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4947 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 11/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,348,000.00  0.00  0.00  3,348,000.00  0.00 100.00
3.8  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4995 (33) ครั้งที่ 15/2566 ลว. 2  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,340,000.00  0.00  0.00  2,340,000.00  0.00 100.00
3.9  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 (ง 241/ว227 (ครั้งที่ 217) ครั้งที่ 60/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,348,000.00  0.00  0.00  2,232,000.00  1,116,000.00 66.67
3.10  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ง 241/ว251 (ครั้งที่ 234) ครั้งที่ 64/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,958,790.00  0.00  0.00  3,963,790.30  1,994,999.70 66.52
3.11  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  180,000.00  0.00  0.00  90,000.00  90,000.00 50.00
3.12  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร. บ้านยี่งอ (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  60,000.00  0.00  0.00  30,000.00  30,000.00 50.00
3.13  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  120,000.00  0.00  0.00  60,000.00  60,000.00 50.00
3.14  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  156,000.00  0.00  0.00  73,655.53  82,344.47 47.22
3.15  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  180,000.00  0.00  0.00  90,000.00  90,000.00 50.00
3.16  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 (ง 241/ว526 (ครั้งที่ 301) ครั้งที่ 75/2566 ลว. 13  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,314,950.00  0.00  0.00  1,982,446.24  332,503.76 85.64
- รวม  24,512,740.00  0.00 0.00 20,716,892.07 3,795,847.93 84.51  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000025)
  4. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (9677800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ง 241/ว4953 (ครั้งที่ 19) ครั้งที่ 12/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  0.00  0.00  2,638.00  2,362.00 52.76
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 2,638.00 2,362.00 52.76  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (8619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566) (ง 241/ว4954 (ครั้งที่ 27) ครั้งที่ 13/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  113,333.34  56,666.66 66.67
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 113,333.34 56,666.66 66.67  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000004)
  6. กิจกรรม : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (0004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในกา (ง 241/ว5005 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 17/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,460.00  440.00 93.62
6.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา่มบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป  (ง 241/ว259 (ครั้งที่ 225) ครั้งที่ 61/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  16,010.00  0.00  0.00  7,491.60  8,518.40 46.79
- รวม  22,910.00  0.00 0.00 13,951.60 8,958.40 60.90  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000014)
  7. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงนให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับเด็กพิการ (0011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว5142 (ครั้งที่ ่59) ครั้งที่ 23/2566 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,961,280.00  0.00  0.00  1,723,320.00  237,960.00 87.87
- รวม  1,961,280.00  0.00 0.00 1,723,320.00 237,960.00 87.87  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000012)
  8. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (6686181000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face) ระหว่างวันที่ 21-24  (ง 241/ว5470 (ครั้งที่ 102) ครั้งที่ 32/2566 ลว. 1  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,490.00  410.00 94.06
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,490.00 410.00 94.06  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 005 000004)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (6652039000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวีนที่ 7-9 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว5854 (ครั้งที่ 159) ครั้งที่ 42/2566 ลว. 27  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,400.00  0.00  0.00  6,304.00  96.00 98.50
- รวม  6,400.00  0.00 0.00 6,304.00 96.00 98.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 005 000001)
  10. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ ปี 2566 (ง 241/ว60 (ครั้งที่ 179) ครั้งที่ 46/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  15,200.00  0.00  0.00  0.00  15,200.00 0.00
- รวม  15,200.00  0.00 0.00 0.00 15,200.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 005 000007)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (8617900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านค่าย) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านค่าย  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
11.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านทำเนียบ) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  7,300.00  0.00  0.00  5,380.00  1,920.00 73.70
11.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านบางมะนาว) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านเปล) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเปล  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านโคกสยาม) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกสยา  7,300.00  0.00  0.00  5,740.78  1,559.22 78.64
11.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านปลักปลา) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปลักปลา  7,300.00  0.00  0.00  7,091.00  209.00 97.14
11.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านโคกศิลา) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  7,300.00  0.00  0.00  5,941.38  1,358.62 81.39
11.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  7,300.00  0.00  0.00  5,317.00  1,983.00 72.84
11.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านหัวเขา) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านหัวเขา  7,300.00  0.00  0.00  6,665.00  635.00 91.30
11.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านธรรมเจริญ) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  7,300.00  0.00  0.00  6,485.00  815.00 88.84
11.12  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.13  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านปาหนัน) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปาหนัน  7,300.00  0.00  0.00  6,585.00  715.00 90.21
11.14  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านป่าไผ่) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  7,300.00  0.00  0.00  4,320.80  2,979.20 59.19
11.15  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (สพป.นราธิวาส เขต 1) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  7,300.00  0.00  0.00  4,080.00  3,220.00 55.89
11.16  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้ารับเสด็๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็๗พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว604 (ครั้งที่ 311) ครั้งที่ 78/2566 ลว. 15  ก.พ. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  3,840.00  0.00  0.00  3,840.00  0.00 100.00
- รวม  113,840.00  0.00 0.00 98,445.96 15,394.04 86.48  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000024)
  12. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมย่อย คืนครุให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (0011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,869,225.00  0.00  0.00  2,869,225.00  0.00 100.00
12.2  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,971,000.00  0.00  0.00  1,292,142.86  678,857.14 65.56
12.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (64 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2566 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,952,000.00  0.00  0.00  2,952,000.00  0.00 100.00
12.4  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (75 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2566 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,025,000.00  0.00  0.00  2,025,000.00  0.00 100.00
- รวม  9,817,225.00  0.00 0.00 9,138,367.86 678,857.14 93.09  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000012)
  13. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (0010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการและประเมินรับตราพระราชทาน (ง 241/ว207 (ครั้งที่ 205) ครั้งที่ 56/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  15,000.00  0.00  0.00  0.00  15,000.00 0.00
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  (ง 241/ว205 (ครั้งที่ 213) ครั้งที่ 57/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  9,200.00  0.00  0.00  9,200.00  0.00 100.00
13.3  ค่าใช้จ่ายในการฝึก่อบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว317 (ครั้งที่ 248) ครั้งที่ 67/2566 ลว. 27  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  15,000.00  0.00  0.00  10,300.00  4,700.00 68.67
13.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มีน (ง 241/ว956 (ครั้งที่ 369) ครั้งที่ 87/2566 ลว. 8  มี.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  49,200.00  0.00 0.00 19,500.00 29,700.00 39.63  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000011)
  14. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (8617600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว197 (ครั้งที่ 214) ครั้งที่ 58/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  5,200.00  0.00  0.00  0.00  5,200.00 0.00
- รวม  5,200.00  0.00 0.00 0.00 5,200.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000001)
  15. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (0001800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว829 (ครั้งที่ 355) ครั้งที่ 86/2566 ลว. 1  มี.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  7,500.00  0.00  0.00  0.00  7,500.00 0.00
15.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (ง 241/ว829 (ครั้งที่ 355) ครั้งที่ 86/2566 ลว. 1  มี.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  7,500.00  0.00  0.00  0.00  7,500.00 0.00
- รวม  15,000.00  0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004 060036 005 000002)
  16. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (6657455000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
16.2  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่พญา (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านไร่พญา  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.3  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
16.4  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านทอน (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านทอน  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.5  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านแคนา (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านแคนา  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.6  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.7  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดโคกโก (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนวัดโคกโก  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
16.8  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
16.9  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
16.10  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.11  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านสวนพลู (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านสวนพลู  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.12  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.13  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
16.14  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
16.15  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
16.16  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  2,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000.00 0.00
- รวม  40,000.00  0.00 0.00 16,000.00 24,000.00 40.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  42,547,100.00  0.00 0.00 37,589,261.93 4,957,838.07 88.35  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved