รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000017)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (0011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  369,000.00  0.00  0.00  369,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,854,225.00  0.00  0.00  1,854,225.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (4 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  110,700.00  0.00  0.00  110,700.00  0.00 100.00
1.4  เงินสมทบเพิ่มพิเศษค่าจ้างผู้ปฏิบัติานให้ราชการสำรหับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ง 241/.. ครั้งที่ 10/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  25,785.00  0.00  0.00  25,785.00  0.00 100.00
1.5  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว5145 (ครั้ง 63) ครั้งที่ 25/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,041,480.00  0.00  0.00  1,041,480.00  0.00 100.00
1.6  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  354,015.00  0.00  0.00  354,015.00  0.00 100.00
1.7  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566  (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  77,000.00  0.00  0.00  76,860.00  140.00 99.82
1.8  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,894,000.00  0.00  0.00  1,893,045.00  955.00 99.95
1.9  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนเมษายน 2566 - เดือนกรกฎาคม 2566) (ง 241/ว1168 (ครั้งที่ 414) ครั้งที่ 93/2566 ลว. 20  มี.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  631,200.00  0.00  0.00  631,200.00  0.00 100.00
1.10  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 (ง 241/ว1299 (ครั้งที่ 439) ครั้งที่ 98/2566 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  378,000.00  0.00  0.00  378,000.00  0.00 100.00
1.11  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 (ง 241/ว1299 (ครั้งที่ 439) ครั้งที่ 98/2566 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
1.12  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่้ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 (ง 241/ว1299 (ครั้งที่ 439) ครั้งที่ 98/2566 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,899,450.00  0.00  0.00  1,899,450.00  0.00 100.00
1.13  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนสิงหาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566) (ง 241/ว2687 (ครั้งที่ 647) ครั้งที่ 143/2566 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  315,600.00  0.00  0.00  210,241.36  105,358.64 66.62
1.14  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 (ง 241/ว2738 (ครั้งที่ 657) ครั้งที่ 147/2566 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  378,000.00  0.00  0.00  371,766.13  6,233.87 98.35
1.15  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคน (4 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566  (ง 241/ว2738 (ครั้งที่ 657) ครั้งที่ 147/2566 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  113,400.00  0.00  0.00  113,400.00  0.00 100.00
1.16  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่้ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566  (ง 241/ว2738 (ครั้งที่ 657) ครั้งที่ 147/2566 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,899,450.00  0.00  0.00  1,899,450.00  0.00 100.00
- รวม  11,454,705.00  0.00 0.00 11,342,017.49 112,687.51 99.02  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000011)
  2. กิจกรรม : อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (0010500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  22,400.00  0.00  0.00  22,400.00  0.00 100.00
2.2  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านบางมะนาว (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  11,520.00  0.00  0.00  11,520.00  0.00 100.00
2.3  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  11,520.00  0.00  0.00  11,520.00  0.00 100.00
2.4  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  5,760.00  0.00  0.00  5,760.00  0.00 100.00
2.5  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านปลักปลา  5,760.00  0.00  0.00  5,760.00  0.00 100.00
2.6  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  23,040.00  0.00  0.00  23,040.00  0.00 100.00
2.7  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว3869 (ครั้งที่ 848) ครั้งที่ 197/2566 ลว. 6  ก.ย. 2566) โรงเรียนบ้านค่าย  139,000.00  0.00  0.00  139,000.00  0.00 100.00
2.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว3869 (ครั้งที่ 848) ครั้งที่ 197/2566 ลว. 6  ก.ย. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  150,000.00  0.00  0.00  150,000.00  0.00 100.00
2.9  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.บ้านหัวเขา่ (ง 241/ว3869 (ครั้งที่ 848) ครั้งที่ 197/2566 ลว. 6  ก.ย. 2566) โรงเรียนบ้านหัวเขา  85,000.00  0.00  0.00  41,480.00  43,520.00 48.80
2.10  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ "งานวันลองกอง" ในงานของดีเมืองนรา ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว3869 (ครั้งที่ 848) ครั้งที่ 197/2566 ลว. 6  ก.ย. 2566) โรงเรียนบ้านปลักปลา  10,000.00  0.00  0.00  9,609.00  391.00 96.09
- รวม  464,000.00  0.00 0.00 420,089.00 43,911.00 90.54  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000015)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับภาคใต้) (0011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
3.2  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.4  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
3.5  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
3.6  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4879 (ครั้งที่ 18) ครั้งที่ 9/2566 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,985,000.00  0.00  0.00  5,985,000.00  0.00 100.00
3.7  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4947 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 11/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,348,000.00  0.00  0.00  3,348,000.00  0.00 100.00
3.8  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4995 (33) ครั้งที่ 15/2566 ลว. 2  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,340,000.00  0.00  0.00  2,340,000.00  0.00 100.00
3.9  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 (ง 241/ว227 (ครั้งที่ 217) ครั้งที่ 60/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,348,000.00  0.00  0.00  3,348,000.00  0.00 100.00
3.10  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ง 241/ว251 (ครั้งที่ 234) ครั้งที่ 64/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,958,790.00  0.00  0.00  5,958,790.00  0.00 100.00
3.11  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  180,000.00  0.00  0.00  180,000.00  0.00 100.00
3.12  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร. บ้านยี่งอ (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
3.13  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  120,000.00  0.00  0.00  120,000.00  0.00 100.00
3.14  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  156,000.00  0.00  0.00  151,655.53  4,344.47 97.22
3.15  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (มกราคม - เมษายน 2566) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว122 (ครั้งที่ 194) ครั้งที่ 50/2566 ลว. 12  ม.ค. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  180,000.00  0.00  0.00  180,000.00  0.00 100.00
3.16  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566 (ง 241/ว526 (ครั้งที่ 301) ครั้งที่ 75/2566 ลว. 13  ก.พ. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,314,950.00  0.00  0.00  2,314,950.00  0.00 100.00
3.17  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566  (ง 241/ว1817 (ครั้งที่ 501) ครั้งที่ 108/2566 ลว. 3  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,985,000.00  0.00  0.00  5,985,000.00  0.00 100.00
3.18  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา งวดที่ 3 งวดเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566  (ง 241/ว1821 (ครั้งที่ 502) ครั้งที่ 109/2566 ลว. 8  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,348,000.00  0.00  0.00  3,348,000.00  0.00 100.00
3.19  ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ง 241/ว1821 (ครั้งที่ 502) ครั้งที่ 109/2566 ลว. 8  พ.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,332,497.00  0.00  0.00  2,332,497.00  0.00 100.00
3.20  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว2247 (ครั้งที่ 570) ครั้งที่ 124/2566 ลว. 6  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  90,000.00  0.00  0.00  82,500.00  7,500.00 91.67
3.21  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว2247 (ครั้งที่ 570) ครั้งที่ 124/2566 ลว. 6  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  30,000.00  0.00  0.00  30,000.00  0.00 100.00
3.22  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว2247 (ครั้งที่ 570) ครั้งที่ 124/2566 ลว. 6  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  60,000.00  0.00  0.00  60,000.00  0.00 100.00
3.23  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว2247 (ครั้งที่ 570) ครั้งที่ 124/2566 ลว. 6  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  78,000.00  0.00  0.00  78,000.00  0.00 100.00
3.24  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว2247 (ครั้งที่ 570) ครั้งที่ 124/2566 ลว. 6  มิ.ย. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.25  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว2593 (ครั้งที่ 626) ครั้งที่ 137/2566 ลว. 30  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  132,580.65  2,419.35 98.21
3.26  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว2593 (ครั้งที่ 626) ครั้งที่ 137/2566 ลว. 30  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
3.27  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว2593 (ครั้งที่ 626) ครั้งที่ 137/2566 ลว. 30  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
3.28  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร. บ้านยะบะ (ง 241/ว2593 (ครั้งที่ 626) ครั้งที่ 137/2566 ลว. 30  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
3.29  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรกฎาคม - กันยายน 2566) ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว2593 (ครั้งที่ 626) ครั้งที่ 137/2566 ลว. 30  มิ.ย. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  125,016.13  9,983.87 92.60
3.30  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษาโครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 (ง 241/ว2705 (ครั้งที่ 652) ครั้งที่ 142/2566 ลว. 6  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,330,600.00  0.00  0.00  3,323,816.13  6,783.87 99.80
3.31  ค่าตอบแทนพิเศษค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ง 241/ว2952 (ครั้งที่ 691) ครั้งที่ 156/2566 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,313,064.00  0.00  0.00  2,271,692.73  41,371.27 98.21
3.32  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566 (ง 241/ว2740 (ครั้งทืี่ 659) ครั้งที่ 148/2566 ลว. 10  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,925,000.00  0.00  0.00  5,771,129.04  153,870.96 97.40
- รวม  48,616,901.00  0.00 0.00 48,390,627.21 226,273.79 99.53  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000025)
  4. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (9677800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ง 241/ว4953 (ครั้งที่ 19) ครั้งที่ 12/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  0.00  0.00  2,638.00  2,362.00 52.76
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 2,638.00 2,362.00 52.76  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (8619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566) (ง 241/ว4954 (ครั้งที่ 27) ครั้งที่ 13/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  147,400.00  0.00  0.00  147,333.34  66.66 99.95
5.2  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2566) (ง 241/ว1603 (ครั้งที่ 483) ครั้งที่ 104/2566 ลว. 24  เม.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  68,000.00  0.00  0.00  60,322.58  7,677.42 88.71
5.3  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2566) (ง 241/ว2666 (ครั้งที่ 640) ครั้งที่ 140/2566 ลว. 5  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  102,000.00  0.00  0.00  89,953.48  12,046.52 88.19
- รวม  317,400.00  0.00 0.00 297,609.40 19,790.60 93.76  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000004)
  6. กิจกรรม : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (0004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในกา (ง 241/ว5005 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 17/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,460.00  440.00 93.62
6.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา่มบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป  (ง 241/ว259 (ครั้งที่ 225) ครั้งที่ 61/2566 ลว. 25  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  16,010.00  0.00  0.00  16,009.60  0.40 100.00
6.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ร (ง 241/ว2075 (ครั้งที่ 554) ครั้งที่ 122/2566 ลว. 25  พ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  11,800.00  0.00  0.00  11,684.00  116.00 99.02
6.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์และการเขียนรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  (ง 241/ว2507 (ครั้งที่ 602) ครั้งที่ 132/2566 ลว. 23  มิ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  15,000.00  0.00  0.00  10,938.00  4,062.00 72.92
6.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลและจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 2 - 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียม รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี (ง 241/ว2533 (ครั้งที่ 609) ครั้งที่ 133/2566 ลว. 27  มิ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  16,600.00  0.00  0.00  9,252.00  7,348.00 55.73
6.6  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ง 241/ว2988 (ครั้งที่ 688) ครั้งที่ 158/2566 ลว. 20  ก.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  8,880.00  1,120.00 88.80
6.7  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว2988 (ครั้งที่ 688) ครั้งที่ 158/2566 ลว. 20  ก.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  7,000.00  0.00  0.00  5,990.00  1,010.00 85.57
- รวม  83,310.00  0.00 0.00 69,213.60 14,096.40 83.08  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000014)
  7. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงนให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับเด็กพิการ (0011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว5142 (ครั้งที่ ่59) ครั้งที่ 23/2566 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,961,280.00  0.00  0.00  1,961,280.00  0.00 100.00
7.2  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566) (ง 241/ว1349 (ครั้งที่ 450) ครั้งที่ 99/2566 ลว. 3  เม.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  968,400.00  0.00  0.00  968,400.00  0.00 100.00
7.3  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2566) (ง 241/ว...(ครั้งที่ 726) ครั้งที่ 163/2566 ลว. 25  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  794,322.00  0.00  0.00  629,799.68  164,522.32 79.29
- รวม  3,724,002.00  0.00 0.00 3,559,479.68 164,522.32 95.58  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000012)
  8. กิจกรรม : การพัฒนามาตรฐานระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (6686181000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบผสมผสาน (online และ face to face) ระหว่างวันที่ 21-24  (ง 241/ว5470 (ครั้งที่ 102) ครั้งที่ 32/2566 ลว. 1  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,490.00  410.00 94.06
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,490.00 410.00 94.06  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 005 000004)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (6652039000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม” สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวีนที่ 7-9 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อิน สาขาพระรามหก กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว5854 (ครั้งที่ 159) ครั้งที่ 42/2566 ลว. 27  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,400.00  0.00  0.00  6,304.00  96.00 98.50
- รวม  6,400.00  0.00 0.00 6,304.00 96.00 98.50  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 005 000001)
  10. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายไปเรียนรวมที่โรงเรียนคุณภาพ ปี 2566 (ง 241/ว60 (ครั้งที่ 179) ครั้งที่ 46/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  15,200.00  0.00  0.00  15,200.00  0.00 100.00
10.2  ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Asessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ง 241/ว1962 (ครั้งที่ 529) ครั้งที่ 117/2566 ลว. 16  พ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
- รวม  60,200.00  0.00 0.00 60,200.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 005 000007)
  11. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (8617900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านค่าย) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านค่าย  7,800.00  0.00  0.00  7,800.00  0.00 100.00
11.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านทำเนียบ) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทำเนียบ  7,300.00  0.00  0.00  5,380.00  1,920.00 73.70
11.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านบางมะนาว) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.5  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านเปล) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเปล  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านโคกสยาม) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกสยา  7,300.00  0.00  0.00  5,740.78  1,559.22 78.64
11.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านปลักปลา) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปลักปลา  7,300.00  0.00  0.00  7,091.00  209.00 97.14
11.8  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านโคกศิลา) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  7,300.00  0.00  0.00  5,941.38  1,358.62 81.39
11.9  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  7,300.00  0.00  0.00  5,317.00  1,983.00 72.84
11.10  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านหัวเขา) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านหัวเขา  7,300.00  0.00  0.00  6,665.00  635.00 91.30
11.11  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านธรรมเจริญ) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ  7,300.00  0.00  0.00  6,485.00  815.00 88.84
11.12  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  7,300.00  0.00  0.00  7,300.00  0.00 100.00
11.13  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านปาหนัน) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปาหนัน  7,300.00  0.00  0.00  6,585.00  715.00 90.21
11.14  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (บ้านป่าไผ่) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) โรงเรียนบ้านป่าไผ่  7,300.00  0.00  0.00  4,320.80  2,979.20 59.19
11.15  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี (สพป.นราธิวาส เขต 1) (ง 241/ว58 (ครั้งที่ 176) ครั้งที่ 45/2566 ลว. 9  ม.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  7,300.00  0.00  0.00  4,080.00  3,220.00 55.89
11.16  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้ารับเสด็๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็๗พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว604 (ครั้งที่ 311) ครั้งที่ 78/2566 ลว. 15  ก.พ. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  3,840.00  0.00  0.00  3,840.00  0.00 100.00
11.17  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว3099 (ครั้งที่ 719) ครั้งที่ 167/2566 ลว. 3  ส.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  7,500.00  0.00  0.00  7,500.00  0.00 100.00
- รวม  121,340.00  0.00 0.00 105,945.96 15,394.04 87.31  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000024)
  12. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมย่อย คืนครุให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (0011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,869,225.00  0.00  0.00  2,869,225.00  0.00 100.00
12.2  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 (ง 241/ว198 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 55/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,971,000.00  0.00  0.00  1,971,000.00  0.00 100.00
12.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (64 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2566 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,952,000.00  0.00  0.00  2,952,000.00  0.00 100.00
12.4  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (75 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2566 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,025,000.00  0.00  0.00  2,025,000.00  0.00 100.00
12.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 (ง 241/ว1299 (ครั้งที่ 439) ครั้งที่ 98/2566 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,929,500.00  0.00  0.00  2,929,500.00  0.00 100.00
12.6  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2566 (ง 241/ว1299 (ครั้งที่ 439) ครั้งที่ 98/2566 ลว. 30  มี.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,985,500.00  0.00  0.00  1,985,500.00  0.00 100.00
12.7  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2566) (ง 241/ว2524 (ครั้งที่ 612) ครั้งที่ 129/2566 ลว. 26  มิ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  75,000.00  0.00  0.00  75,000.00  0.00 100.00
12.8  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (62 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566 (ง 241/ว2738 (ครั้งที่ 657) ครั้งที่ 147/2566 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,906,450.00  0.00  0.00  2,868,445.71  38,004.29 98.69
12.9  ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (74 อัตรา) ครั้งที่ 4 เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2566 (ง 241/ว2738 (ครั้งที่ 657) ครั้งที่ 147/2566 ลว. 7  ก.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,989,600.00  0.00  0.00  1,989,600.00  0.00 100.00
- รวม  19,703,275.00  0.00 0.00 19,665,270.71 38,004.29 99.81  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000012)
  13. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (0010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการฝึกอบรมขั้นพื้นฐานน้ำและอากาศให้กับโรงเรียนในโครงการและประเมินรับตราพระราชทาน (ง 241/ว207 (ครั้งที่ 205) ครั้งที่ 56/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
13.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT)ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  (ง 241/ว205 (ครั้งที่ 213) ครั้งที่ 57/2566 ลว. 20  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  9,200.00  0.00  0.00  9,200.00  0.00 100.00
13.3  ค่าใช้จ่ายในการฝึก่อบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ และการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว317 (ครั้งที่ 248) ครั้งที่ 67/2566 ลว. 27  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  15,000.00  0.00  0.00  15,000.00  0.00 100.00
13.4  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มีน (ง 241/ว956 (ครั้งที่ 369) ครั้งที่ 87/2566 ลว. 8  มี.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
13.5  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขยายผลเนื้อหากิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) ให้กับโรงเรียนในโครงการฯ  (ง 241/ว1282 (ครั้งที่ 438) ครั้งที่ 97/2566 ลว. 29  มี.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  10,000.00  0.00 100.00
13.6  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 (ง 241/ว1479 (ครั้งที่ 472) ครั้งที่ 103/2566 ลว. 12  เม.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  16,000.00  0.00  0.00  16,000.00  0.00 100.00
13.7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแสงเดือน แสงเทียน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธดภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังวหวัดปทุมธานี (ง 241/ว2955 (ครั้งที่ 683) ครั้งที่ 154/2566 ลว. 18  ก.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
13.8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านทรายขาว (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านทรายขาว  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.9  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.10  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านเปล (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเปล  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.11  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.12  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านปูตะ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปูตะ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.13  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านแยะ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านแยะ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.14  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.15  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.16  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.17  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านตันหยง (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านตันหยง  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.18  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านบูุเกะสูดอ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.19  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู  3,000.00  0.00  0.00  0.00  3,000.00 0.00
13.20  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.21  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านกูยิ (รือเสาะ) (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกูยิ(รือเสาะ)  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.22  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.23  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.24  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านดือแยหะยี  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.25  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.26  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านลาเวง (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านลาเวง  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
13.27  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 โรงเรียนบ้านกลูบี (ง 241/ว3310 (ครั้งที่ 748) ครั้งที่ 177/2566 ลว. 15  ส.ค. 2566) โรงเรียนบ้านกลูบี  3,000.00  0.00  0.00  3,000.00  0.00 100.00
- รวม  141,200.00  0.00 0.00 138,200.00 3,000.00 97.88  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000011)
  14. กิจกรรม : การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (8617600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
14.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว197 (ครั้งที่ 214) ครั้งที่ 58/2566 ลว. 19  ม.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  5,200.00  0.00  0.00  5,160.00  40.00 99.23
14.2  ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ร.ร.อนุบาลนราธิวาส (ง 241/ว3117 (ครั้งที่ 723) ครั้งที่ 168/2566 ลว. 3  ส.ค. 2566) โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส  20,000.00  0.00  0.00  5,000.00  15,000.00 25.00
- รวม  25,200.00  0.00 0.00 10,160.00 15,040.00 40.32  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000001)
  15. กิจกรรม : พัฒนาการจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (0001800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
15.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว829 (ครั้งที่ 355) ครั้งที่ 86/2566 ลว. 1  มี.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  7,500.00  0.00  0.00  5,443.00  2,057.00 72.57
15.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (ง 241/ว829 (ครั้งที่ 355) ครั้งที่ 86/2566 ลว. 1  มี.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  7,500.00  0.00  0.00  5,400.00  2,100.00 72.00
15.3  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉเพาะกิจพิเศษ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว2820 (ครั้งที่ 668) ครั้งที่ 152/2566 ลว. 13  ก.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
15.4  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานด้านการส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเฉเพาะกิจพิเศษ ร.ร. บ้านบูเกะบากง (ง 241/ว2820 (ครั้งที่ 668) ครั้งที่ 152/2566 ลว. 13  ก.ค. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะบากง  12,000.00  0.00  0.00  0.00  12,000.00 0.00
- รวม  39,000.00  0.00 0.00 10,843.00 28,157.00 27.80  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000008)
  16. กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันให้เข้าสู่ระบบการศึกษา (0008500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
16.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานโครงการการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) (ง 241/ว1036 (ครั้งที่ 389) ครั้งที่ 92/2566 ลว. 13  มี.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  12,000.00  0.00  0.00  11,605.00  395.00 96.71
- รวม  12,000.00  0.00 0.00 11,605.00 395.00 96.71  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000005)
  17. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (0007500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
17.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบเทคโนโลยี (CODING) (ง 241/ว2543 (ครั้งที่ 616) ครั้งที่ 135/2566 ลว. 28  มิ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  0.00  0.00  1,150.00  3,850.00 23.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 1,150.00 3,850.00 23.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000004)
  18. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา (0007800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
18.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ง 241/. ครั้งที่ 164/2566 ลว. 25  ก.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00  0.00 100.00
- รวม  5,500.00  0.00 0.00 5,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000008)
  19. กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ (0010200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
19.1  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว2821 (ครั้งที่ 667) ครั้งที่ 165/2566 ลว. 25  ก.ค. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  136,858.06  0.00  0.00  136,858.06  0.00 100.00
19.2  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว2821 (ครั้งที่ 667) ครั้งที่ 165/2566 ลว. 13  ก.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  56,141.94  0.00  0.00  40,076.00  16,065.94 71.38
- รวม  193,000.00  0.00 0.00 176,934.06 16,065.94 91.68  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000027)
  20. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนันสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ กิจกรรมย่อยคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ (0011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
20.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการออกข้อสอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ง 241/ว3430 (ครั้งที่ 770) ครั้งที่ 176/2566 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  154,500.00  0.00  148,320.00  0.00  6,180.00 96.00
20.2  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 (ง 241/ว3449 (ครั้งที่ 777) ครั้งที่ 181/2566 ลว. 17  ส.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  283,990.00  0.00  0.00  186,705.00  97,285.00 65.74
- รวม  438,490.00  0.00 148,320.00 186,705.00 103,465.00 76.40  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000007)
  21. กิจกรรม : การยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามกรอบการประเมิน PISA 2025 สู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในศตวรรษที่ 21 (0010100000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
21.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 (ง 241/ว3528 (ครั้งที่ 797) ครั้งที่ 186/2566 ลว. 22  ส.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  0.00  0.00  4,200.00  800.00 84.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 4,200.00 800.00 84.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (20004 060036 005 000002)
  22. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (6657455000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
22.1  งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 สพป. นราธิวาส เขต 1 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  10,000.00  0.00  0.00  8,665.00  1,335.00 86.65
22.2  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่พญา (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านไร่พญา  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.3  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.4  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านทอน (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านทอน  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.5  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านแคนา (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านแคนา  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.6  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.7  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนวัดโคกโก (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนวัดโคกโก  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.8  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาตู มิตรภาพที่ 66  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.9  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.10  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.11  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านสวนพลู (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านสวนพลู  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.12  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.13  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.14  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.15  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.16  บประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ันพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว (ง 241/ว5654 (ครั้งที่ 130) ครั้งที่ 37/2566 ลว. 16  ธ.ค. 2565) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  2,000.00  0.00  0.00  2,000.00  0.00 100.00
22.17  งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (ง 241/ว3154 (ครั้งที่ 730) ครั้งที่ 169/2566 ลว. 7  ส.ค. 2566) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  35,000.00  0.00  0.00  35,000.00  0.00 100.00
- รวม  75,000.00  0.00 0.00 73,665.00 1,335.00 98.22  -
  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0335)
  ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (20004 350002 005 000004)
  23. กิจกรรม : การจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรองสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ (0516551999)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
23.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ) (ง 241/ว2463 (ครั้งที่ 599) ครั้งที่ 127/2566 ลว. 20  มิ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,232,800.00  0.00  2,232,800.00  0.00  0.00 100.00
- รวม  2,232,800.00  0.00 2,232,800.00 0.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  87,735,623.00  0.00 2,381,120.00 84,544,847.11 809,655.89 99.08  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved