สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000028)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรีนนปกติ) (0012587195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 61 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,903,000.00  0.00  0.00  3,903,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท รายเดิม จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,664,000.00  0.00  0.00  2,664,000.00  0.00 100.00
1.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 58 อัตรา จ้างเหมาบริการ 4 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567)  (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,783,000.00  0.00  0.00  3,544,560.11  238,439.89 93.70
1.4  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) ( (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,643,000.00  0.00  0.00  1,277,764.07  1,365,235.93 48.35
1.5  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 58 อัตรา จ้างเหมาบริการ 4 อัตรา (มิถุนายน 2567 ถึงสิงหาคม 2567)  (ง 241/ว1830 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 76/2567 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,920,500.00  0.00  0.00  90,000.00  2,830,500.00 3.08
1.6  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (มิถุนายน 2567 ถึงสิงหาคม 2567) (ง 241/ว1830 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 76/2567 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,998,000.00  0.00  0.00  657,000.00  1,341,000.00 32.88
- รวม  17,911,500.00  0.00 0.00 12,136,324.18 5,775,175.82 67.76  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000019)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับเด็กพิการ) (0012600122)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายเดิม 27 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567) (ง 241/ว4977 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 4/2567 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,295,882.00  0.00  0.00  1,974,217.74  321,664.26 85.99
2.2  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายเดิม 25 อัตรา จ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2567 ถึงเดือนสิงหาคม 2567) (ง 241/ว1906 (ครั้งที่ 26) ครั้งที่ 79/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,297,000.00  0.00  0.00  293,763.19  1,003,236.81 22.65
- รวม  3,592,882.00  0.00 0.00 2,267,980.93 1,324,901.07 63.12  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000017)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (0012600120)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 67 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,532,600.00  0.00  0.00  2,532,600.00  0.00 100.00
3.2  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 8 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  504,000.00  0.00  0.00  504,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
3.4  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว5152 (ครั้งที่ 37) ครั้งที่ 13/2567 ลว. 7  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,009,920.00  0.00  0.00  910,452.78  99,467.22 90.15
3.5  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 62 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,423,200.00  0.00  0.00  2,333,148.39  90,051.61 96.28
3.6  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 7 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  498,000.00  0.00  0.00  468,000.00  30,000.00 93.98
3.7  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
3.8  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 62 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา (มิถุนายน 2567 ถึงสิงหาคม 2567) (ง 241/ว1830 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 76/2567 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,892,700.00  0.00  0.00  45,000.00  1,847,700.00 2.38
3.9  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 7 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (มิถุนายน 2567 ถึงสิงหาคม 2567) (ง 241/ว1830 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 76/2567 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  375,750.00  0.00  0.00  15,000.00  360,750.00 3.99
3.10  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (มิถุนายน 2567 ถึงสิงหาคม 2567) (ง 241/ว1830 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 76/2567 ลว. 9  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  113,400.00  0.00  0.00  0.00  113,400.00 0.00
- รวม  9,651,970.00  0.00 0.00 7,110,601.17 2,541,368.83 73.67  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000022)
  4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับภาคใต้) (0012600125)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) (ง 241/ว5073 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 6/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,332,500.00  0.00  0.00  2,332,500.00  0.00 100.00
4.2  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
4.3  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
4.4  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
4.5  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
4.6  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (ง 241/ครั้งที่ 30) ครั้งที่ 12/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  3,348,000.00  0.00  0.00  3,348,000.00  0.00 100.00
4.8  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (ง 241/ว5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 12/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  5,985,000.00  0.00  0.00  5,985,000.00  0.00 100.00
4.9  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 (ง 241/ว304 (ครั้งที่ 150) ครั้งที่ 43/2567 ลว. 24  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  3,312,000.00  0.00  0.00  3,303,000.00  9,000.00 99.73
4.10  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 (ง 241/ว330 (ครั้งที่ 153) ครั้งที่ 44/2567 ลว. 25  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  5,926,310.00  0.00  0.00  5,890,483.32  35,826.68 99.40
4.11  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
4.12  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
4.13  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
4.14  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
4.15  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  119,816.46  15,183.54 88.75
4.16  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) (ง 241/ว619 (ครั้งที่ 175) ครั้งที่ 54/2567 ลว. 9  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,105,100.00  0.00  0.00  2,086,327.87  18,772.13 99.11
4.17  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2567)  (ง 241/ว1888 (ครั้งที่ 17) ครั้งที่ 80/2567 ลว. 15  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,186,230.00  0.00  0.00  1,126,693.56  1,059,536.44 51.54
4.18  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567 (ง 241/ว1900 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 81/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,339,000.00  0.00  0.00  1,107,900.00  2,231,100.00 33.18
4.19  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมษายน - มิถุนายน 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว1900 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 81/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
4.20  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมษายน - มิถุนายน 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ (ง 241/ว1900 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 81/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
4.21  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมษายน - มิถุนายน 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว1900 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 81/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
4.22  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมษายน - มิถุนายน 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว1900 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 81/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  0.00  117,000.00 0.00
4.23  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เมษายน - มิถุนายน 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว1900 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 81/2567 ลว. 16  พ.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  119,820.00  0.00  0.00  0.00  119,820.00 0.00
4.24  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567  (ง 241/ว1866 (ครั้งที่ 15) ครั้งที่ 83/2567 ลว. 14  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,949,180.00  0.00  0.00  1,986,000.00  3,963,180.00 33.38
- รวม  36,034,140.00  0.00 0.00 28,194,721.21 7,839,418.79 78.24  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000027)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (8619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/5108 (ครั้งที่ 26) ครั้งที่ 10/2567 ลว. 2  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  148,466.66  21,533.34 87.33
5.2  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน 15 วัน (พฤษภาคม 2567 - กันยายน 2567)  (ง 241/ว1954 (ครั้งที่ 39) ครั้งที่ 88/2567 ลว. 21  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  76,500.00  0.00  0.00  0.00  76,500.00 0.00
- รวม  246,500.00  0.00 0.00 148,466.66 98,033.34 60.23  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (0004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 11/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
6.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนตามโครการพระราชดำริและโรงเรียนทั่วไป (ง 241/ว243 (ครั้งที่ 139) ครั้งที่ 39/2567 ลว. 17  ม.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  44,300.00  0.00  0.00  22,826.00  21,474.00 51.53
- รวม  51,200.00  0.00 0.00 29,726.00 21,474.00 58.06  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 005 000001)
  7. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ (5203900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและระดับเหรียญเงินในการประกวดแผนธุรกิจ The Young Entrepreneur 2023 ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ( ง 241/ว5517 (ครั้งที่ 79) ครั้งที่ 24/2567 ลว. 7  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  0.00 100.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 5,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 005 000007)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (8617900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเ (ง 241/ว5610 (ครั้งที่ 96) ครั้งที่ 26/2567 ลว. 15  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  16,500.00  0.00  0.00  16,500.00  0.00 100.00
- รวม  16,500.00  0.00 0.00 16,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B6 005 000001)
  9. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ง 241/ว5619 (ครั้งที่ 94) ครั้งที่ 27/2567 ลว. 15  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  75,000.00  0.00  0.00  75,000.00  0.00 100.00
9.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว1964 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 89/2567 ลว. 23  พ.ค. 2567) งบกลุ่มนโยบายและแผน  7,000.00  0.00  0.00  0.00  7,000.00 0.00
- รวม  82,000.00  0.00 0.00 75,000.00 7,000.00 91.46  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000015)
  10. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (0010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา/เพื่อประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว5680 (ครั้งที่ 100) ครั้งที่ 30/2567 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  6,460.00  3,540.00 64.60
10.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเครือข่ายและวิทยากรเครือข่าย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 17-30 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กทม. (ง 241/ว920 (ครั้งที่ 202) ครั้งที่ 61/2567 ลว. 4  มี.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  14,000.00  0.00  0.00  14,000.00  0.00 100.00
- รวม  24,000.00  0.00 0.00 20,460.00 3,540.00 85.25  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3100B6 005 000003)
  11. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (0007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคณภาพผุ้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" (ง 241/ว518 (ครั้งที่ 167)7 ครั้งที่ 53/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  16,220.00  0.00  0.00  13,370.00  2,850.00 82.43
- รวม  16,220.00  0.00 0.00 13,370.00 2,850.00 82.43  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310061 005 000001)
  12. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (0001800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความฉลาดรู้การเงิน (Financial Literacy) สำหรับโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ (ง 241/ว1319 (ครั้งที่ 238) ครั้งที่ 68/2567 ลว. 25  มี.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  8,000.00  0.00  0.00  6,995.00  1,005.00 87.44
- รวม  8,000.00  0.00 0.00 6,995.00 1,005.00 87.44  -
  แผนงาน : งบกลาง (99999)
  โครงการ : บริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (90909 610012 000 000238)
  13. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (0000000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
13.1  ค่าจ้างเหมาบริการนักการภารโรง (เพิ่มเติม) ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2567) (ง 241/ว1774 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 70/2567 ลว. 3  พ.ค. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,925,000.00  0.00  0.00  0.00  2,925,000.00 0.00
- รวม  2,925,000.00  0.00 0.00 0.00 2,925,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  70,564,912.00  0.00 0.00 50,025,145.15 20,539,766.85 70.89  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved