รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2566
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000017)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (0011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (8 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  369,000.00  0.00  0.00  247,200.00  121,800.00 66.99
1.2  ค่าจ้างนักการภารโรง (67 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,854,225.00  0.00  0.00  1,223,640.00  630,585.00 65.99
1.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน (4 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  110,700.00  0.00  0.00  37,080.00  73,620.00 33.50
1.4  เงินสมทบเพิ่มพิเศษค่าจ้างผู้ปฏิบัติานให้ราชการสำรหับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) (ง 241/.. ครั้งที่ 10/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  25,785.00  0.00  0.00  0.00  25,785.00 0.00
1.5  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว5145 (ครั้ง 63) ครั้งที่ 25/2566 ลว. 11  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,041,480.00  0.00  0.00  339,900.00  701,580.00 32.64
- รวม  3,401,190.00  0.00 0.00 1,847,820.00 1,553,370.00 54.33  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000017)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ) (0011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,000 บาท (64 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,952,000.00  0.00  0.00  1,933,825.00  1,018,175.00 65.51
2.2  ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้าง 9,000 บาท (75 อัตรา) ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4735 (ครั้งที่ 1) ครั้งที่ 1/2565 ลว. 19  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,025,000.00  0.00  0.00  666,000.00  1,359,000.00 32.89
- รวม  4,977,000.00  0.00 0.00 2,599,825.00 2,377,175.00 52.24  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000011)
  3. กิจกรรม : อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (0010500000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านค่าย (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านค่าย  22,400.00  0.00  0.00  22,400.00  0.00 100.00
3.2  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านบางมะนาว (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบางมะนาว  11,520.00  0.00  0.00  11,520.00  0.00 100.00
3.3  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)  11,520.00  0.00  0.00  11,520.00  0.00 100.00
3.4  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านโคกศิลา (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านโคกศิลา  5,760.00  0.00  0.00  5,760.00  0.00 100.00
3.5  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านปลักปลา (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านปลักปลา  5,760.00  0.00  0.00  5,760.00  0.00 100.00
3.6  ค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน รอบระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4769 (ครั้งที่ 4) ครั้งที่ 3/2566 ลว. 20  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  23,040.00  0.00  0.00  23,040.00  0.00 100.00
- รวม  80,000.00  0.00 0.00 80,000.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000015)
  4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับภาคใต้) (0011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
4.2  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
4.3  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
4.4  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  39,000.00  78,000.00 33.33
4.5  ค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจ้างเหมาบริการแบบไม่ผูกพันสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ร.ร. ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว4830 (ครั้งที่ 10) ครั้งที่ 6/2566 ลว. 25  ต.ค. 2565) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  45,000.00  90,000.00 33.33
4.6  ค่าตอบแทนวิทยากรหรือครูผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4879 (ครั้งที่ 18) ครั้งที่ 9/2566 ลว. 27  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  5,985,000.00  0.00  0.00  1,995,000.00  3,990,000.00 33.33
4.7  ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 (ง 241/ว4947 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 11/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,348,000.00  0.00  0.00  1,116,000.00  2,232,000.00 33.33
4.8  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) (ง 241/ว4995 (33) ครั้งที่ 15/2566 ลว. 2  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,340,000.00  0.00  0.00  1,215,416.67  1,124,583.33 51.94
- รวม  12,195,000.00  0.00 0.00 4,410,416.67 7,784,583.33 36.17  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000025)
  5. กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย (9677800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ง 241/ว4953 (ครั้งที่ 19) ครั้งที่ 12/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  5,000.00  0.00  0.00  2,638.00  2,362.00 52.76
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 2,638.00 2,362.00 52.76  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000023)
  6. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (8619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าตอบแทนการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566) (ง 241/ว4954 (ครั้งที่ 27) ครั้งที่ 13/2566 ลว. 31  ต.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  170,000.00  0.00  0.00  0.00  170,000.00 0.00
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 005 000004)
  7. กิจกรรม : ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (0004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และการขับเคลื่อนการนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในกา (ง 241/ว5005 (ครั้งที่ 42) ครั้งที่ 17/2566 ลว. 3  พ.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  0.00  6,900.00 0.00
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 0.00 6,900.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 005 000014)
  8. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงนให้ราชการฯ กิจกรรมย่อย คืนครูสำหรับเด็กพิการ (0011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) (ง 241/ว5142 (ครั้งที่ ่59) ครั้งที่ 23/2566 ลว. 10  พ.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,961,280.00  0.00  0.00  536,580.00  1,424,700.00 27.36
- รวม  1,961,280.00  0.00 0.00 536,580.00 1,424,700.00 27.36  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  22,796,370.00  0.00 0.00 9,477,279.67 13,319,090.33 41.57  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved