สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000024)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรีนนปกติ) (0011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 61 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,903,000.00  0.00  0.00  3,903,000.00  0.00 100.00
1.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท รายเดิม จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,664,000.00  0.00  0.00  2,642,970.97  21,029.03 99.21
1.3  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 58 อัตรา จ้างเหมาบริการ 4 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567)  (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,783,000.00  0.00  0.00  770,971.06  3,012,028.94 20.38
1.4  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) ( (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,643,000.00  0.00  0.00  0.00  2,643,000.00 0.00
- รวม  12,993,000.00  0.00 0.00 7,316,942.03 5,676,057.97 56.31  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000014)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับเด็กพิการ) (0011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายเดิม 27 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567) (ง 241/ว4977 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 4/2567 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,295,882.00  0.00  0.00  1,386,750.00  909,132.00 60.40
- รวม  2,295,882.00  0.00 0.00 1,386,750.00 909,132.00 60.40  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000017)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (0011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 67 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,532,600.00  0.00  0.00  2,532,600.00  0.00 100.00
3.2  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 8 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  504,000.00  0.00  0.00  504,000.00  0.00 100.00
3.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  151,200.00  0.00  0.00  151,200.00  0.00 100.00
3.4  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว5152 (ครั้งที่ 37) ครั้งที่ 13/2567 ลว. 7  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,009,920.00  0.00  0.00  607,136.81  402,783.19 60.12
3.5  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 62 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,423,200.00  0.00  0.00  485,448.39  1,937,751.61 20.03
3.6  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 7 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  498,000.00  0.00  0.00  107,250.00  390,750.00 21.54
3.7  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (กุมภาพันธ์ 2567 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว507 (ครั้งที่ 166) ครั้งที่ 52/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  151,200.00  0.00  0.00  37,800.00  113,400.00 25.00
- รวม  7,270,120.00  0.00 0.00 4,425,435.20 2,844,684.80 60.87  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000015)
  4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับภาคใต้) (0011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) (ง 241/ว5073 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 6/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,332,500.00  0.00  0.00  2,332,500.00  0.00 100.00
4.2  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
4.3  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  45,000.00  0.00 100.00
4.4  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  90,000.00  0.00 100.00
4.5  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  117,000.00  0.00 100.00
4.6  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  135,000.00  0.00 100.00
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (ง 241/ครั้งที่ 30) ครั้งที่ 12/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  3,348,000.00  0.00  0.00  3,348,000.00  0.00 100.00
4.8  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (ง 241/ว5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 12/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  5,985,000.00  0.00  0.00  5,985,000.00  0.00 100.00
4.9  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 (ง 241/ว304 (ครั้งที่ 150) ครั้งที่ 43/2567 ลว. 24  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  3,312,000.00  0.00  0.00  1,071,000.00  2,241,000.00 32.34
4.10  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2567 (ง 241/ว330 (ครั้งที่ 153) ครั้งที่ 44/2567 ลว. 25  ม.ค. 2567) งบโรงเรียน  5,926,310.00  0.00  0.00  1,923,241.94  4,003,068.06 32.45
4.11  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  45,000.00  90,000.00 33.33
4.12  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00
4.13  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  30,000.00  60,000.00 33.33
4.14  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  39,000.00  78,000.00 33.33
4.15  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (มกราคม - มีนาคม 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว360 (ครั้งที่ 156) ครั้งที่ 47/2567 ลว. 26  ม.ค. 2567) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  40,161.29  94,838.71 29.75
4.16  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) (ง 241/ว619 (ครั้งที่ 175) ครั้งที่ 54/2567 ลว. 9  ก.พ. 2567) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,105,100.00  0.00  0.00  1,022,620.97  1,082,479.03 48.58
- รวม  24,052,910.00  0.00 0.00 16,358,524.20 7,694,385.80 68.01  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (8619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/5108 (ครั้งที่ 26) ครั้งที่ 10/2567 ลว. 2  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  80,466.66  89,533.34 47.33
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 80,466.66 89,533.34 47.33  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 705 000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (0004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 11/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
6.2  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนตามโครการพระราชดำริและโรงเรียนทั่วไป (ง 241/ว243 (ครั้งที่ 139) ครั้งที่ 39/2567 ลว. 17  ม.ค. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  44,300.00  0.00  0.00  4,997.00  39,303.00 11.28
- รวม  51,200.00  0.00 0.00 11,897.00 39,303.00 23.24  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 705 000008)
  7. กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ (0010200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว5243 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 15/2567 ลว. 14  พ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  78,660.00  0.00  0.00  78,580.00  80.00 99.90
- รวม  78,660.00  0.00 0.00 78,580.00 80.00 99.90  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 705 000006)
  8. กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ (5203900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและระดับเหรียญเงินในการประกวดแผนธุรกิจ The Young Entrepreneur 2023 ภายใต้โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม ( ง 241/ว5517 (ครั้งที่ 79) ครั้งที่ 24/2567 ลว. 7  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านโคกพะยอม  5,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000.00 0.00
- รวม  5,000.00  0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : เสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (20004 310062 705 000007)
  9. กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (8617900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
9.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเ (ง 241/ว5610 (ครั้งที่ 96) ครั้งที่ 26/2567 ลว. 15  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา  16,500.00  0.00  0.00  16,500.00  0.00 100.00
- รวม  16,500.00  0.00 0.00 16,500.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 705 000001)
  10. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (0003600000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
10.1  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ง 241/ว5619 (ครั้งที่ 94) ครั้งที่ 27/2567 ลว. 15  ธ.ค. 2566) โรงเรียนบ้านคอลอกาเว  75,000.00  0.00  0.00  45,000.00  30,000.00 60.00
- รวม  75,000.00  0.00 0.00 45,000.00 30,000.00 60.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000012)
  11. กิจกรรม : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา (0010800000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
11.1  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา/เพื่อประเมินขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา (ง 241/ว5680 (ครั้งที่ 100) ครั้งที่ 30/2567 ลว. 20  ธ.ค. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  10,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00 0.00
- รวม  10,000.00  0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 310116 705 000003)
  12. กิจกรรม : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของชุมชน, โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) (0007900000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
12.1  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคณภาพผุ้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" (ง 241/ว518 (ครั้งที่ 167)7 ครั้งที่ 53/2567 ลว. 5  ก.พ. 2567) งบกลุ่มนิเทศน์  16,220.00  0.00  0.00  4,598.00  11,622.00 28.35
- รวม  16,220.00  0.00 0.00 4,598.00 11,622.00 28.35  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  47,034,492.00  0.00 0.00 29,724,693.09 17,309,798.91 63.20  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved