รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2567
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000024)
  1. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรีนนปกติ) (0011787195)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 15,000 บาท รายเดิม 61 อัตรา จ้างเหมาบริการ 1 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  3,903,000.00  0.00  0.00  1,886,632.48  2,016,367.52 48.34
1.2  ค่าจ้างธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000 บาท รายเดิม จ้างเหมาบริการ 74 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2 ลว. 17  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,664,000.00  0.00  0.00  1,328,100.00  1,335,900.00 49.85
- รวม  6,567,000.00  0.00 0.00 3,214,732.48 3,352,267.52 48.95  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000014)
  2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับเด็กพิการ) (0011700111)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ รายเดิม 27 อัตรา จ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนเมษายน 2567) (ง 241/ว4977 (ครั้งที่ 9) ครั้งที่ 4/2567 ลว. 25  ต.ค. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,295,882.00  0.00  0.00  570,000.00  1,725,882.00 24.83
- รวม  2,295,882.00  0.00 0.00 570,000.00 1,725,882.00 24.83  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000017)
  3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาภาคบังคับ) (0011700114)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าจ้างนักการภารโรง อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 67 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,532,600.00  0.00  0.00  1,171,800.00  1,360,800.00 46.27
3.2  ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต อัตราละ 15,000 บาท รายเดิม 8 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567)  (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  504,000.00  0.00  0.00  250,500.00  253,500.00 49.70
3.3  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.ที่ขาดแคลน อัตราละ 9,000 บาท รายเดิม 4 อัตรา (ตุลาคม 2566 ถึงมกราคม 2567) (ง 241/ว4855 (ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 2/2567 ลว. 17  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  151,200.00  0.00  0.00  75,600.00  75,600.00 50.00
3.4  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2566 ถึงพฤษภาคม 2567) (ง 241/ว5152 (ครั้งที่ 37) ครั้งที่ 13/2567 ลว. 7  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  1,009,920.00  0.00  0.00  252,000.00  757,920.00 24.95
- รวม  4,197,720.00  0.00 0.00 1,749,900.00 2,447,820.00 41.69  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000015)
  4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการฯ (คืนครูสำหรับภาคใต้) (0011700112)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2566) (ง 241/ว5073 (ครั้งที่ 21) ครั้งที่ 6/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  2,332,500.00  0.00  0.00  1,478,911.29  853,588.71 63.40
4.2  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
4.3  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยี่งอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยี่งอ  45,000.00  0.00  0.00  15,000.00  30,000.00 33.33
4.4  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านบูเกะสูดอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00
4.5  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา) (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา)  117,000.00  0.00  0.00  0.00  117,000.00 0.00
4.6  ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (ง 241/ว5075 (ครั้งที่ 25) ครั้งที่ 7/2567 ลว. 1  พ.ย. 2566) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ  135,000.00  0.00  0.00  0.00  135,000.00 0.00
4.7  ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา โครงการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (ง 241/ครั้งที่ 30) ครั้งที่ 12/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  3,348,000.00  0.00  0.00  2,196,000.00  1,152,000.00 65.59
4.8  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้สอนอิสลามศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (ง 241/ว5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 12/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  5,985,000.00  0.00  0.00  3,939,532.26  2,045,467.74 65.82
- รวม  12,187,500.00  0.00 0.00 7,629,443.55 4,558,056.45 62.60  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 310061 705 000023)
  5. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (8619000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2566 - มีนาคม 2567) (ง 241/5108 (ครั้งที่ 26) ครั้งที่ 10/2567 ลว. 2  พ.ย. 2566) งบโรงเรียน  170,000.00  0.00  0.00  12,466.66  157,533.34 7.33
- รวม  170,000.00  0.00 0.00 12,466.66 157,533.34 7.33  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 705 000004)
  6. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (0004000000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/5117 (ครั้งที่ 29) ครั้งที่ 11/2567 ลว. 3  พ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00  0.00 100.00
- รวม  6,900.00  0.00 0.00 6,900.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0331)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 310031 705 000008)
  7. กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ (0010200000)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  โครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ง 241/ว5243 (ครั้งที่ 48) ครั้งที่ 15/2567 ลว. 14  พ.ย. 2566) งบกลุ่มนิเทศน์  78,660.00  0.00  0.00  0.00  78,660.00 0.00
- รวม  78,660.00  0.00 0.00 0.00 78,660.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  25,503,662.00  0.00 0.00 13,183,442.69 12,320,219.31 51.69  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved