รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2565
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 320031 005)
  1. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (65 00040)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช (ง 241/ว729 (239) ครั้งที่ 53/2565 ลว. 22  ก.พ. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  51,490.00  0.00  0.00  27,596.00  23,894.00 53.59
1.2  ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยกา (ง 241/ว877 (ครั้งที่ 257) ครั้งที่ 57/2565 ลว. 3  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  56,160.00  0.00  0.00  10,274.00  45,886.00 18.29
1.3  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-3 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา และตำแหน่งร (ง 241/ว1486 (ครั้งที่ 369) ครั้งที่ 77/2565 ลว. 20  เม.ย. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  58,200.00  0.00  0.00  0.00  58,200.00 0.00
- รวม  165,850.00  0.00 0.00 37,870.00 127,980.00 22.83  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 320031 005)
  2. กิจกรรม : การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (65 00075)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าตอบแทนการจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน (มกราคม 2565) พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5 เปอร์เซนต์ของเงินเดือนที่ได้รับ และเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อเดือน (ง 241/ว330 (ครั้งที่ 171) ครั้งที่ 40/2565 ลว. 27  ม.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  189,360.00  0.00  0.00  189,000.00  360.00 99.81
- รวม  189,360.00  0.00 0.00 189,000.00 360.00 99.81  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (20004 320031 005)
  3. กิจกรรม : การยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 (65 00087)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 (ง 241/ว1815 (ครั้งที่ 441) ครั้งที่ 88/2565 ลว. 12  พ.ค. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,600.00  0.00  0.00  0.00  6,600.00 0.00
- รวม  6,600.00  0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 320061 005)
  4. กิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (65 00038)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
4.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ง 241/ว1426 (ครั้งที่ 350) ครั้งที่ 75/2565 ลว. 11  เม.ย. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  27,000.00  0.00  0.00  26,520.00  480.00 98.22
4.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สังกัด สพฐ. ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2565 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กทม. (ง 241/ว1470 (ครั้งที่ 364) ครั้งที่ 78/2565 ลว. 18  เม.ย. 2565) งบพัฒนาบุคลากร  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  0.00 100.00
- รวม  33,500.00  0.00 0.00 33,020.00 480.00 98.57  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 320061 005)
  5. กิจกรรม : สานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านการจัดการศึกษา (65 00078)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
5.1  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (700004) (ง 241/ว990 (ครั้งที่ 272) ครั้งที่ 60/2565 ลว. 11  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  189,360.00  0.00  0.00  189,000.00  360.00 99.81
- รวม  189,360.00  0.00 0.00 189,000.00 360.00 99.81  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004 320061 005)
  6. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (65 86190)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
6.1  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) (700011) (ง 241/ว4717 (ครั้งที่ 22) ครั้งที่ 6/2565 ลว. 5  พ.ย. 2564) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  255,000.00  0.00  0.00  212,499.99  42,500.01 83.33
6.2  ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 ระยะเวลา 2 เดือน (พฤษภาคม - มิถุนายน 2565) (ง 241/ว1553 (ครั้งที่ 382) ครั้งที่ 80/2565 ลว. 22  เม.ย. 2565) งบโรงเรียน  102,000.00  0.00  0.00  0.00  102,000.00 0.00
- รวม  357,000.00  0.00 0.00 212,499.99 144,500.01 59.52  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0332)
  โครงการ : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (20004 3200B6 005)
  7. กิจกรรม : โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (65 00036)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
7.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรีมเอเชีย กรุงเทพมหานคร (ง 241/ว735 (ครั้ง 240) ครั้งที่ 55/2565 ลว. 23  ก.พ. 2565) งบกลุ่มนิเทศน์  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00  0.00 100.00
7.2  ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 9,450 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ง 241/ว842 (ครั้งที่ 250) ครั้งที่ 56/2565 ลว. 1  มี.ค. 2565) งบกลุ่มบริหารงานบุคคล  18,900.00  0.00  0.00  18,900.00  0.00 100.00
- รวม  24,900.00  0.00 0.00 24,900.00 0.00 100.00  -
  แผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0106)
  โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  (20004 060036 005)
  8. กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (65 57455)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
8.1  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวัง) 700001 (ง 241/ว589 (ครั้งที่ 208) ครั้งที่ 48/2565 ลว. 11  ก.พ. 2565) งบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00
- รวม  50,000.00  0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  1,016,570.00  0.00 0.00 686,289.99 330,280.01 67.51  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved