รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินโครงการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลงาน (Best Practice) และเครื่องมือในการกำกับติดตามโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก ก  งบประมาณ 7,580.00 บาท เบิกจ่าย 7,580.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 7,580.00 24  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved