สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2567
- รวมงบประมาณทั้งหมด  0.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved