รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดอบรมให้โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณ 19,030.00 บาท เบิกจ่าย 19,030.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สุดา แมเร๊าะ บย.44/65 19,030.00 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved