รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) (กิจกรรมที่ 2)  งบประมาณ 158,050.00 บาท เบิกจ่าย 158,050.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ลูกหนี้เงินยืม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ บย.31/65 204,700.00 5  ส.ค. 2565
2 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 2,000.00 24  ส.ค. 2565
3 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 10,000.00 24  ส.ค. 2565
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ 5,140.00 20  ก.ย. 2565
5 รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืม-นายนิอับดุลรอมัน มุหะ บย.31/65 -63,790.00 19  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved