รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 1 สำหรับบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2565)  งบประมาณ 6,480.00 บาท เบิกจ่าย 3,600.00 บาท คงเหลือ 2,880.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมเดือนพ.ค.65 1,800.00 7  มิ.ย. 2565
2 ประกันสังคมเดือนมิ.ย.65 1,800.00 17  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved