รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 5 ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565)  งบประมาณ 13,340.00 บาท เบิกจ่าย 360.00 บาท คงเหลือ 12,980.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประกันสังคมจนท.ปฏิบัติงานเขตเดือนพ.ค.65 180.00 20  พ.ค. 2565
2 ประกันสังคมจนท.ปฏิบัติงานเขตเดือนมิ.ย.65 180.00 17  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved