รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านลาเมาะฮีเล  งบประมาณ 13,332.20 บาท เบิกจ่าย 13,332.20 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 3,809.20 16  มิ.ย. 2565
2 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 5,713.80 25  ส.ค. 2565
3 เดือนส.ค.65 1,904.60 19  ก.ย. 2565
4 กันเงินเดือนก.ย.65 1,904.60 25  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved