รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 ร.ร.บ้านสายน้ำทิพย์  งบประมาณ 14,000.00 บาท เบิกจ่าย 13,931.40 บาท คงเหลือ 68.60 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.-เม.ย.65 3,980.40 24  พ.ค. 2565
2 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 5,970.60 5  ก.ย. 2565
3 เดือนส.ค.65 1,990.20 13  ก.ย. 2565
4 กันเงินเดือนก.ย.65 1,990.20 19  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved