รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2565 สพป. นราธิวาส เขต 1   งบประมาณ 52,500.00 บาท เบิกจ่าย 52,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนมี.ค.65 7,500.00 9  พ.ค. 2565
2 เดือนเม.ย.65 7,500.00 1  มิ.ย. 2565
3 เดือนพ.ค.-ก.ค.65 22,500.00 24  ส.ค. 2565
4 เดือนส.ค.65 7,500.00 19  ก.ย. 2565
5 กันเงินเดือนก.ย.65 7,500.00 25  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved