รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม 15,750 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2565เดือน  งบประมาณ 1,047,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,047,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนก.พ.65(บางส่วน) 995,540.32 8  มี.ค. 2565
2 ประกันสังคมเดือนก.พ.65 51,000.00 8  มี.ค. 2565
3 ประกันสังคมเดือนส.ค.65(บางส่วน) 459.68 9  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved