รายการเบิกจ่าย
 กลับ   งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565   งบประมาณ 100,000.00 บาท เบิกจ่าย 350.00 บาท คงเหลือ 99,650.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นางวนิดา อักษรถึง 350.00 16  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved