รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านปาหนัน  งบประมาณ 11,700.00 บาท เบิกจ่าย 10,464.60 บาท คงเหลือ 1,235.40 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.-พ.ย.64 6,976.40 13  ธ.ค. 2564
2 เดือนธ.ค.64 3,488.20 2  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved