รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 14,783.38 บาท คงเหลือ 216.62 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 4,919.99 8  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 4,919.99 14  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 4,943.40 17  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved