รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  งบประมาณ 15,000.00 บาท เบิกจ่าย 14,999.88 บาท คงเหลือ 0.12 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 4,999.96 13  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 4,999.96 23  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 4,999.96 10  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved