รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านบูกิ๊ตยือแร  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,940.38 บาท คงเหลือ 59.62 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,959.98 8  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,990.20 17  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 1,990.20 2  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved