รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)  งบประมาณ 11,700.00 บาท เบิกจ่าย 7,239.32 บาท คงเหลือ 4,460.68 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 3,402.30 8  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 3,837.02 17  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved