รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านธรรมเจริญ  งบประมาณ 7,800.00 บาท เบิกจ่าย 7,581.90 บาท คงเหลือ 218.10 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 2,512.30 14  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 2,512.30 4  ม.ค. 2565
3 เดือนธ.ค.64 2,557.30 21  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved