รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตุลาคม - ธันวาคม 2564 ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 6,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,841.22 บาท คงเหลือ 1,158.78 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 1,500.00 20  ธ.ค. 2564
2 เดือนพ.ย.64 1,500.00 20  ธ.ค. 2564
3 เดือนธ.ค.64 1,841.22 21  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved