รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 605,670.00 บาท เบิกจ่าย 399,750.00 บาท คงเหลือ 205,920.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 195,000.00 17  พ.ย. 2564
2 ประกันสังคมเดือนต.ค.64 4,875.00 17  พ.ย. 2564
3 เดือนพ.ย.64 195,000.00 17  พ.ย. 2564
4 ประกันสังคมเดือนพ.ย.64 4,875.00 17  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved