รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการชายแดนใต้  งบประมาณ 1,725,295.00 บาท เบิกจ่าย 1,725,295.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 6,970.00 5  ส.ค. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 700.00 26  ส.ค. 2565
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,380.00 1  ก.ย. 2565
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 3,400.00 1  ก.ย. 2565
5 ค่าจ้างออกแบบโลโก้สัญลักษณ์งานมหกรรม 5,000.00 5  ก.ย. 2565
6 ค่าจ้างทำระบบการแข่งขัน 15,000.00 5  ก.ย. 2565
7 ลูกหนี้เงินยืม-นายทศพล เจริญสุข บย.43/65 (สพม.นราธิวาส) 20,000.00 9  ก.ย. 2565
8 ลูกหนี้เงินยืม-นส.รอบียะห์ มะอับดง 1,387,005.00 14  ก.ย. 2565
9 ค่าซื้อวัสดุ-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 72,945.00 15  ก.ย. 2565
10 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000.00 15  ก.ย. 2565
11 ลูกหนี้เงินยืม-นางนุชจรี รัตนบุตรศรี บย.54 (สพม.ยะลา) 20,000.00 16  ก.ย. 2565
12 ลูกหนี้เงินยืม-นางฐาปนี มะลี บย.53/65 (สพม.สงขลา สตูล) 20,000.00 16  ก.ย. 2565
13 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 700.00 20  ก.ย. 2565
14 ลูกหนี้เงินยืม-นส.สิญภัค แก้วอินทร์ บย.64/65(สพม.ปัตตานี) 20,000.00 22  ก.ย. 2565
15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 2,720.00 22  ก.ย. 2565
16 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล(กันเงิน) 40,000.00 23  ก.ย. 2565
17 ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตร(กันเงิน) 33,000.00 23  ก.ย. 2565
18 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต(กันเงิน) 16,050.00 23  ก.ย. 2565
19 ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตร 33,000.00 24  ก.ย. 2565
20 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 20,000.00 24  ก.ย. 2565
21 ค่าเช่าโต๊ะการแข่งขัน(กันเงิน) 6,400.00 25  ก.ย. 2565
22 ค่าจ้างทำช่อดอกไม้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 1,810.00 26  ก.ย. 2565
23 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 945.00 26  ก.ย. 2565
24 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 30,270.00 26  ก.ย. 2565
25 ค่าจ้างทำป้ายไวนิล 40,000.00 27  ก.ย. 2565
26 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต-นส.ปุญญาดา ศรีสุวรรณ 16,050.00 29  ก.ย. 2565
27 ค่าเช่าโต๊ะการแข่งขัน 6,400.00 29  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved