รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 3,345,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,345,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 472,500.00 23  พ.ย. 2564
2 เดือนพ.ย.64 472,500.00 23  พ.ย. 2564
3 เดือนต.ค.64(วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 8  ธ.ค. 2564
4 เดือนพ.ย.64(วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 332,500.00 8  ธ.ค. 2564
5 เดือนธ.ค.64 472,500.00 20  ธ.ค. 2564
6 เดือนธ.ค.64(วิทยากรอิสลามแบบเข้ม) 331,854.84 4  ม.ค. 2565
7 รับคืนเงินครูวิทย์คณิตเดือนธ.ค.64(นส.รอฮานา สะแม) -645.16 10  ม.ค. 2565
8 รับคืนเงินพี่เลี้ยงเด็กพิการเดือนธ.ค.64(นส.นูรมีย์ ตอลอ) -645.16 11  ม.ค. 2565
9 รับคืนเงินธุรการเดือนธ.ค.64(นส.สุไบด๊ะ อุเซ็ง)(15,000) -1,451.61 2  ก.พ. 2565
10 เดือนม.ค.-มี.ค.65(บางส่วน) 933,387.09 19  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved