รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)  งบประมาณ 3,345,000.00 บาท เบิกจ่าย 945,000.00 บาท คงเหลือ 2,400,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.64 472,500.00 23  พ.ย. 2564
2 เดือนพ.ย.64 472,500.00 23  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved