สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
   
รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567)  งบประมาณ 75,722,000.00 บาท เบิกจ่าย 75,717,935.48 บาท คงเหลือ 4,064.52 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนต.ค.66 12,007,010.00 1  พ.ย. 2566
2 เดือนพ.ย.66 11,987,290.00 17  พ.ย. 2566
3 เดือนพ.ย.66(นส.ธาราธร วุตติหาสะ) 18,000.00 24  พ.ย. 2566
4 เดือนธ.ค.66 12,009,430.00 13  ธ.ค. 2566
5 เดือนม.ค.67 11,955,368.39 15  ม.ค. 2567
6 เดือนก.พ.67 11,938,000.00 9  ก.พ. 2567
7 เดือนก.พ.67(จ้างใหม่ 1 ราย) 13,655.17 13  ก.พ. 2567
8 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนก.พ.67(นส.คอลีเย๊าะ บินมะมิง) -9,310.34 23  ก.พ. 2567
9 เดือนมี.ค.67+ค่าครองชีพ 12,437,945.00 13  มี.ค. 2567
10 ค่าครองชีพเดือนต.ค.66-ก.พ.67(ตกเบิก) 43,483.87 26  มี.ค. 2567
11 เดือนมี.ค.67(ตกเบิก) 4,064.52 1  เม.ย. 2567
12 เดือนเม.ย.67+ค่าครองชีพ(บางส่วน) 3,317,063.39 1  เม.ย. 2567
13 รับคืนเงินพนง.จชต.เดือนมี.ค.67(นส.ตัสนีม หะยีอับดุลเลาะ) -4,064.52 1  เม.ย. 2567


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved