รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทย ของศูนย์พพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   งบประมาณ 28,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 28,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved