รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ (21A239)  งบประมาณ 138,300.00 บาท เบิกจ่าย 138,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านธรรมเจริญ 138,300.00 15  มี.ค. 2566
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 138,300.00 15  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved