รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 โรงเรียนบ้านตายา (210068)  งบประมาณ 532,900.00 บาท เบิกจ่าย 532,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านตายา 532,900.00 22  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved