รายการเบิกจ่าย
 กลับ   รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านกาโดะ (210069)  งบประมาณ 327,700.00 บาท เบิกจ่าย 327,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านกาโดะ 327,700.00 20  มี.ค. 2566
2 ค่าก่อสร้างรั้วมาตฐานแบบทึบ 327,700.00 20  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved