รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอุปกรณ์การเรียน (100154)  งบประมาณ 4,822,880.00 บาท เบิกจ่าย 4,822,880.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน 4,822,880.00 27  ต.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved