รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  งบประมาณ 11,342,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,295,000.00 บาท คงเหลือ 47,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 11,342,000.00 6  ก.พ. 2566
2 รับคืนเงิน รร.บ้านบาตง -1,000.00 17  ก.พ. 2566
3 รับคืนเงิน รร.บ้านโคกแมแน -500.00 24  ก.พ. 2566
4 รับคืนเงิน รร.บ้านฮูแตทูวอ -500.00 27  ก.พ. 2566
5 รับคืนเงิน รร.บ้านจืองา -500.00 27  ก.พ. 2566
6 รับคืนเงิน รร.บ้านปูลากาป๊ะ -500.00 1  มี.ค. 2566
7 รับคืนเงิน รร.บ้านทุ่งคา -1,000.00 1  มี.ค. 2566
8 รับคืนเงิน รร.บ้านปลักปลา -1,500.00 2  มี.ค. 2566
9 รับคืนเงิน รร.บ้านโคกพะยอม -2,500.00 3  มี.ค. 2566
10 รับคืนเงิน รร.บานทำเนียบ -2,000.00 3  มี.ค. 2566
11 รับคืนเงิน รร.บ้านกาเด็ง -1,000.00 3  มี.ค. 2566
12 รับคืนเงิน รร.วัดลำภู -1,500.00 3  มี.ค. 2566
13 รับคืนเงิน รร.บ้านบริจ๊ะ -3,500.00 9  มี.ค. 2566
14 รับคืนเงิน รร.บ้านแป๊ะบุญ -1,500.00 14  มี.ค. 2566
15 รับคืนเงิน รร.ราชประชานุเคราะห์9 -3,000.00 20  มี.ค. 2566
16 รับคืนเงิน รร.บ้านปลักปลา -2,500.00 20  มี.ค. 2566
17 รับคืนเงิน รร.บ้านรามา -500.00 24  มี.ค. 2566
18 รับคืนเงิน รร.บ้านทอน -17,000.00 27  มี.ค. 2566
19 รับคืนเงิน รร.บ้านลุโบะดาโต๊ะ -3,500.00 3  เม.ย. 2566
20 รับคืนเงิน รร.บ้านยะบะ -3,000.00 21  ก.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved