รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา แบบ 2 จำนวน 1 ชุด โรงเรียนบ้านบูเกะบากง (110693))  งบประมาณ 159,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 159,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved