รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 8 รายการ (610,000) งบลงทุน  งบประมาณ 440,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 440,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved