รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น5ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ (งบลงทุน)  งบประมาณ 1,630,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,630,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย 1,630,800.00 9  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved