รายการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น
 กลับ   สื่อส่่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับห้องสมุดโรงเรียน PO 7016965706 (362,435)  งบประมาณ 60,950.44 บาท เบิกจ่าย 60,950.44 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าซื้อสื่อ 60,950.44 2  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved