รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้ารับเสด็๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็๗พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 3,840.00 บาท เบิกจ่าย 3,840.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-รร.บ้านเปล 3,840.00 17  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved