รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพ ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)  งบประมาณ 75,000.00 บาท เบิกจ่าย 15,967.74 บาท คงเหลือ 59,032.26 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เดือนม.ค.65 967.74 8  มี.ค. 2566
2 เดือนก.พ.66 15,000.00 8  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved