รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายตามโครการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  งบประมาณ 40,000.00 บาท เบิกจ่าย 33,200.00 บาท คงเหลือ 6,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล 560.00 24  มี.ค. 2566
2 ลูกหนี้เงินยืม-นส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล บย.20/66 31,920.00 8  พ.ค. 2566
3 ค่าซื้อวัสดุ 720.00 23  พ.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved