รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินคดีแพ่ง โครงการ Safe Zone School (CCTV) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  งบประมาณ 22,877.00 บาท เบิกจ่าย 22,877.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นางอุบลรัตน์ สนิท 7,675.00 20  ม.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายอานัซ ทานนุสรณ์ 8,162.00 2  ก.พ. 2566
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 7,040.00 17  มี.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved