รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  งบประมาณ 2,040.00 บาท เบิกจ่าย 2,040.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 680.00 11  ม.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.รอกีเยาะ เลิศบุรุษ 1,360.00 20  ม.ค. 2566


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved