รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ บ้านบูเกะสูดอ (งบลงทุน)  งบประมาณ 5,038,150.00 บาท เบิกจ่าย 620,080.00 บาท คงเหลือ 4,418,070.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างหอนอน งวด 5 620,080.00 17  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved