รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ บ้านบูเกะสูดอ (งบลงทุน)  งบประมาณ 5,038,150.00 บาท เบิกจ่าย 5,038,150.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างหอนอน งวด 5 620,080.00 17  พ.ย. 2564
2 ค่าก่อสร้างหอนอน งวด6 620,080.00 4  ม.ค. 2565
3 ค่าก่อสร้างหอนอน งวด7-สุดท้าย 3,797,990.00 22  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved