รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   หอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ (งบลงทุน)  งบประมาณ 5,038,150.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 5,038,150.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved