รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   อาคาร สปช. 201/26 บ้านสุเป๊ะ (งบลงทุน)  งบประมาณ 642,000.00 บาท เบิกจ่าย 642,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย 642,000.00 19  พ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved