รายการเบิกจ่ายงบบุคลากร
 กลับ   โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง บ้านกลูบี (งบลงทุน)  งบประมาณ 1,024,800.00 บาท เบิกจ่าย 1,024,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด 5 512,400.00 15  พ.ย. 2564
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวดสุดท้าย 512,400.00 1  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved